DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Thị trấn Cổ Phúc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.20-230428-0007 1 NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 28/04/2023 10:58:48 08/05/2023 10:58:48 Đã trả kết quả