DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Bảo Hưng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.22-230505-0001 1 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:24:41 08/05/2023 08:24:41 Đã trả kết quả
2 H63.28.22-230505-0005 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:31:39 08/05/2023 10:31:39 Đã trả kết quả
3 H63.28.22-230505-0002 1 ĐÀO MINH SƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 08:46:55 08/05/2023 08:46:55 Đã trả kết quả
4 H63.28.22-230505-0009 1 LƯU THỊ TOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:41:01 06/06/2023 14:41:01 Đã trả kết quả
5 H63.28.22-230505-0006 1 NGUYỄN DUY DŨNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:58:11 06/06/2023 09:58:11 Đã trả kết quả
6 H63.28.22-230505-0007 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:30:51 08/05/2023 10:30:51 Đã trả kết quả
7 H63.28.22-230505-0003 1 VĂN THANH HUẾ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:40:00 06/06/2023 09:40:00 Đã trả kết quả
8 H63.28.22-230505-0010 1 NGUYỄN DUY MẠNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 15:19:33 08/05/2023 15:19:33 Đã trả kết quả
9 H63.28.22-230505-0004 1 NGUYỄN THỊ BÍCH THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:52:45 06/06/2023 09:52:45 Đã trả kết quả
10 H63.28.22-230504-0001 1 NGUYỄN THỊ LOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 10:33:47 08/05/2023 10:33:47 Đã trả kết quả
11 H63.28.22-230505-0008 1 LƯU THỊ TOAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 14:41:33 06/06/2023 14:41:33 Đã trả kết quả
12 H63.28.22-230424-0001 1 VŨ THỊ THU AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/04/2023 07:51:36 25/04/2023 07:51:36 Đã trả kết quả
13 H63.28.22-230424-0002 1 NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/04/2023 07:59:11 25/04/2023 07:59:11 Đã trả kết quả
14 H63.28.22-230523-0002 1 PHẠM VĂN DŨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 10:23:08 25/05/2023 10:23:08 Đã trả kết quả
15 H63.28.22-230522-0004 1 NGUYỄN DUY THỤ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 11:11:43 23/05/2023 11:11:43 Đã trả kết quả
16 H63.28.22-230522-0002 1 NGUYỄN THỊ TIỆP Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 22/05/2023 11:03:11 23/05/2023 11:03:11 Đã trả kết quả
17 H63.28.22-230522-0005 1 LƯƠNG VIẾT ĐÔNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 11:16:45 23/05/2023 11:16:45 Đã trả kết quả
18 H63.28.22-230522-0007 1 NGUYỄN THỊ THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:34:37 24/05/2023 16:34:37 Đã trả kết quả
19 H63.28.22-230519-0003 1 ĐÀO NGỌC THÊM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 08:36:18 22/05/2023 08:36:18 Đã trả kết quả
20 H63.28.22-230522-0006 1 LÊ THỊ THÌN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 11:22:12 24/05/2023 11:22:12 Đã trả kết quả
21 H63.28.22-230524-0001 1 PHẠM VĂN DŨNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 08:44:36 25/05/2023 08:44:36 Đã trả kết quả
22 H63.28.22-230519-0001 1 NGUYỄN KHÁNH LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:23:41 22/05/2023 08:23:41 Đã trả kết quả
23 H63.28.22-230522-0001 1 LÊ THỊ QUỲNH CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:55:39 23/05/2023 10:55:39 Đã trả kết quả
24 H63.28.22-230530-0006 1 PHAN THỊ BÍCH DIỆP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:48:28 31/05/2023 09:48:28 Đã trả kết quả
25 H63.28.22-230530-0008 1 NGUYỄN THÚY NGÂN HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 14:27:40 31/05/2023 14:27:40 Đã trả kết quả
26 H63.28.22-230529-0002 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:47:03 30/05/2023 09:47:03 Đã trả kết quả
27 H63.28.22-230523-0003 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký kết hôn 23/05/2023 15:06:02 24/05/2023 15:06:02 Đã trả kết quả
28 H63.28.22-230529-0004 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:44:21 30/05/2023 09:44:21 Đã trả kết quả
29 H63.28.22-230530-0002 1 TRẦN VĂN KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:13:46 31/05/2023 08:13:46 Đã trả kết quả
30 H63.28.22-230530-0001 1 LÊ THÙY DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:11:16 31/05/2023 08:11:16 Đã trả kết quả
31 H63.28.22-230530-0003 1 ĐÀO THỊ LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:27:59 31/05/2023 08:27:59 Đã trả kết quả
32 H63.28.22-230530-0007 1 PHAN THỊ BÍCH DIỆP Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 09:53:26 01/06/2023 09:53:26 Đã trả kết quả
33 H63.28.22-230526-0011 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 15:47:03 29/05/2023 15:47:03 Đã trả kết quả
34 H63.28.22-230530-0009 1 ĐÀO THỊ VÂN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 16:48:46 31/05/2023 16:48:46 Đã trả kết quả
35 H63.28.22-230529-0006 1 VŨ VĂN KHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:21:11 30/05/2023 15:21:11 Đã trả kết quả
36 H63.28.22-230510-0002 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 08:27:22 11/05/2023 08:27:22 Đã trả kết quả
37 H63.28.22-230519-0002 1 HÀ NGỌC MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 08:31:40 22/05/2023 08:31:40 Đã trả kết quả
38 H63.28.22-230525-0001 1 NGUYỄN THỊ MỴ Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25/05/2023 16:37:28 29/06/2023 16:37:28 Đã trả kết quả
39 H63.28.22-230510-0006 1 HOÀNG VĂN CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:27:27 11/05/2023 09:27:27 Đã trả kết quả
40 H63.28.22-230526-0009 1 ĐOÀN THỊ LA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:12:32 29/05/2023 15:12:32 Đã trả kết quả
41 H63.28.22-230510-0008 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:54:29 11/05/2023 09:54:29 Đã trả kết quả
42 H63.28.22-230511-0005 1 TRẦN THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:32:33 12/05/2023 16:32:33 Đã trả kết quả
43 H63.28.22-230512-0005 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 16:12:18 16/05/2023 16:12:18 Đã trả kết quả
44 H63.28.22-230512-0001 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký lại kết hôn 12/05/2023 08:21:33 19/05/2023 08:21:33 Đã trả kết quả
45 H63.28.22-230512-0007 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 16:22:12 16/05/2023 16:22:12 Đã trả kết quả
46 H63.28.22-230511-0002 1 PHẠM VĂN MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:47:53 12/05/2023 15:47:53 Đã trả kết quả
47 H63.28.22-230515-0002 1 NGUYỄN THANH PHÚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:49:00 16/05/2023 09:49:00 Đã trả kết quả
48 H63.28.22-230511-0006 1 TRẦN THỊ TRÀ LY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:36:14 12/05/2023 16:36:14 Đã trả kết quả
49 H63.28.22-230518-0001 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 08:22:49 23/05/2023 08:22:49 Đã trả kết quả
50 H63.28.22-230517-0001 1 BÙI VĂN HUY Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 14:31:55 18/05/2023 14:31:55 Đã trả kết quả
51 H63.28.22-230515-0003 1 LƯU THƯỢNG KHẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:13:23 16/05/2023 10:13:23 Đã trả kết quả
52 H63.28.22-230511-0003 1 NGUYỄN XUÂN ĐƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:10:07 12/05/2023 16:10:07 Đã trả kết quả
53 H63.28.22-230512-0002 1 NGUYỄN THỊ LỆ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:45:04 15/05/2023 08:45:04 Đã trả kết quả
54 H63.28.22-230518-0002 1 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 09:35:57 19/05/2023 09:35:57 Đã trả kết quả
55 H63.28.22-230511-0004 1 VŨ THỊ LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:30:07 12/05/2023 16:30:07 Đã trả kết quả
56 H63.28.22-230524-0002 1 NGUYỄN THỊ TUYẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 10:12:32 25/05/2023 10:12:32 Đã trả kết quả
57 H63.28.22-230526-0012 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký khai sinh 26/05/2023 15:46:18 29/05/2023 15:46:18 Đã trả kết quả
58 H63.28.22-230524-0004 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Đăng ký khai tử 24/05/2023 16:41:44 25/05/2023 16:41:44 Đã trả kết quả
59 H63.28.22-230510-0005 1 NGUYỄN XUÂN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 08:17:29 11/05/2023 08:17:29 Đã trả kết quả
60 H63.28.22-230512-0003 1 LÊ THỊ THUÝ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 10:03:14 13/06/2023 10:03:14 Đã trả kết quả
61 H63.28.22-230510-0003 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 08:25:41 11/05/2023 08:25:41 Đã trả kết quả
62 H63.28.22-230510-0009 1 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 10:17:14 11/05/2023 10:17:14 Đã trả kết quả
63 H63.28.22-230529-0003 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:45:32 30/05/2023 09:45:32 Đã trả kết quả
64 H63.28.22-230511-0001 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:43:49 12/05/2023 15:43:49 Đã trả kết quả
65 H63.28.22-230526-0001 1 NGUYỄN THỊ LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:22:26 29/05/2023 09:22:26 Đã trả kết quả
66 H63.28.22-230526-0003 1 LÊ THỊ THANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 10:23:47 29/05/2023 10:23:47 Đã trả kết quả
67 H63.28.22-230512-0004 1 LÊ THỊ THUÝ Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 12/05/2023 14:58:23 19/05/2023 14:58:23 Đã trả kết quả
68 H63.28.22-230525-0002 1 NGUYỄN THỊ HỒI Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật 25/05/2023 16:39:35 29/06/2023 16:39:35 Đã trả kết quả
69 H63.28.22-230526-0004 1 PHẠM THỊ VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:26:06 29/05/2023 10:26:06 Đã trả kết quả
70 H63.28.22-230526-0005 1 VŨ THỊ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:28:58 29/05/2023 10:28:58 Đã trả kết quả
71 H63.28.22-230523-0004 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 15:13:20 24/05/2023 15:13:20 Đã trả kết quả
72 H63.28.22-230522-0003 1 TRẦN ĐỨC PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 11:07:16 23/05/2023 11:07:16 Đã trả kết quả
73 H63.28.22-230529-0001 1 HOÀNG THỊ KIM THOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:51:15 30/05/2023 07:51:15 Đã trả kết quả
74 H63.28.22-230515-0001 1 VŨ ĐÌNH KHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:40:15 16/05/2023 09:40:15 Đã trả kết quả
75 H63.28.22-230510-0001 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 08:29:12 11/05/2023 08:29:12 Đã trả kết quả
76 H63.28.22-230524-0003 1 PHẠM THỊ TÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:21:25 25/05/2023 16:21:25 Đã trả kết quả
77 H63.28.22-230510-0004 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 08:24:39 15/05/2023 08:24:39 Đã trả kết quả
78 H63.28.22-230530-0005 1 ĐẶNG DƯƠNG THỊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:59:54 31/05/2023 08:59:54 Đã trả kết quả
79 H63.28.22-230510-0007 1 ĐÀO ĐỨC HOÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 09:55:23 11/05/2023 09:55:23 Đã trả kết quả
80 H63.28.22-230512-0006 1 NGUYỄN MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 16:17:19 16/05/2023 16:17:19 Đã trả kết quả
81 H63.28.22-230526-0002 1 HOÀNG THỊ THẮM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 09:28:37 30/05/2023 09:28:37 Đã trả kết quả
82 H63.28.22-230523-0001 1 HOÀNG VĂN THẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:20:41 24/05/2023 08:20:41 Đã trả kết quả