DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Thị trấn Yên Thế
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.18-230504-0006 1 NGUYỄN VĂN ĐỨC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 16:37:00 05/05/2023 16:37:00 Đã trả kết quả
2 H63.25.18-230505-0003 1 SẦM VĂN THƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 09:15:03 08/05/2023 09:15:03 Đã trả kết quả
3 H63.25.18-230505-0002 1 HÀ HỒNG TƯƠI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 08:51:12 10/05/2023 08:51:12 Đã trả kết quả
4 H63.25.18-230504-0005 1 ĐỖ THỊ TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 16:18:35 09/05/2023 16:18:35 Đã trả kết quả
5 H63.25.18-230505-0001 1 NGUYỄN TIẾN SAN Đăng ký khai tử 05/05/2023 08:50:19 08/05/2023 08:50:19 Đã trả kết quả
6 H63.25.18-230504-0001 1 ĐỖ KIỀU CHINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 14:34:08 05/05/2023 14:34:08 Đã trả kết quả
7 H63.25.18-230505-0005 1 PHẠM QUANG VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 16:21:28 09/05/2023 16:21:28 Đã trả kết quả
8 H63.25.18-230504-0003 1 NGUYỄN ANH LONG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 15:39:16 05/05/2023 15:39:16 Đã trả kết quả
9 H63.25.18-230505-0004 1 LÊ VĂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:20:14 09/05/2023 09:20:14 Đã trả kết quả
10 H63.25.18-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 14:35:56 05/05/2023 14:35:56 Đã trả kết quả
11 H63.25.18-230504-0004 1 NGUYỄN VĂN LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 15:40:10 09/05/2023 15:40:10 Đã trả kết quả
12 H63.25.18-230523-0003 1 NÔNG THỊ THÚY HẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:41:59 25/05/2023 09:41:59 Đã trả kết quả
13 H63.25.18-230523-0005 1 NGUYỄN NGỌC THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 17:06:46 25/05/2023 17:06:46 Đã trả kết quả
14 H63.25.18-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ HOÀN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 23/05/2023 09:38:35 24/05/2023 09:38:35 Đã trả kết quả
15 H63.25.18-230519-0001 1 TĂNG VĂN LAI Đăng ký khai tử 19/05/2023 11:07:24 22/05/2023 11:07:24 Đã trả kết quả
16 H63.25.18-230522-0003 1 VŨ THU HƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 11:11:22 24/05/2023 11:11:22 Đã trả kết quả
17 H63.25.18-230522-0002 1 PHẠM THỊ THỦY Đăng ký khai tử 22/05/2023 11:00:01 23/05/2023 11:00:01 Đã trả kết quả
18 H63.25.18-230510-0004 1 TRẦN XUÂN THỨC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 09:31:16 12/05/2023 09:31:16 Đã trả kết quả
19 H63.25.18-230518-0003 1 HOÀNG THANH TÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:50:27 22/05/2023 15:50:27 Đã trả kết quả
20 H63.25.18-230508-0007 1 LƯƠNG NGỌC HÒE Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 08/05/2023 16:36:07 09/05/2023 16:36:07 Đã trả kết quả
21 H63.25.18-230512-0012 1 NÔNG HỮU TUYỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:28:05 15/05/2023 16:28:05 Đã trả kết quả
22 H63.25.18-230519-0006 1 PHẠM THỊ GẤM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:53:48 22/05/2023 16:53:48 Đã trả kết quả
23 H63.25.18-230515-0006 1 ĐẶNG HÙNG VĂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:50:10 16/05/2023 15:50:10 Đã trả kết quả
24 H63.25.18-230518-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐỨC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 15:48:49 19/05/2023 15:48:49 Đã trả kết quả
25 H63.25.18-230519-0004 1 LÊ THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:49:28 22/05/2023 16:49:28 Đã trả kết quả
26 H63.25.18-230524-0002 1 NGUYỄN THỊ TUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 10:02:23 26/05/2023 10:02:23 Đã trả kết quả
27 H63.25.18-230517-0002 1 LÊ THỊ HOA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 11:02:14 19/05/2023 11:02:14 Đã trả kết quả
28 H63.25.18-230524-0001 1 DƯƠNG BẢO LONG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 09:58:26 25/05/2023 09:58:26 Đã trả kết quả
29 H63.25.18-230518-0006 1 LÊ TRUNG HƯNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 18/05/2023 17:11:54 19/05/2023 17:11:54 Đã trả kết quả
30 H63.25.18-230524-0004 1 NGUYỄN THỊ GIÁ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 14:57:48 25/05/2023 14:57:48 Đã trả kết quả
31 H63.25.18-230524-0006 1 NGUYỄN THỊ TIẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 15:42:38 26/05/2023 15:42:38 Đã trả kết quả
32 H63.25.18-230529-0004 1 LÊ ĐỨC SƠN Đăng ký khai sinh 29/05/2023 17:24:02 30/05/2023 17:24:02 Đã trả kết quả
33 H63.25.18-230530-0002 1 MÔNG VIỆT CÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:17:03 01/06/2023 10:17:03 Đã trả kết quả
34 H63.25.18-230530-0004 1 ĐẶNG NGỌC THẠCH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 11:20:24 31/05/2023 11:20:24 Đã trả kết quả
35 H63.25.18-230531-0002 1 MÔNG THỊ LÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:02:41 02/06/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
36 H63.25.18-230531-0004 1 HOÀNG THỊ MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 11:10:24 05/06/2023 11:10:24 Đã trả kết quả
37 H63.25.18-230508-0005 1 TRIỆU NGỌC TRUNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:48:55 09/05/2023 15:48:55 Đã trả kết quả
38 H63.25.18-230512-0013 1 NGUYỄN THỊ NĂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:33:54 15/05/2023 16:33:54 Đã trả kết quả
39 H63.25.18-230509-0006 1 NGUYỄN LÂM OANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 16:27:12 10/05/2023 16:27:12 Đã trả kết quả
40 H63.25.18-230515-0007 1 LÊ QUANG NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:55:17 16/05/2023 15:55:17 Đã trả kết quả
41 H63.25.18-230526-0001 1 NÔNG QUANG MẠNH Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:28:05 29/05/2023 08:28:05 Đã trả kết quả
42 H63.25.18-230512-0007 1 VŨ NAM ÁNH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 12/05/2023 14:20:20 15/05/2023 14:20:20 Đã trả kết quả
43 H63.25.18-230529-0008 1 LÊ THỊ SÁU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 17:38:29 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 H63.25.18-230530-0001 1 CHU ĐỨC THẮNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 10:12:02 31/05/2023 10:12:02 Đã trả kết quả
45 H63.25.18-230530-0005 1 PHẠM ĐỨC DŨNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 11:19:52 02/06/2023 11:19:52 Đã trả kết quả
46 H63.25.18-230530-0003 1 PHẠM ĐỨC DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:20:04 01/06/2023 10:20:04 Đã trả kết quả
47 H63.25.18-230529-0006 1 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 17:24:29 30/05/2023 17:24:29 Đã trả kết quả
48 H63.25.18-230529-0005 1 NGUYỄN THỊ HẢI HÀ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 17:24:50 30/05/2023 17:24:50 Đã trả kết quả
49 H63.25.18-230531-0003 1 TĂNG VĂN THỎA Đăng ký kết hôn 31/05/2023 11:11:01 01/06/2023 11:11:01 Đã trả kết quả
50 H63.25.18-230518-0005 1 LÊ TRUNG HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 17:10:56 22/05/2023 17:10:56 Đã trả kết quả
51 H63.25.18-230529-0009 1 LÝ PHƯƠNG THỦY Đăng ký khai tử 29/05/2023 18:22:14 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
52 H63.25.18-230531-0005 1 NGUYỄN VĂN MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 10:58:44 02/06/2023 10:58:44 Đã trả kết quả
53 H63.25.18-230511-0006 1 MAI THỊ THOA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 16:04:48 16/05/2023 16:04:48 Đã trả kết quả
54 H63.25.18-230512-0008 1 VŨ NAM ÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:22:08 16/05/2023 14:22:08 Đã trả kết quả
55 H63.25.18-230512-0010 1 NGUYỄN THÀNH NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:26:35 16/05/2023 14:26:35 Đã trả kết quả
56 H63.25.18-230508-0003 1 PHAN VĂN THAO Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:34:33 09/05/2023 10:34:33 Đã trả kết quả
57 H63.25.18-230508-0006 1 HOÀNG NGỌC HUY Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:48:21 09/05/2023 15:48:21 Đã trả kết quả
58 H63.25.18-230508-0008 1 LƯƠNG NGỌC HÒE Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:41:11 10/05/2023 16:41:11 Đã trả kết quả
59 H63.25.18-230516-0002 1 LỘC THỊ NGỌC DIỄM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 16/05/2023 10:01:33 15/06/2023 10:01:33 Đã trả kết quả
60 H63.25.18-230508-0009 1 TỐNG VĂN HÒA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 16:43:36 10/05/2023 16:43:36 Đã trả kết quả
61 H63.25.18-230517-0001 1 VŨ NHƯ BĂNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 11:00:55 19/05/2023 11:00:55 Đã trả kết quả
62 H63.25.18-230526-0007 1 TRẦN THỊ NGHĨ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 16:32:53 31/05/2023 16:32:53 Đã trả kết quả
63 H63.25.18-230512-0006 1 HỨA NGỌC QUÝ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:56:49 15/05/2023 10:56:49 Đã trả kết quả
64 H63.25.18-230524-0007 1 PHẠM THỊ DIỆU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 17:10:14 29/05/2023 17:10:14 Đã trả kết quả
65 H63.25.18-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ NGÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 11:13:02 24/05/2023 11:13:02 Đã trả kết quả
66 H63.25.18-230511-0003 1 ĐỖ THỊ HỒNG THẮM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 10:20:24 16/05/2023 10:20:24 Đã trả kết quả
67 H63.25.18-230531-0007 1 BÙI THỊ QUÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:24:22 02/06/2023 15:24:22 Đã trả kết quả
68 H63.25.18-230525-0001 1 NGÔ HÀ PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 14:02:43 26/05/2023 14:02:43 Đã trả kết quả
69 H63.25.18-230529-0002 1 NGUYỄN VĂN NGUYÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 10:55:01 31/05/2023 10:55:01 Đã trả kết quả
70 H63.25.18-230526-0010 1 HOÀNG THỊ RỠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:23:08 29/05/2023 17:23:08 Đã trả kết quả
71 H63.25.18-230526-0011 1 MA HỒNG HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:25:08 29/05/2023 17:25:08 Đã trả kết quả
72 H63.25.18-230511-0004 1 HOÀNG VĂN CHÌ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:30:04 15/05/2023 10:30:04 Đã trả kết quả
73 H63.25.18-230526-0013 1 NGÔ HÀ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:30:32 29/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
74 H63.25.18-230512-0005 1 VŨ ANH TÚ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:32:25 15/05/2023 10:32:25 Đã trả kết quả
75 H63.25.18-230517-0003 1 DƯƠNG THANH TUẤN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 11:06:59 18/05/2023 11:06:59 Đã trả kết quả
76 H63.25.18-230517-0005 1 TRẦN THỊ NGÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 17/05/2023 16:11:56 19/05/2023 16:11:56 Đã trả kết quả
77 H63.25.18-230516-0006 1 NGUYỄN THU HÀ Đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:44:06 17/05/2023 15:44:06 Đã trả kết quả
78 H63.25.18-230508-0002 1 PHẠM VĂN HƯNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 08/05/2023 10:31:28 11/05/2023 10:31:28 Đã trả kết quả
79 H63.25.18-230512-0011 1 VI NGỌC CHI Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 15:39:39 19/05/2023 15:39:39 Đã trả kết quả
80 H63.25.18-230515-0003 1 DIỆP MAI PHƯƠNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 15/05/2023 14:46:28 16/05/2023 14:46:28 Đã trả kết quả
81 H63.25.18-230515-0001 1 LỤC VĂN TÚ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 08:48:12 16/05/2023 08:48:12 Đã trả kết quả
82 H63.25.18-230512-0002 1 HOÀNG HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 08:04:40 16/05/2023 08:04:40 Đã trả kết quả
83 H63.25.18-230515-0002 1 HỨA NGỌC QUÝ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 09:48:02 16/05/2023 09:48:02 Đã trả kết quả
84 H63.25.18-230512-0015 1 VŨ MẠNH KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:40:16 15/05/2023 16:40:16 Đã trả kết quả
85 H63.25.18-230509-0003 1 NGUYỄN THỊ DIỆP Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 09/05/2023 14:03:13 10/05/2023 14:03:13 Đã trả kết quả
86 H63.25.18-230515-0005 1 PHÙNG VĂN XƯỚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:48:34 16/05/2023 15:48:34 Đã trả kết quả
87 H63.25.18-230516-0001 1 TRẦN THỊ VIỆT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 08:43:58 17/05/2023 08:43:58 Đã trả kết quả
88 H63.25.18-230510-0001 1 HOÀNG VĂN TRUNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 09:25:09 12/05/2023 09:25:09 Đã trả kết quả
89 H63.25.18-230515-0004 1 ĐẶNG HÙNG VĂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 14:49:36 16/05/2023 14:49:36 Đã trả kết quả
90 H63.25.18-230512-0014 1 HOÀNG VĂN OAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:36:48 15/05/2023 16:36:48 Đã trả kết quả
91 H63.25.18-230516-0005 1 TRẦN MẠNH HÙNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 16/05/2023 15:30:09 23/05/2023 15:30:09 Đã trả kết quả
92 H63.25.18-230510-0002 1 DƯƠNG BẢO NGỌC Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 10/05/2023 09:28:10 11/05/2023 09:28:10 Đã trả kết quả
93 H63.25.18-230511-0001 1 NGUYỄN VĂN QUÝ Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:04:15 12/05/2023 08:04:15 Đã trả kết quả
94 H63.25.18-230512-0016 1 VI THỊ CHUNG TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:42:21 15/05/2023 16:42:21 Đã trả kết quả
95 H63.25.18-230512-0004 1 TRẦN MẠNH HÙNG Đăng ký khai tử 12/05/2023 10:32:01 15/05/2023 10:32:01 Đã trả kết quả
96 H63.25.18-230509-0002 1 NGUYỄN THỊ KIM THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 13:55:59 11/05/2023 13:55:59 Đã trả kết quả
97 H63.25.18-230511-0005 1 ĐÀO THỊ KIỀM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:37:39 15/05/2023 10:37:39 Đã trả kết quả
98 H63.25.18-230525-0003 1 NGUYỄN XUÂN TÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:34:22 29/05/2023 15:34:22 Đã trả kết quả
99 H63.25.18-230512-0009 1 ĐỖ THỊ CHINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 14:24:24 15/05/2023 14:24:24 Đã trả kết quả
100 H63.25.18-230512-0003 1 ĐỔNG THỊ HÒA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 08:18:50 16/05/2023 08:18:50 Đã trả kết quả
101 H63.25.18-230522-0001 1 HOÀNG THỊ THƯỚC Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:48:29 25/05/2023 09:48:29 Đã trả kết quả
102 H63.25.18-230529-0007 1 NGUYỄN NHƯ LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 17:36:51 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
103 H63.25.18-230526-0005 1 NÔNG THỊ CHUYỂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 11:13:36 30/05/2023 11:13:36 Đã trả kết quả
104 H63.25.18-230526-0004 1 ĐINH ĐỨC THỤ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:46:20 30/05/2023 10:46:20 Đã trả kết quả
105 H63.25.18-230526-0012 1 NGUYỄN THỊ TOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:26:49 29/05/2023 17:26:49 Đã trả kết quả
106 H63.25.18-230510-0003 1 DƯƠNG BẢO NGỌC Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 09:29:28 12/05/2023 09:29:28 Đã trả kết quả
107 H63.25.18-230518-0001 1 ĐINH QUANG KHÁNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 15:45:00 19/05/2023 15:45:00 Đã trả kết quả
108 H63.25.18-230525-0004 1 LÊ THỊ HIỀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:36:35 29/05/2023 15:36:35 Đã trả kết quả
109 H63.25.18-230509-0001 1 TRẦN MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:40:05 11/05/2023 09:40:05 Đã trả kết quả
110 H63.25.18-230511-0002 1 NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 09:13:10 12/05/2023 09:13:10 Đã trả kết quả
111 H63.25.18-230526-0002 1 VŨ XUÂN TRƯỜNG Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 26/05/2023 10:19:28 30/05/2023 10:19:28 Đã trả kết quả
112 H63.25.18-230526-0003 1 VŨ XUÂN TRƯỜNG Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 26/05/2023 10:22:51 30/05/2023 10:22:51 Đã trả kết quả
113 H63.25.18-230522-0005 1 TĂNG TUẤN ANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:48:54 24/05/2023 15:48:54 Đã trả kết quả
114 H63.25.18-230531-0006 1 HOÀNG MINH TIẾN Đăng ký khai sinh 31/05/2023 11:18:45 01/06/2023 11:18:45 Đã trả kết quả
115 H63.25.18-230531-0008 1 HOÀNG THỊ MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 16:24:37 05/06/2023 16:24:37 Đã trả kết quả
116 H63.25.18-230531-0009 1 NGỌC QUỲNH CHANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 16:22:22 01/06/2023 16:22:22 Đã trả kết quả
117 H63.25.18-230526-0006 1 HOÀNG VĂN KẾT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 11:36:37 29/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
118 H63.25.18-230519-0005 1 LƯƠNG THỊ HIỀN THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 16:51:09 22/05/2023 16:51:09 Đã trả kết quả
119 H63.25.18-230526-0009 1 PHẠM THỊ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:19:24 29/05/2023 17:19:24 Đã trả kết quả
120 H63.25.18-230508-0004 1 LÝ NGỌC YÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 10:56:00 09/05/2023 10:56:00 Đã trả kết quả
121 H63.25.18-230512-0001 1 LÝ VĂN HỒ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 07:58:07 15/05/2023 07:58:07 Đã trả kết quả
122 H63.25.18-230512-0017 1 TRỊNH THỊ THU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:44:09 15/05/2023 16:44:09 Đã trả kết quả
123 H63.25.18-230508-0001 1 LÊ VĂN CHỮ Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 10:32:36 15/05/2023 10:32:36 Đã trả kết quả
124 H63.25.18-230529-0001 1 LÊ VĂN THỨ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 08:33:16 30/05/2023 08:33:16 Đã trả kết quả
125 H63.25.18-230517-0004 1 DƯƠNG THỊ HÀ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 14:23:51 18/05/2023 14:23:51 Đã trả kết quả
126 H63.25.18-230530-0006 1 NGUYỄN VĂN TỈNH Đăng ký khai sinh 31/05/2023 07:49:03 01/06/2023 07:49:03 Đã trả kết quả
127 H63.25.18-230524-0003 1 CÙ THỊ THUẬN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:23:54 26/05/2023 14:23:54 Đã trả kết quả
128 H63.25.18-230519-0002 1 ĐỖ TRỌNG PHÚC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 11:06:23 22/05/2023 11:06:23 Đã trả kết quả
129 H63.25.18-230531-0001 1 TRẦN VĂN TÁM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 08:08:43 01/06/2023 08:08:43 Đã trả kết quả
130 H63.25.18-230529-0010 1 VŨ NGỌC CHÍNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 18:30:56 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
131 H63.25.18-230519-0003 1 NGUYỄN THỌ THIỆN Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:46:21 22/05/2023 14:46:21 Đã trả kết quả
132 H63.25.18-230524-0005 1 MÃ KIM SƠN Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 16:23:24 31/05/2023 16:23:24 Đã trả kết quả
133 H63.25.18-230525-0002 1 ĐINH THỌ BÌNH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 15:47:40 26/05/2023 15:47:40 Đã trả kết quả
134 H63.25.18-230509-0004 1 NGUYỄN THỊ DIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 14:08:32 11/05/2023 14:08:32 Đã trả kết quả
135 H63.25.18-230523-0002 1 NGUYỄN THỊ HOÀN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:40:02 25/05/2023 09:40:02 Đã trả kết quả
136 H63.25.18-230509-0005 1 NGUYỄN THỊ MAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:00:51 12/05/2023 15:00:51 Đã trả kết quả
137 H63.25.18-230529-0003 1 GIANG THỊ THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 11:22:11 31/05/2023 11:22:11 Đã trả kết quả
138 H63.25.18-230518-0004 1 NGUYỄN THỊ NGHỊ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:57:49 22/05/2023 15:57:49 Đã trả kết quả
139 H63.25.18-230516-0004 1 LÊ HOÀNG LÂM Đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:22:04 17/05/2023 15:22:04 Đã trả kết quả
140 H63.25.18-230516-0003 1 PHẠM THỊ THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:19:30 17/05/2023 14:19:30 Đã trả kết quả
141 H63.25.18-230523-0004 1 VŨ XUÂN TRƯỜNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 15:43:15 26/05/2023 15:43:15 Đã trả kết quả
142 H63.25.18-230526-0008 1 HOÀNG TIẾN NHỊ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 16:35:52 31/05/2023 16:35:52 Đã trả kết quả