DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Thị trấn Mù Cang Chải
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.20-230426-0005 1 TRẦN THỊ HIỀN Đăng ký lại khai tử 27/04/2023 10:58:29 09/05/2023 10:58:29 Đã trả kết quả