DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Hưng Thịnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.28-230531-0003 1 LÃ MINH TƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:00:59 01/06/2023 15:00:59 Đã trả kết quả
2 H63.28.28-230531-0005 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:10:55 01/06/2023 15:10:55 Đã trả kết quả
3 H63.28.28-230531-0002 1 VŨ MINH CƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 14:59:37 01/06/2023 14:59:37 Đã trả kết quả
4 H63.28.28-230531-0006 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:13:07 02/06/2023 15:13:07 Đã trả kết quả
5 H63.28.28-230531-0004 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:03:11 02/06/2023 15:03:11 Đã trả kết quả
6 H63.28.28-230531-0001 1 DƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 11:14:52 01/06/2023 11:14:52 Đã trả kết quả
7 H63.28.28-230526-0005 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 14:03:51 02/06/2023 14:03:51 Đã trả kết quả