DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND xã Tô Mậu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.37-230504-0003 1 TRIỆU VĂN TỰ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:36:15 05/05/2023 08:36:15 Đã trả kết quả
2 H63.25.37-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:28:36 05/05/2023 08:28:36 Đã trả kết quả
3 H63.25.37-230504-0001 1 BÙI NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:12:21 05/05/2023 08:12:21 Đã trả kết quả
4 H63.25.37-230524-0001 1 TRƯƠNG VĂN KIM Đăng ký kết hôn 24/05/2023 09:20:15 25/05/2023 09:20:15 Đã trả kết quả
5 H63.25.37-230511-0001 1 VI VĂN ĐIỀN Đăng ký khai tử 11/05/2023 10:55:58 12/05/2023 10:55:58 Đã trả kết quả
6 H63.25.37-230512-0004 1 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 13:57:22 16/05/2023 13:57:22 Đã trả kết quả
7 H63.25.37-230519-0002 1 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:48:10 22/05/2023 10:48:10 Đã trả kết quả
8 H63.25.37-230524-0003 1 BÙI NHƯ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:42:02 25/05/2023 15:42:02 Đã trả kết quả
9 H63.25.37-230522-0002 1 BÀN THỊ THU Đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:30:41 23/05/2023 09:30:41 Đã trả kết quả
10 H63.25.37-230524-0002 1 QUÁCH THỊ THÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:06:06 25/05/2023 10:06:06 Đã trả kết quả
11 H63.25.37-230529-0002 1 TRIỆU THỊ PHÒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:09:09 30/05/2023 16:09:09 Đã trả kết quả
12 H63.25.37-230522-0001 1 TRƯƠNG VĂN HÙNG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 09:47:11 23/05/2023 09:47:11 Đã trả kết quả
13 H63.25.37-230511-0002 1 TRẦN VĂN DÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:07:11 12/05/2023 16:07:11 Đã trả kết quả
14 H63.25.37-230515-0001 1 ĐINH HOÀNG LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:33:14 16/05/2023 09:33:14 Đã trả kết quả
15 H63.25.37-230522-0003 1 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 13:54:06 25/05/2023 13:54:06 Đã trả kết quả
16 H63.25.37-230530-0002 1 TRƯƠNG THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:21:39 31/05/2023 15:21:39 Đã trả kết quả
17 H63.25.37-230512-0002 1 HOÀNG VĂN HÓA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 11:15:40 16/05/2023 11:15:40 Đã trả kết quả
18 H63.25.37-230529-0001 1 VI VĂN QUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:13:36 30/05/2023 08:13:36 Đã trả kết quả
19 H63.25.37-230512-0001 1 VŨ THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:21:55 15/05/2023 08:21:55 Đã trả kết quả
20 H63.25.37-230519-0001 1 NGUYỄN THỊ NHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:27:34 22/05/2023 09:27:34 Đã trả kết quả
21 H63.25.37-230511-0003 1 NGUYỄN VĂN VẮNG Đăng ký kết hôn 11/05/2023 16:30:39 12/05/2023 16:30:39 Đã trả kết quả
22 H63.25.37-230515-0002 1 TRƯƠNG THỊ ĐỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:02:11 16/05/2023 14:02:11 Đã trả kết quả
23 H63.25.37-230508-0001 1 LÝ MINH SÓNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 15:10:33 10/05/2023 15:10:33 Đã trả kết quả
24 H63.25.37-230509-0001 1 HOÀNG NGỌC TỲ Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:57:00 10/05/2023 14:57:00 Đã trả kết quả
25 H63.25.37-230512-0003 1 NGUYỄN VĂN NGHIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 13:55:28 16/05/2023 13:55:28 Đã trả kết quả
26 H63.25.37-230515-0005 1 LÝ THỊ CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:52:30 16/05/2023 15:52:30 Đã trả kết quả
27 H63.25.37-230518-0001 1 TRƯƠNG VĂN THAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:16:04 19/05/2023 08:16:04 Đã trả kết quả
28 H63.25.37-230516-0001 1 NGUYỄN THỊ ĐẸP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:20:17 17/05/2023 08:20:17 Đã trả kết quả
29 H63.25.37-230517-0001 1 HÀ THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:02:37 18/05/2023 16:02:37 Đã trả kết quả
30 H63.25.37-230515-0004 1 VŨ THỊ THANH VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:03:02 16/05/2023 15:03:02 Đã trả kết quả
31 H63.25.37-230508-0002 1 HOÀNG VĂN LÀ Đăng ký khai tử 08/05/2023 15:56:26 11/05/2023 15:56:26 Đã trả kết quả
32 H63.25.37-230531-0001 1 LÊ THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:12:11 01/06/2023 15:12:11 Đã trả kết quả
33 H63.25.37-230522-0004 1 ĐẶNG THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:54:40 23/05/2023 14:54:40 Đã trả kết quả
34 H63.25.37-230526-0001 1 NGUYỄN VĂN BIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:36:44 29/05/2023 08:36:44 Đã trả kết quả
35 H63.25.37-230515-0003 1 LÝ HOÀI NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:29:12 16/05/2023 14:29:12 Đã trả kết quả
36 H63.25.37-230530-0001 1 NGUYỄN VĂN ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:23:04 31/05/2023 10:23:04 Đã trả kết quả
37 H63.25.37-230512-0005 1 NGUYỄN THỊ MAI ĐỨC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 15:01:42 17/05/2023 15:01:42 Đã trả kết quả