DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Vĩnh Lạc
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.40-230519-0002 1 VƯƠNG THỊ TRANG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 09:21:19 23/06/2023 09:21:19 Đã hủy