DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Thị trấn Trạm tấu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.19-230523-0007 1 LÒ VĂN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 15:37:03 24/05/2023 15:37:03 Đã trả kết quả
2 H63.27.19-230504-0001 1 LÒ VĂN NHẤT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 14:22:33 09/05/2023 14:22:33 Đã trả kết quả
3 H63.27.19-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ DUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:00:43 09/05/2023 15:00:43 Đã trả kết quả
4 H63.27.19-230522-0011 1 ĐINH THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:24:12 23/05/2023 11:24:12 Đã trả kết quả
5 H63.27.19-230522-0012 1 LÒ VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 11:31:03 23/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.27.19-230522-0009 1 TRIỆU QUỲNH NHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:28:32 23/05/2023 10:28:32 Đã trả kết quả
7 H63.27.19-230523-0005 1 HÀ CAO THU YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:28:10 24/05/2023 10:28:10 Đã trả kết quả
8 H63.27.19-230524-0001 1 TRANG A CHAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:44:55 25/05/2023 09:44:55 Đã trả kết quả
9 H63.27.19-230517-0006 1 ĐÀO THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:36:03 18/05/2023 09:36:03 Đã trả kết quả
10 H63.27.19-230524-0005 1 NGUYỄN DUY SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:39:40 25/05/2023 10:39:40 Đã trả kết quả
11 H63.27.19-230511-0002 1 MÈ VĂN QUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:26:39 15/05/2023 10:26:39 Đã trả kết quả
12 H63.27.19-230522-0006 1 HOÀNG QUỐC KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:11:01 23/05/2023 10:11:01 Đã trả kết quả
13 H63.27.19-230522-0003 1 NGUYỄN VŨ ANH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:53:55 23/05/2023 09:53:55 Đã trả kết quả
14 H63.27.19-230517-0001 1 CẦM NGỌC TÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:57:19 18/05/2023 08:57:19 Đã trả kết quả
15 H63.27.19-230523-0001 1 HOÀNG MINH THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:51:24 24/05/2023 08:51:24 Đã trả kết quả
16 H63.27.19-230523-0003 1 TÒNG MINH CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:24:20 24/05/2023 09:24:20 Đã trả kết quả
17 H63.27.19-230516-0001 1 NGUYỄN VĂN LIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:32:17 18/05/2023 09:32:17 Đã trả kết quả
18 H63.27.19-230523-0008 1 LÒ THỊ XUYẾN Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 23/05/2023 15:58:15 25/05/2023 15:58:15 Đã trả kết quả
19 H63.27.19-230524-0002 1 HÀ TRUNG THỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:08:47 25/05/2023 10:08:47 Đã trả kết quả
20 H63.27.19-230518-0001 1 PHAN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:23:45 19/05/2023 08:23:45 Đã trả kết quả
21 H63.27.19-230524-0003 1 SÙNG A DINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:16:34 25/05/2023 10:16:34 Đã trả kết quả
22 H63.27.19-230522-0005 1 CHU THỊ THẢO MY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:05:21 23/05/2023 10:05:21 Đã trả kết quả
23 H63.27.19-230522-0001 1 HOÀNG THỊ LOAN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:00:59 25/05/2023 09:00:59 Đã trả kết quả
24 H63.27.19-230525-0001 1 NGUYỄN THANH HOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 15:13:29 30/05/2023 15:13:29 Đã trả kết quả
25 H63.27.19-230515-0006 1 NGUYỄN THỊ TUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:08:23 16/05/2023 15:08:23 Đã trả kết quả
26 H63.27.19-230522-0008 1 LÒ VĂN HOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:27:24 23/05/2023 10:27:24 Đã trả kết quả
27 H63.27.19-230516-0004 1 QUÁCH NHƯ THẢO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 10:44:07 19/05/2023 10:44:07 Đã trả kết quả
28 H63.27.19-230522-0015 1 ĐỖ THỊ KIM CHUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:33:17 24/05/2023 16:33:17 Đã trả kết quả
29 H63.27.19-230517-0010 1 BÙI DUY NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:18:39 18/05/2023 14:18:39 Đã trả kết quả
30 H63.27.19-230524-0004 1 TRẦN MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 10:26:30 26/05/2023 10:26:30 Đã trả kết quả
31 H63.27.19-230530-0002 1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:10:45 01/06/2023 10:10:45 Đã trả kết quả
32 H63.27.19-230517-0005 1 PHẠM HUY HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:35:09 18/05/2023 09:35:09 Đã trả kết quả
33 H63.27.19-230531-0001 1 ĐINH THỊ THU HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:10:30 01/06/2023 09:10:30 Đã trả kết quả
34 H63.27.19-230517-0002 1 MÈ VĂN ỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:59:04 18/05/2023 08:59:04 Đã trả kết quả
35 H63.27.19-230526-0002 1 BÙI LAN HƯƠNG Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 26/05/2023 11:10:59 30/05/2023 11:10:59 Đã trả kết quả
36 H63.27.19-230522-0007 1 HOÀNG VĂN THÍCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:16:32 23/05/2023 10:16:32 Đã trả kết quả
37 H63.27.19-230508-0001 1 GIÀNG A SỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 14:00:25 09/05/2023 14:00:25 Đã trả kết quả
38 H63.27.19-230522-0010 1 NGUYỄN PHƯƠNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:29:33 23/05/2023 10:29:33 Đã trả kết quả
39 H63.27.19-230522-0004 1 PHẠM NHẬT MAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:59:55 23/05/2023 09:59:55 Đã trả kết quả
40 H63.27.19-230523-0004 1 MÙA A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:36:42 24/05/2023 09:36:42 Đã trả kết quả
41 H63.27.19-230526-0003 1 CỨ ANH QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:49:18 29/05/2023 14:49:18 Đã trả kết quả
42 H63.27.19-230529-0001 1 MÈ VĂN LONG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:44:01 30/05/2023 08:44:01 Đã trả kết quả
43 H63.27.19-230526-0001 1 BÙI KHÁNH TOÀN Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 26/05/2023 11:03:03 30/05/2023 11:03:03 Đã trả kết quả
44 H63.27.19-230517-0011 1 NGUYỄN THỊ MINH THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:09:59 18/05/2023 15:09:59 Đã trả kết quả
45 H63.27.19-230512-0001 1 NGUYỄN HỮU HOÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 09:51:08 17/05/2023 09:51:08 Đã trả kết quả
46 H63.27.19-230510-0001 1 NGUYỄN VIỆT HƯNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 10/05/2023 08:59:31 11/05/2023 08:59:31 Đã trả kết quả
47 H63.27.19-230516-0003 1 PHẠM THỊ MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:03:46 17/05/2023 10:03:46 Đã trả kết quả
48 H63.27.19-230515-0004 1 QUẢN THỊ LỘC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:03:37 16/05/2023 15:03:37 Đã trả kết quả
49 H63.27.19-230517-0009 1 ĐẶNG THỊ THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:30:24 18/05/2023 10:30:24 Đã trả kết quả
50 H63.27.19-230511-0004 1 LƯỜNG THỊ THU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 14:26:49 15/05/2023 14:26:49 Đã trả kết quả
51 H63.27.19-230511-0001 1 HÀ THÍIM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:47:06 12/05/2023 08:47:06 Đã trả kết quả
52 H63.27.19-230515-0009 1 HOÀNG THỊ HUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:35:28 16/05/2023 16:35:28 Đã trả kết quả
53 H63.27.19-230518-0002 1 BÙI THANH LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:56:32 19/05/2023 08:56:32 Đã trả kết quả
54 H63.27.19-230517-0007 1 HỜ A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:49:53 18/05/2023 09:49:53 Đã trả kết quả
55 H63.27.19-230518-0003 1 LÊ VĂN HÁN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 10:10:11 19/05/2023 10:10:11 Đã trả kết quả
56 H63.27.19-230517-0008 1 GIÀNG A TỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:50:57 18/05/2023 09:50:57 Đã trả kết quả
57 H63.27.19-230522-0014 1 TRẦN NGỌC CƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 15:53:00 25/05/2023 15:53:00 Đã trả kết quả
58 H63.27.19-230515-0008 1 HÀ VĂN THẠCH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 15/05/2023 15:36:57 16/05/2023 15:36:57 Đã trả kết quả
59 H63.27.19-230516-0002 1 SẦM VĂN QUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 09:43:33 18/05/2023 09:43:33 Đã trả kết quả
60 H63.27.19-230517-0004 1 GIÀNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:01:44 18/05/2023 09:01:44 Đã trả kết quả
61 H63.27.19-230516-0005 1 NGUYỄN TỊ MINH THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 17:11:37 17/05/2023 17:11:37 Đã trả kết quả
62 H63.27.19-230524-0007 1 TRẦN NGỌC CƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 15:00:16 26/05/2023 15:00:16 Đã trả kết quả
63 H63.27.19-230517-0003 1 HOÀNG THỊ THIN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:00:16 18/05/2023 09:00:16 Đã trả kết quả
64 H63.27.19-230523-0002 1 QUÁCH ĐÌNH THUẦN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:01:29 24/05/2023 09:01:29 Đã trả kết quả
65 H63.27.19-230530-0001 1 HOÀNG HUY HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:12:41 31/05/2023 08:12:41 Đã trả kết quả
66 H63.27.19-230515-0002 1 BÙI QUYẾT TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:13:32 16/05/2023 14:13:32 Đã trả kết quả
67 H63.27.19-230529-0002 1 NGUYỄN ĐỨC THẮNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 09:35:03 01/06/2023 09:35:03 Đã trả kết quả
68 H63.27.19-230515-0005 1 HÀ THỊ LÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:06:23 16/05/2023 15:06:23 Đã trả kết quả
69 H63.27.19-230523-0006 1 ĐẶNG QUỲNH ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:29:38 24/05/2023 10:29:38 Đã trả kết quả
70 H63.27.19-230515-0007 1 NGUYỄN THỊ THU HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:12:15 16/05/2023 15:12:15 Đã trả kết quả
71 H63.27.19-230508-0002 1 NGUYỄN THỊ DUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:33:25 10/05/2023 16:33:25 Đã trả kết quả
72 H63.27.19-230511-0003 1 PHẠM THỊ HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:58:06 12/05/2023 10:58:06 Đã trả kết quả
73 H63.27.19-230531-0003 1 LÊ QUANG HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 14:44:04 01/06/2023 14:44:04 Đã trả kết quả
74 H63.27.19-230515-0001 1 HOÀNG THỊ BÍCH LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:18:50 16/05/2023 08:18:50 Đã trả kết quả
75 H63.27.19-230522-0002 1 LÒ THỊ QUỲNH NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:45:28 23/05/2023 09:45:28 Đã trả kết quả
76 H63.27.19-230523-0009 1 ĐỖ VĂN THAO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 16:04:52 25/05/2023 16:04:52 Đã trả kết quả
77 H63.27.19-230531-0002 1 HOÀNG MẠNH SỞ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 14:19:06 02/06/2023 14:19:06 Đã trả kết quả
78 H63.27.19-230522-0013 1 LÒ THỊ CHỎNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:26:34 23/05/2023 15:26:34 Đã trả kết quả
79 H63.27.19-230515-0003 1 BÙI THỊ NGỌC OÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:24:43 16/05/2023 14:24:43 Đã trả kết quả
80 H63.27.19-230510-0002 1 NGUYỄN THỊ HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:53:00 11/05/2023 14:53:00 Đã trả kết quả
81 H63.27.19-230524-0006 1 ĐÀO THỊ KIM VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:22:35 25/05/2023 14:22:35 Đã trả kết quả