DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Vĩnh Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230504-0003 1 NÔNG THỊ CHĂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:07:21 05/05/2023 10:07:21 Đã trả kết quả
2 H63.25.40-230505-0001 1 HOÀNG VĂN NÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:47:50 08/05/2023 08:47:50 Đã trả kết quả
3 H63.25.40-230505-0003 1 HOÀNG THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:06:02 08/05/2023 10:06:02 Đã trả kết quả
4 H63.25.40-230505-0004 1 TRỊNH VĂN HUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 16:34:54 08/05/2023 16:34:54 Đã trả kết quả
5 H63.25.40-230504-0005 1 MA THỊ THU TRUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:21:51 05/05/2023 15:21:51 Đã trả kết quả
6 H63.25.40-230505-0005 1 LỰ KIM TẤN Đăng ký khai sinh 05/05/2023 16:53:43 08/05/2023 16:53:43 Đã trả kết quả
7 H63.25.40-230508-0002 1 HOÀNG VĂN MÁC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:07:37 09/05/2023 09:07:37 Đã trả kết quả
8 H63.25.40-230505-0002 1 ĐINH THỊ MAI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 09:46:05 10/05/2023 09:46:05 Đã trả kết quả
9 H63.25.40-230504-0004 1 LỤC THỊ THANH THÚY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:35:23 09/05/2023 10:35:23 Đã trả kết quả
10 H63.25.40-230504-0002 1 NÔNG THỊ OANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:58:33 05/05/2023 08:58:33 Đã trả kết quả
11 H63.25.40-230504-0001 1 ĐINH THỊ CẢNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:50:56 05/05/2023 08:50:56 Đã trả kết quả
12 H63.25.40-230501-0001 1 NÔNG THỊ THẢO MY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 03/05/2023 08:59:34 08/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.25.40-230504-0006 1 TRẦN VĂN HUY Đăng ký khai sinh 04/05/2023 15:29:08 05/05/2023 15:29:08 Đã trả kết quả
14 H63.25.40-230508-0001 1 HOÀNG QUANG HOẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:09:09 09/05/2023 08:09:09 Đã trả kết quả
15 H63.25.40-230510-0003 1 HỨA VĂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:37:25 11/05/2023 09:37:25 Đã trả kết quả
16 H63.25.40-230523-0001 1 HOÀNG VĂN NỘI Đăng ký khai tử 23/05/2023 10:02:12 26/05/2023 10:02:12 Đã trả kết quả
17 H63.25.40-230519-0001 1 HOÀNG VĂN ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 07:57:31 22/05/2023 07:57:31 Đã trả kết quả
18 H63.25.40-230522-0002 1 TRIỆU ĐỨC TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:26:44 23/05/2023 09:26:44 Đã trả kết quả
19 H63.25.40-230523-0002 1 TRIỆU THỊ HUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:39:38 24/05/2023 09:39:38 Đã trả kết quả
20 H63.25.40-230519-0004 1 TRƯƠNG THỊ THỎA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 15:28:10 24/05/2023 15:28:10 Đã trả kết quả
21 H63.25.40-230523-0003 1 HOÀNG VĂN THỂ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 09:47:39 25/05/2023 09:47:39 Đã trả kết quả
22 H63.25.40-230508-0003 1 HOÀNG THỊ CHỨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:50:27 09/05/2023 09:50:27 Đã trả kết quả
23 H63.25.40-230519-0002 1 VƯƠNG THỊ TRANG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 09:21:19 23/06/2023 09:21:19 Đã hủy
24 H63.25.40-230530-0001 1 MÔNG VĂN HƯỞNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:04:37 31/05/2023 09:04:37 Đã trả kết quả
25 H63.25.40-230524-0002 1 HOÀNG THỊ ĐƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:54:21 26/05/2023 14:54:21 Đã trả kết quả
26 H63.25.40-230512-0001 1 LÝ VĂN VỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:32:41 15/05/2023 08:32:41 Đã trả kết quả
27 H63.25.40-230529-0001 1 HOÀNG THỊ NẾT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:25:17 30/05/2023 09:25:17 Đã trả kết quả
28 H63.25.40-230525-0004 1 TRƯƠNG THỊ HOÀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:39:11 26/06/2023 16:39:11 Đã trả kết quả
29 H63.25.40-230530-0002 1 HOÀNG THỊ HỒNG NHIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 09:21:06 02/06/2023 09:21:06 Đã trả kết quả
30 H63.25.40-230529-0002 1 NGUYỄN VĂN THANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 16:42:45 01/06/2023 16:42:45 Đã trả kết quả
31 H63.25.40-230525-0005 1 VI THỊ MAI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:43:56 26/06/2023 16:43:56 Đã trả kết quả
32 H63.25.40-230512-0002 1 LỰ VĂN NÂNG Đăng ký lại khai tử 12/05/2023 08:47:07 19/05/2023 08:47:07 Đã trả kết quả
33 H63.25.40-230511-0001 1 HOÀNG VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 07:41:03 12/05/2023 07:41:03 Đã trả kết quả
34 H63.25.40-230508-0004 1 HOÀNG THỊ NIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 14:05:28 10/05/2023 14:05:28 Đã trả kết quả
35 H63.25.40-230509-0001 1 HOÀNG THỊ THU HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:40:27 10/05/2023 09:40:27 Đã trả kết quả
36 H63.25.40-230511-0004 1 HOÀNG VĂN ĐẠT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 17:17:04 12/05/2023 17:17:04 Đã trả kết quả
37 H63.25.40-230529-0003 1 HOÀNG QUỐC HUY Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 29/05/2023 17:10:49 05/06/2023 17:10:49 Đã trả kết quả
38 H63.25.40-230516-0003 1 HOÀNG VĂN ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:54:04 17/05/2023 15:54:04 Đã trả kết quả
39 H63.25.40-230516-0002 1 HOÀNG VĂN TRƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 15:03:11 18/05/2023 15:03:11 Đã trả kết quả
40 H63.25.40-230509-0003 1 VƯƠNG THỊ UYN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 11:13:48 10/05/2023 11:13:48 Đã trả kết quả
41 H63.25.40-230512-0004 1 LƯƠNG THỊ SƯỚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:02:41 15/05/2023 10:02:41 Đã trả kết quả
42 H63.25.40-230515-0003 1 NÔNG NGỌC SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:16:32 16/05/2023 08:16:32 Đã trả kết quả
43 H63.25.40-230515-0001 1 HOÀNG NGỌC DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:52:06 16/05/2023 07:52:06 Đã trả kết quả
44 H63.25.40-230510-0001 1 HOÀNG VĂN KÝ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 08:48:27 12/05/2023 08:48:27 Đã trả kết quả
45 H63.25.40-230515-0006 1 HOÀNG THỊ THÊU Đăng ký khai tử 16/05/2023 09:02:54 19/05/2023 09:02:54 Đã trả kết quả
46 H63.25.40-230511-0002 1 NGUYỄN THỊ THÙY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:18:49 12/05/2023 09:18:49 Đã trả kết quả
47 H63.25.40-230516-0004 1 HOÀNG VĂN TÌNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 17:19:22 17/05/2023 17:19:22 Đã trả kết quả
48 H63.25.40-230515-0005 1 HOÀNG VĂN TRƯỞNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 15:58:48 17/05/2023 15:58:48 Đã trả kết quả
49 H63.25.40-230525-0002 1 HOÀNG THỊ THIỆU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:25:15 26/06/2023 16:25:15 Đã trả kết quả
50 H63.25.40-230515-0004 1 TRIỆU VĂN SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:45:22 16/05/2023 15:45:22 Đã trả kết quả
51 H63.25.40-230516-0001 1 HỨA HUY HOÀNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 10:42:09 19/05/2023 10:42:09 Đã trả kết quả
52 H63.25.40-230525-0001 1 LÊ THỊ MƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:16:55 26/06/2023 16:16:55 Đã trả kết quả
53 H63.25.40-230512-0006 1 LỤC TRỌNG VĨNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:58:13 15/05/2023 14:58:13 Đã trả kết quả
54 H63.25.40-230524-0001 1 HỨA NGỌC QUỲNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 10:07:18 26/05/2023 10:07:18 Đã trả kết quả
55 H63.25.40-230510-0002 1 VI VĂN LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:30:53 11/05/2023 09:30:53 Đã trả kết quả
56 H63.25.40-230525-0003 1 TĂNG THỊ VẸN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 16:32:33 26/06/2023 16:32:33 Đã trả kết quả
57 H63.25.40-230512-0003 1 ĐỖ THỊ DUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:29:29 15/05/2023 09:29:29 Đã trả kết quả
58 H63.25.40-230510-0004 1 HOÀNG VĂN QUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:16:24 11/05/2023 16:16:24 Đã trả kết quả
59 H63.25.40-230526-0001 1 HOÀNG QUỐC HỢI Đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:52:15 29/05/2023 10:52:15 Đã trả kết quả
60 H63.25.40-230526-0004 1 NÔNG THỊ TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 26/05/2023 15:18:57 27/06/2023 15:18:57 Đã trả kết quả
61 H63.25.40-230512-0007 1 TRIỆU THÁI BẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:19:31 15/05/2023 16:19:31 Đã trả kết quả
62 H63.25.40-230526-0003 1 TRIỆU THỊ HỒNG ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:28:23 29/05/2023 14:28:23 Đã trả kết quả
63 H63.25.40-230519-0003 1 TRIỆU VĂN BẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:23:01 22/05/2023 09:23:01 Đã trả kết quả
64 H63.25.40-230509-0004 1 ĐINH THỌ PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 09/05/2023 15:12:07 08/06/2023 15:12:07 Đã trả kết quả
65 H63.25.40-230511-0003 1 HOÀNG THỊ LÁNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 16:40:13 12/05/2023 16:40:13 Đã trả kết quả
66 H63.25.40-230512-0005 1 HOÀNG VĂN ÊM Đăng ký kết hôn 12/05/2023 10:41:19 15/05/2023 10:41:19 Đã trả kết quả
67 H63.25.40-230518-0001 1 TRẮNG THỊ KỶ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:27:26 22/05/2023 14:27:26 Đã trả kết quả
68 H63.25.40-230515-0002 1 HOÀNG THỊ KIM CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:02:54 16/05/2023 08:02:54 Đã trả kết quả
69 H63.25.40-230509-0002 1 PHAN THỊ NƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:57:33 10/05/2023 09:57:33 Đã trả kết quả
70 H63.25.40-230526-0002 1 HOÀNG NGỌC KHUÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:23:41 29/05/2023 14:23:41 Đã trả kết quả
71 H63.25.40-230522-0001 1 NÔNG ĐỨC TIỆP Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 09:34:29 25/05/2023 09:34:29 Đã trả kết quả
72 H63.25.40-230523-0004 1 VƯƠNG THỊ TRANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:43:17 22/06/2023 15:43:17 Đã trả kết quả