DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Hưng Thịnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.28-230525-0001 1 ĐOÀN TRUNG TIẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 16:52:41 30/05/2023 16:52:41 Đã hủy