DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Bản Mù
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.21-230429-0030 1 CỨ THỊ CHƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:36:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.27.21-230429-0007 1 GIÀNG A CHỐNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:09:06 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.27.21-230429-0011 1 GIÀNG THỊ MỈ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:25:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.27.21-230429-0032 1 GIÀNG A PÙA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:55:52 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.27.21-230429-0009 1 GIÀNG THỊ GIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:15:52 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.27.21-230429-0024 1 GIÀNG THỊ DẾNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:25:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.27.21-230429-0022 1 SÙNG THỊ TÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:16:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.27.21-230429-0004 1 GIÀNG A TỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:53:07 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.27.21-230429-0008 1 GIÀNG THỊ CHÊNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:12:47 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.27.21-230429-0015 1 GIÀNG THỊ SAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:41:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.27.21-230429-0006 1 GIÀNG THỊ GIANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:05:00 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.27.21-230429-0012 1 HẢNG THỊ CHÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:28:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.27.21-230429-0010 1 GIÀNG A GA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:19:23 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.27.21-230429-0016 1 PHÀNG A CHÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:44:05 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.27.21-230429-0029 1 GIÀNG THỊ TANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:30:40 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.27.21-230429-0018 1 HẢNG A DAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:51:47 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.27.21-230429-0014 1 GIÀNG A KLHAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:36:41 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.27.21-230429-0001 1 GIÀNG A DÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:37:12 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.27.21-230429-0005 1 TRANG THỊ HƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:59:11 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.27.21-230429-0017 1 MÙA THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:48:02 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.27.21-230429-0027 1 SỒNG THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:08:49 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.27.21-230429-0002 1 TRANG THỊ MỶ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:43:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.27.21-230429-0020 1 TRANG A LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:59:20 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.27.21-230429-0019 1 HẢNG A TÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:54:40 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.27.21-230429-0021 1 SÙNG THỊ SAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:07:32 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.27.21-230429-0023 1 SÙNG THỊ TÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:21:13 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.27.21-230429-0013 1 SÙNG A SÚA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:31:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.27.21-230429-0026 1 SỒNG THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:57:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
29 H63.27.21-230429-0028 1 CỨ A TRÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:19:49 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 H63.27.21-230429-0025 1 GIÀNG A THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:54:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.27.21-230429-0003 1 MÙA THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:47:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.27.21-230429-0031 1 HỜ A DƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:52:58 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả