DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Báo Đáp
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.21-230519-0009 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:48:14 23/06/2023 10:48:14 Đã trả kết quả
2 H63.28.21-230519-0010 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:47:48 23/06/2023 10:47:48 Đã trả kết quả
3 H63.28.21-230519-0005 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:49:45 23/06/2023 10:49:45 Đã trả kết quả
4 H63.28.21-230519-0008 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:48:42 23/06/2023 10:48:42 Đã trả kết quả
5 H63.28.21-230531-0006 1 NGUYỄN THỊ HẰNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:55:50 01/06/2023 15:55:50 Đã trả kết quả
6 H63.28.21-230531-0004 1 PHẠM VĂN PHƯỢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:30:58 01/06/2023 15:30:58 Đã trả kết quả
7 H63.28.21-230531-0007 1 NGUYỄN TIẾN ĐOÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 16:05:07 01/06/2023 16:05:07 Đã trả kết quả
8 H63.28.21-230519-0006 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:49:25 23/06/2023 10:49:25 Đã trả kết quả
9 H63.28.21-230531-0002 1 HÁN THỊ NGA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 14:15:43 01/06/2023 14:15:43 Đã trả kết quả
10 H63.28.21-230531-0003 1 TRẦN THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 14:47:57 01/06/2023 14:47:57 Đã trả kết quả
11 H63.28.21-230531-0005 1 VŨ NGỌC BÌNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 15:54:50 05/06/2023 15:54:50 Đã trả kết quả
12 H63.28.21-230531-0001 1 HÁN THỊ THUÝ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 13:50:16 01/06/2023 13:50:16 Đã trả kết quả
13 H63.28.21-230519-0007 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:49:04 23/06/2023 10:49:04 Đã trả kết quả
14 H63.28.21-230519-0004 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:46:57 23/06/2023 10:46:57 Đã trả kết quả