DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Báo Đáp
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.21-230519-0009 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:48:14 23/06/2023 10:48:14 Đang xử lý
2 H63.28.21-230519-0010 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:47:48 23/06/2023 10:47:48 Đang xử lý
3 H63.28.21-230519-0005 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:49:45 23/06/2023 10:49:45 Đang xử lý
4 H63.28.21-230519-0008 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:48:42 23/06/2023 10:48:42 Đang xử lý
5 H63.28.21-230519-0006 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:49:25 23/06/2023 10:49:25 Đang xử lý
6 H63.28.21-230519-0007 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:49:04 23/06/2023 10:49:04 Đang xử lý
7 H63.28.21-230519-0004 1 PHAN HỒNG NHUNG Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 19/05/2023 10:46:57 23/06/2023 10:46:57 Đang xử lý