DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Hát Lừu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.22-230504-0005 1 HÀ THỊ NHINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 16:14:07 05/06/2023 16:14:07 Đã trả kết quả
2 H63.27.22-230428-0008 1 LÒ THỊ LAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:41:54 02/06/2023 16:41:54 Đã trả kết quả
3 H63.27.22-230428-0006 1 LÒ VĂN IN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 28/04/2023 16:25:28 10/05/2023 16:25:28 Đã trả kết quả
4 H63.27.22-230428-0007 1 CÀ THỊ MẮN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:32:09 02/06/2023 16:32:09 Đã trả kết quả
5 H63.27.22-230428-0005 1 LÒ VĂN HỢP Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tai cộng đồng) 28/04/2023 16:12:17 10/05/2023 16:12:17 Đã trả kết quả
6 H63.27.22-230428-0002 1 ĐỒNG THỊ PÍN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:13:03 02/06/2023 10:13:03 Đã trả kết quả
7 H63.27.22-230428-0003 1 HÀ THỊ NHINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 10:39:20 02/06/2023 10:39:20 Đã trả kết quả
8 H63.27.22-230504-0002 1 MÈ VĂN HUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:38:00 08/05/2023 09:38:00 Đã trả kết quả
9 H63.27.22-230428-0010 1 HÀ THỊ LƯU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 17:01:37 02/06/2023 17:01:37 Đã trả kết quả
10 H63.27.22-230428-0001 1 LÒ THỊ PĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:39:34 02/06/2023 09:39:34 Đã trả kết quả
11 H63.27.22-230504-0001 1 PHẠM VĂN SƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 09:13:51 08/05/2023 09:13:51 Đã trả kết quả
12 H63.27.22-230504-0003 1 HOÀNG DUY THANH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 10:04:16 08/05/2023 10:04:16 Đã trả kết quả
13 H63.27.22-230428-0009 1 LÒ THỊ DƯỠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 16:54:15 02/06/2023 16:54:15 Đã trả kết quả
14 H63.27.22-230504-0004 1 MÈ THỊ NHINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 10:31:48 12/05/2023 10:31:48 Đã trả kết quả
15 H63.27.22-230425-0001 1 HOÀNG THỊ HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/04/2023 13:44:14 30/05/2023 13:44:14 Đã trả kết quả
16 H63.27.22-230512-0002 1 NGUYỄN DUY MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:10:54 15/05/2023 08:10:54 Đã trả kết quả
17 H63.27.22-230512-0005 1 TỐNG THỊ BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:29:59 15/05/2023 08:29:59 Đã trả kết quả
18 H63.27.22-230511-0003 1 ĐINH SỸ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:18:35 12/05/2023 14:18:35 Đã trả kết quả
19 H63.27.22-230519-0002 1 PHẠM THỊ NGỌC MINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 09:19:18 24/05/2023 09:19:18 Đã trả kết quả
20 H63.27.22-230519-0001 1 LƯỜNG THỊ NƯƠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 19/05/2023 08:58:01 23/05/2023 08:58:01 Đã trả kết quả
21 H63.27.22-230530-0002 1 MÈ VĂN TUYÊN Đăng ký khai tử 30/05/2023 14:27:50 02/06/2023 14:27:50 Đã trả kết quả
22 H63.27.22-230515-0003 1 LƯỜNG VĂN PHỚ Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:17:55 18/05/2023 09:17:55 Đã trả kết quả
23 H63.27.22-230512-0001 1 ĐÀO XUÂN ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:08:09 15/05/2023 08:08:09 Đã trả kết quả
24 H63.27.22-230530-0001 1 LÒ VĂN QUỲNH Đăng ký kết hôn 30/05/2023 10:19:01 06/06/2023 10:19:01 Đã trả kết quả
25 H63.27.22-230530-0003 1 MÈ VĂN THƯƠNG Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:06:42 31/05/2023 15:06:42 Đã trả kết quả
26 H63.27.22-230523-0001 1 LÒ THỊ LIÊU Đăng ký kết hôn 23/05/2023 08:45:09 24/05/2023 08:45:09 Đã trả kết quả
27 H63.27.22-230511-0005 1 PHẠM THỊ NGỌC MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:52:17 12/05/2023 14:52:17 Đã trả kết quả
28 H63.27.22-230512-0008 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:41:53 15/05/2023 08:41:53 Đã trả kết quả
29 H63.27.22-230510-0001 1 LÒ THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:44:01 11/05/2023 09:44:01 Đã trả kết quả
30 H63.27.22-230510-0002 1 PHẠM THỊ HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:59:34 11/05/2023 09:59:34 Đã trả kết quả
31 H63.27.22-230512-0007 1 NGUYỄN THỊ LIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:36:58 15/05/2023 08:36:58 Đã trả kết quả
32 H63.27.22-230509-0005 1 LÒ THỊ HIÊNG Đăng ký kết hôn 09/05/2023 10:48:31 16/05/2023 10:48:31 Đã trả kết quả
33 H63.27.22-230511-0002 1 HOÀNG VĂN PHONG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:58:23 12/05/2023 09:58:23 Đã trả kết quả
34 H63.27.22-230512-0006 1 ĐẶNG THỊ LAN HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:33:44 15/05/2023 08:33:44 Đã trả kết quả
35 H63.27.22-230515-0001 1 MÈ THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:44:26 16/05/2023 08:44:26 Đã trả kết quả
36 H63.27.22-230512-0003 1 TRẦN BÍCH NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:14:21 15/05/2023 08:14:21 Đã trả kết quả
37 H63.27.22-230515-0002 1 ĐÀO VĂN ỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 08:51:49 16/05/2023 08:51:49 Đã trả kết quả
38 H63.27.22-230509-0004 1 LÒ VĂN CÙNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:38:01 10/05/2023 10:38:01 Đã trả kết quả
39 H63.27.22-230509-0003 1 HOÀNG VĂN HƯỞNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:32:37 10/05/2023 10:32:37 Đã trả kết quả
40 H63.27.22-230512-0004 1 HÀ THỊ KIỀU NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:25:51 15/05/2023 08:25:51 Đã trả kết quả
41 H63.27.22-230515-0004 1 LÒ VĂN IN Đăng ký lại khai sinh 15/05/2023 14:22:09 22/05/2023 14:22:09 Đã trả kết quả
42 H63.27.22-230512-0013 1 HOÀNG VĂN HƯƠI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 11:20:44 15/05/2023 11:20:44 Đã trả kết quả
43 H63.27.22-230512-0014 1 PHẠM THỊ TUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 11:23:45 15/05/2023 11:23:45 Đã trả kết quả
44 H63.27.22-230516-0001 1 HOÀNG VĂN ON Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:31:03 17/05/2023 08:31:03 Đã trả kết quả
45 H63.27.22-230511-0004 1 LÒ VĂN DOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:25:36 12/05/2023 14:25:36 Đã trả kết quả
46 H63.27.22-230511-0001 1 LƯỜNG THỊ MIN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 08:31:02 12/05/2023 08:31:02 Đã trả kết quả
47 H63.27.22-230509-0008 1 LÒ VĂN CHƯƠNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 13:53:23 10/05/2023 13:53:23 Đã trả kết quả
48 H63.27.22-230509-0006 1 LÒ VĂN NHẤT Đăng ký kết hôn 09/05/2023 10:58:06 16/05/2023 10:58:06 Đã trả kết quả
49 H63.27.22-230512-0009 1 NGUYỄN THỊ KIỀU MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:45:28 15/05/2023 08:45:28 Đã trả kết quả
50 H63.27.22-230512-0015 1 ĐỖ HOÀNG ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:05:44 15/05/2023 15:05:44 Đã trả kết quả
51 H63.27.22-230512-0011 1 LÒ THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:37:13 15/05/2023 10:37:13 Đã trả kết quả
52 H63.27.22-230509-0002 1 LÒ VĂN PẦNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:02:27 10/05/2023 10:02:27 Đã trả kết quả
53 H63.27.22-230509-0007 1 LÒ VĂN NHẤT Đăng ký khai sinh 09/05/2023 11:14:22 10/05/2023 11:14:22 Đã trả kết quả
54 H63.27.22-230512-0010 1 LÒ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:23:19 15/05/2023 10:23:19 Đã trả kết quả
55 H63.27.22-230509-0001 1 LƯỜNG THỊ THIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:40:32 10/05/2023 09:40:32 Đã trả kết quả
56 H63.27.22-230512-0012 1 LƯỜNG THỊ THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 11:17:19 15/05/2023 11:17:19 Đã trả kết quả
57 H63.27.22-230531-0001 1 HÀ THỊ XUÂN Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 09:29:35 07/06/2023 09:29:35 Đã trả kết quả
58 H63.27.22-230516-0002 1 LÒ VĂN SƠN Đăng ký khai sinh 16/05/2023 09:55:43 17/05/2023 09:55:43 Đã trả kết quả