DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Bản Mù
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.21-230429-0030 1 CỨ THỊ CHƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:36:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.27.21-230429-0009 1 GIÀNG THỊ GIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:15:52 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
3 H63.27.21-230429-0021 1 SÙNG THỊ SAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:07:32 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
4 H63.27.21-230429-0023 1 SÙNG THỊ TÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:21:13 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
5 H63.27.21-230429-0028 1 CỨ A TRÙ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:19:49 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
6 H63.27.21-230429-0002 1 TRANG THỊ MỶ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:43:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
7 H63.27.21-230429-0007 1 GIÀNG A CHỐNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:09:06 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
8 H63.27.21-230429-0025 1 GIÀNG A THÁI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:54:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.27.21-230429-0003 1 MÙA THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:47:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.27.21-230429-0024 1 GIÀNG THỊ DẾNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:25:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.27.21-230429-0029 1 GIÀNG THỊ TANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:30:40 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
12 H63.27.21-230504-0005 1 GIÀNG A LÊNH Đăng ký kết hôn 04/05/2023 16:27:35 05/05/2023 16:27:35 Đã trả kết quả
13 H63.27.21-230429-0013 1 SÙNG A SÚA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:31:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
14 H63.27.21-230429-0022 1 SÙNG THỊ TÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:16:59 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
15 H63.27.21-230429-0001 1 GIÀNG A DÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:37:12 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
16 H63.27.21-230429-0018 1 HẢNG A DAO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:51:47 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.27.21-230429-0004 1 GIÀNG A TỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:53:07 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
18 H63.27.21-230429-0008 1 GIÀNG THỊ CHÊNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:12:47 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.27.21-230429-0010 1 GIÀNG A GA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:19:23 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
20 H63.27.21-230429-0017 1 MÙA THỊ PÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:48:02 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
21 H63.27.21-230429-0027 1 SỒNG THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:08:49 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.27.21-230429-0026 1 SỒNG THỊ HẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 14:57:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.27.21-230429-0015 1 GIÀNG THỊ SAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:41:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.27.21-230429-0020 1 TRANG A LỬ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:59:20 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
25 H63.27.21-230429-0019 1 HẢNG A TÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:54:40 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.27.21-230429-0005 1 TRANG THỊ HƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 12:59:11 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
27 H63.27.21-230429-0012 1 HẢNG THỊ CHÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:28:42 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
28 H63.27.21-230504-0001 1 GIÀNG A NẮNG Đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:24:32 05/05/2023 09:24:32 Đã trả kết quả
29 H63.27.21-230429-0006 1 GIÀNG THỊ GIANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:05:00 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
30 H63.27.21-230429-0011 1 GIÀNG THỊ MỈ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:25:24 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.27.21-230429-0016 1 PHÀNG A CHÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:44:05 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.27.21-230504-0002 1 HẢNG A CÙ Đăng ký khai sinh 04/05/2023 10:33:17 05/05/2023 10:33:17 Đã trả kết quả
33 H63.27.21-230429-0032 1 GIÀNG A PÙA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:55:52 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.27.21-230429-0014 1 GIÀNG A KLHAY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 13:36:41 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
35 H63.27.21-230504-0004 1 HẢNG A LỂNH Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:15:34 05/05/2023 14:15:34 Đã trả kết quả
36 H63.27.21-230504-0003 1 TRANG THỊ CHA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 11:12:26 09/05/2023 11:12:26 Đã trả kết quả
37 H63.27.21-230511-0002 1 SÙNG THỊ LÂU Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:37:00 12/05/2023 09:37:00 Đã trả kết quả
38 H63.27.21-230429-0031 1 HỜ A DƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 29/04/2023 15:52:58 02/06/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
39 H63.27.21-230523-0003 1 SÙNG A LÊNH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 15:43:49 24/05/2023 15:43:49 Đã trả kết quả
40 H63.27.21-230516-0004 1 SÙNG THỊ PHƯƠNG THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:04:16 17/05/2023 14:04:16 Đã trả kết quả
41 H63.27.21-230522-0002 1 MÙA THỊ DỞ Đăng ký khai sinh 22/05/2023 11:28:08 23/05/2023 11:28:08 Đã trả kết quả
42 H63.27.21-230523-0001 1 MÙA A NHÀ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:27:55 24/05/2023 08:27:55 Đã trả kết quả
43 H63.27.21-230516-0016 1 HỜ A TRỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:36:26 17/05/2023 15:36:26 Đã trả kết quả
44 H63.27.21-230531-0015 1 SÙNG A CHỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:05:09 01/06/2023 11:05:09 Đã trả kết quả
45 H63.27.21-230531-0018 1 HẢNG A VANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:26:19 01/06/2023 11:26:19 Đã trả kết quả
46 H63.27.21-230516-0011 1 GIÀNG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:59:57 17/05/2023 14:59:57 Đã trả kết quả
47 H63.27.21-230516-0021 1 TRANG A MUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:00:32 17/05/2023 16:00:32 Đã trả kết quả
48 H63.27.21-230529-0001 1 SÙNG A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:40:16 30/05/2023 15:40:16 Đã trả kết quả
49 H63.27.21-230529-0008 1 HỚ A BI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:31:45 30/05/2023 16:31:45 Đã trả kết quả
50 H63.27.21-230529-0003 1 TRANG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:51:53 30/05/2023 15:51:53 Đã trả kết quả
51 H63.27.21-230529-0006 1 MÙA A DƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:19:44 30/05/2023 16:19:44 Đã trả kết quả
52 H63.27.21-230529-0010 1 GIÀNG TRỜ MUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:49:29 30/05/2023 16:49:29 Đã trả kết quả
53 H63.27.21-230529-0009 1 TRANG A CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:41:34 30/05/2023 16:41:34 Đã trả kết quả
54 H63.27.21-230531-0020 1 GIÀNG A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:41:07 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
55 H63.27.21-230531-0029 1 HẢNG A LAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:59:35 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
56 H63.27.21-230531-0004 1 GIÀNG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:02:39 01/06/2023 09:02:39 Đã trả kết quả
57 H63.27.21-230531-0016 1 HỜ A TRÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:09:47 01/06/2023 11:09:47 Đã trả kết quả
58 H63.27.21-230529-0005 1 MÙA CHỜ KHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:08:28 30/05/2023 16:08:28 Đã trả kết quả
59 H63.27.21-230531-0006 1 MÙA A THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:32:55 01/06/2023 09:32:55 Đã trả kết quả
60 H63.27.21-230510-0002 1 MÙA THỊ DINH Đăng ký khai sinh 10/05/2023 14:32:53 11/05/2023 14:32:53 Đã trả kết quả
61 H63.27.21-230531-0011 1 SÙNG A PÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:26:10 01/06/2023 10:26:10 Đã trả kết quả
62 H63.27.21-230531-0034 1 HỜ A TRÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:20:58 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
63 H63.27.21-230531-0019 1 GIÀNG A NỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:36:46 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
64 H63.27.21-230531-0031 1 IÀNG A SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:08:50 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
65 H63.27.21-230518-0001 1 TRANG THỊ TRÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 09:59:16 23/05/2023 09:59:16 Đã trả kết quả
66 H63.27.21-230531-0024 1 CỨ A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:20:29 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
67 H63.27.21-230531-0026 1 VÀNG A LO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:43:33 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
68 H63.27.21-230531-0035 1 SÙNG A TI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:25:02 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
69 H63.27.21-230508-0001 1 GIÀNG A SÔNG Đăng ký kết hôn 08/05/2023 15:33:17 09/05/2023 15:33:17 Đã trả kết quả
70 H63.27.21-230516-0020 1 ĐINH THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:56:06 17/05/2023 15:56:06 Đã trả kết quả
71 H63.27.21-230531-0025 1 GIÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:26:43 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
72 H63.27.21-230531-0017 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:21:46 01/06/2023 11:21:46 Đã trả kết quả
73 H63.27.21-230531-0030 1 SÙNG A MUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:03:38 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
74 H63.27.21-230516-0026 1 SÙNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:27:33 17/05/2023 16:27:33 Đã trả kết quả
75 H63.27.21-230516-0017 1 CỨ THỊ MÒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:44:13 17/05/2023 15:44:13 Đã trả kết quả
76 H63.27.21-230516-0012 1 TRANG THỊ VANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:12:54 17/05/2023 15:12:54 Đã trả kết quả
77 H63.27.21-230509-0001 1 MÙA A SU Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:25:52 10/05/2023 14:25:52 Đã trả kết quả
78 H63.27.21-230510-0001 1 GIÀNG THỊ GIAY Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:49:26 11/05/2023 09:49:26 Đã trả kết quả
79 H63.27.21-230516-0023 1 HẢNG A CHỎ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:13:32 17/05/2023 16:13:32 Đã trả kết quả
80 H63.27.21-230516-0003 1 GIÀNG THỊ CHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 13:56:00 17/05/2023 13:56:00 Đã trả kết quả
81 H63.27.21-230516-0024 1 SÙNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:20:36 17/05/2023 16:20:36 Đã trả kết quả
82 H63.27.21-230516-0025 1 HẢNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:23:45 17/05/2023 16:23:45 Đã trả kết quả
83 H63.27.21-230516-0019 1 TRANG A TRỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:52:20 17/05/2023 15:52:20 Đã trả kết quả
84 H63.27.21-230516-0007 1 SÙNG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:36:07 17/05/2023 14:36:07 Đã trả kết quả
85 H63.27.21-230516-0014 1 GIÀNG A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:27:16 17/05/2023 15:27:16 Đã trả kết quả
86 H63.27.21-230516-0005 1 SÙNG A KỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:14:11 17/05/2023 14:14:11 Đã trả kết quả
87 H63.27.21-230515-0002 1 MÙA THỊ DỒNG Đăng ký khai tử 15/05/2023 15:40:47 16/05/2023 15:40:47 Đã trả kết quả
88 H63.27.21-230516-0010 1 MÙA THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:55:05 17/05/2023 14:55:05 Đã trả kết quả
89 H63.27.21-230516-0002 1 SÙNG THỊ BẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 13:51:57 17/05/2023 13:51:57 Đã trả kết quả
90 H63.27.21-230516-0009 1 GIÀNG A PHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:48:32 17/05/2023 14:48:32 Đã trả kết quả
91 H63.27.21-230531-0010 1 PHÀNG A SÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:58:17 01/06/2023 09:58:17 Đã trả kết quả
92 H63.27.21-230516-0006 1 TRANG THỊ MỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:19:52 17/05/2023 14:19:52 Đã trả kết quả
93 H63.27.21-230515-0001 1 PHÀNG A SU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 10:05:26 16/05/2023 10:05:26 Đã trả kết quả
94 H63.27.21-230531-0036 1 SÙNG A CHÚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:29:25 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
95 H63.27.21-230531-0009 1 SÙNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:46:51 01/06/2023 09:46:51 Đã trả kết quả
96 H63.27.21-230531-0023 1 MÙA THỊ MẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:14:03 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
97 H63.27.21-230511-0001 1 MÙA A CHU Đăng ký khai sinh 11/05/2023 08:38:27 12/05/2023 08:38:27 Đã trả kết quả
98 H63.27.21-230531-0032 1 GIÀNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:13:57 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
99 H63.27.21-230531-0005 1 TRANG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:26:58 01/06/2023 09:26:58 Đã trả kết quả
100 H63.27.21-230531-0028 1 SÙNG A LẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:54:53 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
101 H63.27.21-230522-0001 1 GIÀNG THỊ SỦA Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:50:29 23/05/2023 10:50:29 Đã trả kết quả
102 H63.27.21-230531-0002 1 TRANG A CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:18:51 01/06/2023 08:18:51 Đã trả kết quả
103 H63.27.21-230531-0008 1 MÙA A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:42:33 01/06/2023 09:42:33 Đã trả kết quả
104 H63.27.21-230531-0014 1 SÙNG A CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:56:50 01/06/2023 10:56:50 Đã trả kết quả
105 H63.27.21-230531-0003 1 GIÀNG THỊ SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:51:50 01/06/2023 08:51:50 Đã trả kết quả
106 H63.27.21-230531-0033 1 GIÀNG A TÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 13:16:30 01/06/2023 13:30:00 Đã trả kết quả
107 H63.27.21-230529-0004 1 TRANG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:56:30 30/05/2023 15:56:30 Đã trả kết quả
108 H63.27.21-230531-0013 1 TRANG A KHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:45:31 01/06/2023 10:45:31 Đã trả kết quả
109 H63.27.21-230531-0012 1 HẢNG THỊ PHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 10:38:29 01/06/2023 10:38:29 Đã trả kết quả
110 H63.27.21-230516-0001 1 VÀNG A LÀNG Đăng ký kết hôn 16/05/2023 09:04:00 17/05/2023 09:04:00 Đã trả kết quả
111 H63.27.21-230516-0013 1 SÙNG A LÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:20:50 17/05/2023 15:20:50 Đã trả kết quả
112 H63.27.21-230531-0027 1 TRANG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:49:27 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
113 H63.27.21-230531-0007 1 SÙNG A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:36:33 01/06/2023 09:36:33 Đã trả kết quả
114 H63.27.21-230523-0002 1 MÙA THỊ DINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:50:32 24/05/2023 09:50:32 Đã trả kết quả
115 H63.27.21-230529-0002 1 HẢNG A SÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:47:43 30/05/2023 15:47:43 Đã trả kết quả
116 H63.27.21-230516-0018 1 MÙA A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:48:48 17/05/2023 15:48:48 Đã trả kết quả
117 H63.27.21-230531-0021 1 GIÀNG A DI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 11:46:08 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
118 H63.27.21-230531-0022 1 GIÀNG A TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 12:04:34 01/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
119 H63.27.21-230531-0001 1 MÙA A HỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:15:40 01/06/2023 08:15:40 Đã trả kết quả
120 H63.27.21-230516-0008 1 TRANG A GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:42:07 17/05/2023 14:42:07 Đã trả kết quả
121 H63.27.21-230516-0022 1 HOÀNG THỊ TẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:04:03 17/05/2023 16:04:03 Đã trả kết quả
122 H63.27.21-230529-0007 1 TRANG THỊ SO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:26:21 30/05/2023 16:26:21 Đã trả kết quả
123 H63.27.21-230516-0015 1 GIÀNG A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:31:24 17/05/2023 15:31:24 Đã trả kết quả