DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Vĩnh Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230525-0004 1 TRƯƠNG THỊ HOÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:39:11 26/06/2023 16:39:11 Đã trả kết quả
2 H63.25.40-230525-0005 1 VI THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:43:56 26/06/2023 16:43:56 Đã trả kết quả
3 H63.25.40-230529-0003 1 HOÀNG QUỐC HUY Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 29/05/2023 17:10:49 05/06/2023 17:10:49 Đã trả kết quả
4 H63.25.40-230525-0002 1 HOÀNG THỊ THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:25:15 26/06/2023 16:25:15 Đã trả kết quả
5 H63.25.40-230525-0001 1 LÊ THỊ MƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:16:55 26/06/2023 16:16:55 Đã trả kết quả
6 H63.25.40-230525-0003 1 TĂNG THỊ VẸN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:32:33 26/06/2023 16:32:33 Đã trả kết quả
7 H63.25.40-230526-0004 1 NÔNG THỊ TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:18:57 27/06/2023 15:18:57 Đã trả kết quả
8 H63.25.40-230509-0004 1 ĐINH THỌ PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 15:12:07 08/06/2023 15:12:07 Đã trả kết quả
9 H63.25.40-230523-0004 1 VƯƠNG THỊ TRANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:43:17 22/06/2023 15:43:17 Đã trả kết quả