DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Thị trấn Cổ Phúc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.20-230505-0008 1 NGUYỄN THỊ KIM CÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:14:59 08/05/2023 10:14:59 Đã trả kết quả
2 H63.28.20-230505-0003 1 ĐỖ THỊ VUI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 09:00:42 08/05/2023 09:00:42 Đã trả kết quả
3 H63.28.20-230505-0007 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:07:22 08/05/2023 10:07:22 Đã trả kết quả
4 H63.28.20-230505-0005 1 ĐẶNG ĐÌNH ĐĂNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:27:42 08/05/2023 09:27:42 Đã trả kết quả
5 H63.28.20-230505-0009 1 PHẠM THỊ NHƯ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:43:38 08/05/2023 10:43:38 Đã trả kết quả
6 H63.28.20-230504-0001 1 LÊ THỊ PHƯƠNG THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:25:33 05/05/2023 08:25:33 Đã trả kết quả
7 H63.28.20-230504-0003 1 TRẦN QUỐC HOÀN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:34:20 05/05/2023 10:34:20 Đã trả kết quả
8 H63.28.20-230505-0002 1 BÙI VĂN VY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 08:33:56 09/05/2023 08:33:56 Đã trả kết quả
9 H63.28.20-230504-0006 1 HOÀNG VĂN THANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 19:16:46 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.28.20-230505-0011 1 HOÀNG TRƯỜNG GIANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 16:19:55 08/05/2023 16:19:55 Đã trả kết quả
11 H63.28.20-230505-0006 1 VŨ THỊ TƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:58:13 08/05/2023 09:58:13 Đã trả kết quả
12 H63.28.20-230505-0004 1 NGUYỄN THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:15:48 08/05/2023 09:15:48 Đã trả kết quả
13 H63.28.20-230505-0010 1 HOÀNG TRƯỜNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:18:50 08/05/2023 16:18:50 Đã trả kết quả
14 H63.28.20-230505-0001 1 BÙI VĂN VY Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 05/05/2023 08:32:41 09/05/2023 08:32:41 Đã trả kết quả
15 H63.28.20-230504-0002 1 TRẦN VIỆT TRUNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 04/05/2023 10:00:55 05/05/2023 10:00:55 Đã trả kết quả
16 H63.28.20-230504-0004 1 NGUYỄN HỒNG HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 19:20:28 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.28.20-230504-0005 1 HOÀNG VĂN THANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 19:18:38 05/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.28.20-230524-0004 1 NGÔ THỊ ĐIỂM Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 24/05/2023 14:50:16 25/05/2023 14:50:16 Đã trả kết quả
19 H63.28.20-230524-0003 1 NGUYỄN VĂN XUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 11:12:25 26/05/2023 11:12:25 Đã trả kết quả
20 H63.28.20-230518-0006 1 ĐÀO THỊ MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:10:38 19/05/2023 10:10:38 Đã trả kết quả
21 H63.28.20-230518-0008 1 NGUYỄN QUANG TRƯỞNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 16:11:43 22/05/2023 16:11:43 Đã trả kết quả
22 H63.28.20-230518-0004 1 BÙI XUÂN CHUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 10:28:57 19/05/2023 10:28:57 Đã trả kết quả
23 H63.28.20-230517-0011 1 ĐẶNG NGỌC HUÂN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 10:31:11 23/05/2023 10:31:11 Đã trả kết quả
24 H63.28.20-230509-0005 1 TRẦN THỊ HỒNG LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 10:47:05 10/05/2023 10:47:05 Đã trả kết quả
25 H63.28.20-230515-0011 1 TRẦN THỊ HOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 14:55:37 17/05/2023 14:55:37 Đã trả kết quả
26 H63.28.20-230522-0005 1 NGUYỄN THỊ NỀN Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 22/05/2023 20:56:45 24/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.28.20-230516-0003 1 NGUYỄN THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:43:53 17/05/2023 10:43:53 Đã trả kết quả
28 H63.28.20-230508-0003 1 HÀ THANH VŨ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 08:00:37 08/06/2023 08:00:37 Đã trả kết quả
29 H63.28.20-230519-0003 1 TRINH THANH NGA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 09:40:24 24/05/2023 09:40:24 Đã trả kết quả
30 H63.28.20-230519-0002 1 TRỊNH THANH NGA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 09:41:36 24/05/2023 09:41:36 Đã trả kết quả
31 H63.28.20-230522-0001 1 PHẠM TUẤN DŨNG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 10:55:58 23/05/2023 10:55:58 Đã trả kết quả
32 H63.28.20-230516-0002 1 PHẠM TIẾN ĐẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:42:48 17/05/2023 10:42:48 Đã trả kết quả
33 H63.28.20-230519-0009 1 NGÔ TIẾN DŨNG Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 10:35:13 26/05/2023 10:35:13 Đã trả kết quả
34 H63.28.20-230519-0001 1 TRINH THANH NGA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 09:42:45 22/05/2023 09:42:45 Đã trả kết quả
35 H63.28.20-230524-0001 1 TRẦN ANH TOÁN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 07:47:03 29/05/2023 07:47:03 Đã trả kết quả
36 H63.28.20-230522-0002 1 NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:53:39 23/05/2023 10:53:39 Đã trả kết quả
37 H63.28.20-230517-0016 1 PHẠM THỊ THẮM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 21:00:01 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
38 H63.28.20-230530-0009 1 NGỤY VĂN NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 11:10:48 31/05/2023 11:10:48 Đã trả kết quả
39 H63.28.20-230530-0002 1 NGUYỄN BÍCH THÙY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 09:19:48 02/06/2023 09:19:48 Đã trả kết quả
40 H63.28.20-230529-0014 1 TRỊNH THỊ MINH HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:14:27 30/05/2023 16:14:27 Đã trả kết quả
41 H63.28.20-230524-0006 1 NGUYỄN VĂN HẢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 19:57:27 26/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
42 H63.28.20-230529-0001 1 LÊ VĂN NAM Đăng ký kết hôn 29/05/2023 08:21:52 30/05/2023 08:21:52 Đã trả kết quả
43 H63.28.20-230510-0001 1 PHẠM THỊ THU Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 10/05/2023 14:43:09 11/05/2023 14:43:09 Đã trả kết quả
44 H63.28.20-230509-0009 1 HÀ VĂN LÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:59:50 10/05/2023 14:59:50 Đã trả kết quả
45 H63.28.20-230509-0004 1 VŨ THỊ DUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 10:38:59 11/05/2023 10:38:59 Đã trả kết quả
46 H63.28.20-230515-0009 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:18:11 16/05/2023 14:18:11 Đã trả kết quả
47 H63.28.20-230529-0010 1 TRẦN QUANG ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:00:32 30/05/2023 16:00:32 Đã trả kết quả
48 H63.28.20-230511-0001 1 NGUYỄN THỊ QUÝ 025140004019 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 08:07:16 12/05/2023 08:07:16 Đã trả kết quả
49 H63.28.20-230515-0016 1 TRƯƠNG VĂN TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:01:02 16/05/2023 16:01:02 Đã trả kết quả
50 H63.28.20-230516-0007 1 NGUYỄN THẾ SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:59:21 17/05/2023 15:59:21 Đã trả kết quả
51 H63.28.20-230530-0006 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:46:33 31/05/2023 09:46:33 Đã trả kết quả
52 H63.28.20-230511-0005 1 VŨ BÌNH MINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 15:10:17 12/05/2023 15:10:17 Đã trả kết quả
53 H63.28.20-230529-0007 1 ĐẶNG THỊ THANH THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:48:55 30/05/2023 15:48:55 Đã trả kết quả
54 H63.28.20-230529-0016 1 NGUYỄN THỊ THU THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:34:23 30/05/2023 16:34:23 Đã trả kết quả
55 H63.28.20-230530-0003 1 TRẦN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:55:01 31/05/2023 08:55:01 Đã trả kết quả
56 H63.28.20-230529-0003 1 TRƯƠNG THỊ LIỄU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:23:45 30/05/2023 11:23:45 Đã trả kết quả
57 H63.28.20-230529-0005 1 TRẦN THỊ THANH HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:26:47 30/05/2023 11:26:47 Đã trả kết quả
58 H63.28.20-230512-0003 1 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 08:37:14 15/05/2023 08:37:14 Đã trả kết quả
59 H63.28.20-230531-0002 1 NGUYỄN THỊ TUYẾT LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:12:44 01/06/2023 08:12:44 Đã trả kết quả
60 H63.28.20-230530-0010 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:00:58 31/05/2023 15:00:58 Đã trả kết quả
61 H63.28.20-230529-0011 1 LÊ THỊ VÂN HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:05:17 30/05/2023 16:05:17 Đã trả kết quả
62 H63.28.20-230531-0004 1 LƯƠNG THẾ VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:09:59 01/06/2023 10:09:59 Đã trả kết quả
63 H63.28.20-230529-0008 1 NGUYỄN THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:51:59 30/05/2023 15:51:59 Đã trả kết quả
64 H63.28.20-230530-0008 1 PHẠM TRUNG THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:58:59 31/05/2023 10:58:59 Đã trả kết quả
65 H63.28.20-230530-0013 1 PHẠM THỊ HÒA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:22:36 31/05/2023 16:22:36 Đã trả kết quả
66 H63.28.20-230512-0008 1 PHẠM THỊ THẮM Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 13:45:05 19/05/2023 13:45:05 Đã trả kết quả
67 H63.28.20-230529-0006 1 ĐỖ XUÂN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:03:50 30/05/2023 14:03:50 Đã trả kết quả
68 H63.28.20-230529-0012 1 TRẦN THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:08:26 30/05/2023 16:08:26 Đã trả kết quả
69 H63.28.20-230515-0012 1 VŨ THỊ KIM DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:16:11 16/05/2023 15:16:11 Đã trả kết quả
70 H63.28.20-230509-0011 1 NGUYỄN HỮU THỌ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 16:06:33 11/05/2023 16:06:33 Đã trả kết quả
71 H63.28.20-230511-0004 1 VŨ THỊ HUỆ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:46:01 16/05/2023 10:46:01 Đã trả kết quả
72 H63.28.20-230509-0010 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:39:43 10/05/2023 15:39:43 Đã trả kết quả
73 H63.28.20-230515-0010 1 VŨ VIỆT DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:39:39 16/05/2023 14:39:39 Đã trả kết quả
74 H63.28.20-230519-0007 1 LÝ THỊ PHÚ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 09:39:20 23/05/2023 09:39:20 Đã trả kết quả
75 H63.28.20-230512-0007 1 PHẠM VĂN HỮU Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 13:40:53 19/05/2023 13:40:53 Đã trả kết quả
76 H63.28.20-230512-0014 1 NGUYỄN VĂN TUYỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:37:15 15/05/2023 15:37:15 Đã trả kết quả
77 H63.28.20-230525-0007 1 TRẦN HỒNG HẢI Đăng ký khai sinh 25/05/2023 11:02:41 26/05/2023 11:02:41 Đã trả kết quả
78 H63.28.20-230525-0013 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:18:10 26/05/2023 15:18:10 Đã trả kết quả
79 H63.28.20-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:09:39 15/05/2023 08:09:39 Đã trả kết quả
80 H63.28.20-230511-0002 1 KHUẤT TIẾN BÌNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 11/05/2023 10:22:54 15/05/2023 10:22:54 Đã trả kết quả
81 H63.28.20-230512-0010 1 PHẠM THỊ THẮM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 13:47:02 15/05/2023 13:47:02 Đã trả kết quả
82 H63.28.20-230529-0013 1 LÊ THỊ HỒNG ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:11:10 30/05/2023 16:11:10 Đã trả kết quả
83 H63.28.20-230511-0003 1 ĐỖ THỊ ĐẢNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 11/05/2023 10:32:03 15/05/2023 10:32:03 Đã trả kết quả
84 H63.28.20-230530-0001 1 NGUYỄN NGỌC QUÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:21:24 31/05/2023 08:21:24 Đã trả kết quả
85 H63.28.20-230519-0006 1 LÊ THỊ HẰNG 015165002836 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:28:41 22/05/2023 09:28:41 Đã trả kết quả
86 H63.28.20-230512-0002 1 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:36:03 15/05/2023 08:36:03 Đã trả kết quả
87 H63.28.20-230530-0007 1 NGUYỄN QUANG SEN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:47:33 31/05/2023 09:47:33 Đã trả kết quả
88 H63.28.20-230517-0007 1 NGUYỄN ANH THƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:21:50 18/05/2023 14:21:50 Đã trả kết quả
89 H63.28.20-230515-0006 1 BÙI THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:20:55 16/05/2023 11:20:55 Đã trả kết quả
90 H63.28.20-230517-0001 1 PHẠM THU HOÀI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:15:04 18/05/2023 15:15:04 Đã trả kết quả
91 H63.28.20-230515-0008 1 PHẠM TIẾN BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 11:26:20 17/05/2023 11:26:20 Đã trả kết quả
92 H63.28.20-230517-0006 1 NGUYỄN HÔNG HẢI Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 17/05/2023 13:57:50 19/05/2023 13:57:50 Đã trả kết quả
93 H63.28.20-230517-0009 1 ĐẶNG BÌNH KHUÊ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:52:14 18/05/2023 14:52:14 Đã trả kết quả
94 H63.28.20-230512-0006 1 PHẠM THỊ QUANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 12/05/2023 10:30:14 17/05/2023 10:30:14 Đã trả kết quả
95 H63.28.20-230515-0007 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:24:20 16/05/2023 11:24:20 Đã trả kết quả
96 H63.28.20-230509-0007 1 VŨ THỊ TẦN 015157000645 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 14:07:16 10/05/2023 14:07:16 Đã trả kết quả
97 H63.28.20-230508-0004 1 NGUYỄN NGỌC BẮC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 21:05:05 09/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
98 H63.28.20-230515-0003 1 DOÃN THỊ PHƯƠNG KHANH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 15/05/2023 11:00:09 16/05/2023 11:00:09 Đã trả kết quả
99 H63.28.20-230512-0004 1 NGUYỄN T MÂY HỒNG 015179002121 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 08:50:14 15/05/2023 08:50:14 Đã trả kết quả
100 H63.28.20-230509-0008 1 HÀ VĂN LÝ 025063003726 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 14:28:41 10/05/2023 14:28:41 Đã trả kết quả
101 H63.28.20-230509-0012 1 PHẠM VĂN HIỆP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 17:20:40 08/06/2023 17:20:40 Đã trả kết quả
102 H63.28.20-230515-0004 1 NGUYỄN THỊ KIM THOA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 11:08:43 16/05/2023 11:08:43 Đã trả kết quả
103 H63.28.20-230515-0014 1 ĐẶNG THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:47:35 16/05/2023 15:47:35 Đã trả kết quả
104 H63.28.20-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ ĐÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 07:52:47 10/05/2023 07:52:47 Đã trả kết quả
105 H63.28.20-230516-0006 1 HÀ THỊ DUYÊN Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 16:01:56 23/05/2023 16:01:56 Đã trả kết quả
106 H63.28.20-230509-0003 1 ĐẶNG MINH NHÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:56:14 11/05/2023 09:56:14 Đã trả kết quả
107 H63.28.20-230517-0008 1 PHẠM THU HOÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:43:35 18/05/2023 14:43:35 Đã trả kết quả
108 H63.28.20-230512-0013 1 NGUYỄN VĂN TUYỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:20:17 15/05/2023 15:20:17 Đã trả kết quả
109 H63.28.20-230510-0003 1 NGUYỄN MAI HƯƠNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 15:50:36 12/05/2023 15:50:36 Đã trả kết quả
110 H63.28.20-230517-0005 1 VŨ THỊ NHƯ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 11:10:30 19/05/2023 11:10:30 Đã trả kết quả
111 H63.28.20-230517-0004 1 VŨ THỊ NHƯ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 11:18:33 22/05/2023 11:18:33 Đã trả kết quả
112 H63.28.20-230515-0015 1 DOÃN THỊ PHƯƠNG KHANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:49:00 16/05/2023 15:49:00 Đã trả kết quả
113 H63.28.20-230517-0014 1 PHẠM THỊ TÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 20:57:17 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
114 H63.28.20-230516-0004 1 LÊ THỊ BIỂU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 14:36:48 19/05/2023 14:36:48 Đã trả kết quả
115 H63.28.20-230518-0001 1 PHẠM THỊ CHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:38:18 22/05/2023 08:38:18 Đã trả kết quả
116 H63.28.20-230518-0003 1 BÙI XUÂN CHUNG Đăng ký khai tử 18/05/2023 10:30:11 19/05/2023 10:30:11 Đã trả kết quả
117 H63.28.20-230518-0005 1 LƯU THỊ MINH 015153000430 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 09:27:46 19/05/2023 09:27:46 Đã trả kết quả
118 H63.28.20-230517-0002 1 PHẠM THỊ ĐÀO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 15:13:46 22/05/2023 15:13:46 Đã trả kết quả
119 H63.28.20-230525-0002 1 NGUYỄN VĂN GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:09:44 26/05/2023 08:09:44 Đã trả kết quả
120 H63.28.20-230515-0013 1 BÙI THỊ NGA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:32:54 17/05/2023 15:32:54 Đã trả kết quả
121 H63.28.20-230530-0004 1 VŨ THỊ HUỆ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:17:25 01/06/2023 09:17:25 Đã trả kết quả
122 H63.28.20-230515-0005 1 NGUYỄN XUÂN PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 11:15:18 16/05/2023 11:15:18 Đã trả kết quả
123 H63.28.20-230512-0012 1 MAI HOÀNG LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:05:38 15/05/2023 15:05:38 Đã trả kết quả
124 H63.28.20-230522-0003 1 NGUYỄN THỊ TUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:55:06 23/05/2023 10:55:06 Đã trả kết quả
125 H63.28.20-230518-0007 1 TRẦN THỊ BÍCH LIÊN Đăng ký lại kết hôn 18/05/2023 10:27:11 25/05/2023 10:27:11 Đã trả kết quả
126 H63.28.20-230519-0005 1 ĐÀO THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:24:16 22/05/2023 09:24:16 Đã trả kết quả
127 H63.28.20-230530-0005 1 VŨ THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 09:27:37 31/05/2023 09:27:37 Đã trả kết quả
128 H63.28.20-230517-0003 1 PHẠM THỊ TÌNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:12:25 18/05/2023 15:12:25 Đã trả kết quả
129 H63.28.20-230525-0006 1 TRẦN ĐĂNG KHÔI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 11:04:34 26/05/2023 11:04:34 Đã trả kết quả
130 H63.28.20-230525-0005 1 TRẦN HOÀI SƠN Đăng ký khai sinh 25/05/2023 11:06:01 26/05/2023 11:06:01 Đã trả kết quả
131 H63.28.20-230531-0010 1 TRIỆU THỊ BỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:56:49 01/06/2023 15:56:49 Đã trả kết quả
132 H63.28.20-230531-0003 1 LÊ VĂN HUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:51:55 01/06/2023 09:51:55 Đã trả kết quả
133 H63.28.20-230529-0009 1 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:55:34 30/05/2023 15:55:34 Đã trả kết quả
134 H63.28.20-230525-0003 1 HOÀNG THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:44:14 26/05/2023 08:44:14 Đã trả kết quả
135 H63.28.20-230526-0006 1 VŨ THỊ LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 11:02:39 30/05/2023 11:02:39 Đã trả kết quả
136 H63.28.20-230525-0004 1 LÊ THỊ MÂY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 11:08:09 30/05/2023 11:08:09 Đã trả kết quả
137 H63.28.20-230517-0010 1 ĐỖ LAN HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:06:01 18/05/2023 15:06:01 Đã trả kết quả
138 H63.28.20-230512-0011 1 PHẠM VĂN HỮU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 13:43:16 15/05/2023 13:43:16 Đã trả kết quả
139 H63.28.20-230509-0002 1 TRƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 09/05/2023 08:05:20 11/05/2023 08:05:20 Đã trả kết quả
140 H63.28.20-230516-0001 1 LÊ THỊ BIỂU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 10:14:26 18/05/2023 10:14:26 Đã trả kết quả
141 H63.28.20-230531-0007 1 BÙI THỊ THÚY HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:41:57 01/06/2023 14:41:57 Đã trả kết quả
142 H63.28.20-230525-0009 1 NGUYỄN TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:59:03 26/05/2023 10:59:03 Đã trả kết quả
143 H63.28.20-230526-0002 1 HÀ VIỆT HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:33:24 29/05/2023 10:33:24 Đã trả kết quả
144 H63.28.20-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:41:00 23/05/2023 16:41:00 Đã trả kết quả
145 H63.28.20-230517-0013 1 PHẠM VĂN HỮU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 20:55:52 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
146 H63.28.20-230526-0005 1 NGUYỄN THỊ XUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 11:00:11 29/05/2023 11:00:11 Đã trả kết quả
147 H63.28.20-230519-0004 1 TRẦN XUÂN HỒNG 060731631 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 09:06:45 22/05/2023 09:06:45 Đã trả kết quả
148 H63.28.20-230525-0008 1 TRẦN HỒNG HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 11:01:18 26/05/2023 11:01:18 Đã trả kết quả
149 H63.28.20-230530-0012 1 DƯƠNG QUANG HUY 015088000228 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:03:29 31/05/2023 16:03:29 Đã trả kết quả
150 H63.28.20-230526-0007 1 NGUYỄN LÊ LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:46:18 29/05/2023 15:46:18 Đã trả kết quả
151 H63.28.20-230525-0010 1 NGUYỄN THỊ MIÊNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 11:00:06 26/05/2023 11:00:06 Đã trả kết quả
152 H63.28.20-230530-0011 1 HÀ ĐỨC TOẢN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:37:47 31/05/2023 15:37:47 Đã trả kết quả
153 H63.28.20-230531-0001 1 ĐẶNG THỊ THÚY HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 07:47:22 01/06/2023 07:47:22 Đã trả kết quả
154 H63.28.20-230526-0004 1 HÀ DUY KHÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:35:54 30/05/2023 10:35:54 Đã trả kết quả
155 H63.28.20-230526-0003 1 HÀ VIỆT TÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:34:27 30/05/2023 10:34:27 Đã trả kết quả
156 H63.28.20-230525-0014 1 NGUYỄN HOÀI LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 16:00:30 26/05/2023 16:00:30 Đã trả kết quả
157 H63.28.20-230531-0006 1 LÊ THỊ THÚY HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:11:01 01/06/2023 14:11:01 Đã trả kết quả
158 H63.28.20-230508-0001 1 ĐINH MẠNH LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:26:47 09/05/2023 10:26:47 Đã trả kết quả
159 H63.28.20-230512-0005 1 HÀ THỊ KIM HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:10:39 15/05/2023 09:10:39 Đã trả kết quả
160 H63.28.20-230529-0002 1 NGUYỄN THỊ TÍNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 09:49:17 31/05/2023 09:49:17 Đã trả kết quả
161 H63.28.20-230517-0015 1 PHẠM THỊ QUANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 20:58:46 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
162 H63.28.20-230517-0012 1 PHẠM THU HOÀI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 20:54:21 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
163 H63.28.20-230529-0015 1 ĐỖ TIẾN TRƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:17:01 30/05/2023 16:17:01 Đã trả kết quả
164 H63.28.20-230525-0011 1 LÊ QUANG HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 11:18:42 26/05/2023 11:18:42 Đã trả kết quả
165 H63.28.20-230529-0004 1 LÊ THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:25:19 30/05/2023 11:25:19 Đã trả kết quả
166 H63.28.20-230519-0008 1 ĐÀO T THANH HẢI 015176000314 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 10:08:10 22/05/2023 10:08:10 Đã trả kết quả
167 H63.28.20-230518-0002 1 PHẠM VĂN NGHỊ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 08:42:17 22/05/2023 08:42:17 Đã trả kết quả
168 H63.28.20-230508-0002 1 TRẦN THỊ THU THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 10:55:23 09/05/2023 10:55:23 Đã trả kết quả
169 H63.28.20-230524-0007 1 HOÀNG VĂN DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 20:35:25 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
170 H63.28.20-230525-0001 1 PHẠM THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 07:56:33 26/05/2023 07:56:33 Đã trả kết quả
171 H63.28.20-230524-0005 1 ĐOÀN THỊ MINH NGUYỆT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 16:15:08 29/05/2023 16:15:08 Đã trả kết quả
172 H63.28.20-230531-0008 1 NGÔ VĂN THƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:33:07 05/06/2023 15:33:07 Đã trả kết quả
173 H63.28.20-230525-0012 1 PHẠM TIẾN BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:56:29 29/05/2023 14:56:29 Đã trả kết quả
174 H63.28.20-230515-0002 1 NGUYỄN DUY TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:55:21 16/05/2023 10:55:21 Đã trả kết quả
175 H63.28.20-230510-0002 1 LƯƠNG NGỌC HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:58:13 11/05/2023 14:58:13 Đã trả kết quả
176 H63.28.20-230515-0001 1 HÀ VĂN ĐƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:43:29 16/05/2023 08:43:29 Đã trả kết quả
177 H63.28.20-230509-0006 1 VŨ THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 13:53:20 12/05/2023 13:53:20 Đã trả kết quả
178 H63.28.20-230509-0013 1 TRỊNH TRỌNG ƠN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 17:19:59 08/06/2023 17:19:59 Đã trả kết quả
179 H63.28.20-230516-0005 1 NGUYỄN MINH TUẤN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:03:04 17/05/2023 16:03:04 Đã trả kết quả
180 H63.28.20-230526-0001 1 LÂM THỊ BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:21:48 30/05/2023 10:21:48 Đã trả kết quả
181 H63.28.20-230512-0009 1 HOÀNG THỊ LÝ Đăng ký lại khai sinh 18/05/2023 10:34:36 25/05/2023 10:34:36 Đã trả kết quả
182 H63.28.20-230531-0009 1 CAO VĂN THẮNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:28:52 01/06/2023 15:28:52 Đã trả kết quả
183 H63.28.20-230524-0002 1 NGUYỄN THỊ THANH YÊN Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 24/05/2023 09:12:23 26/05/2023 09:12:23 Đã trả kết quả