DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Kiên Thành
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.29-230505-0001 1 TRIỆU QUÍ VƯỢNG Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:51:04 08/05/2023 09:51:04 Đã trả kết quả
2 H63.28.29-230505-0002 1 LÊ VĂN HƯNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:50:20 09/05/2023 14:50:20 Đã trả kết quả
3 H63.28.29-230504-0001 1 LỘC THỊ THANH TUYỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:48:02 05/06/2023 10:48:02 Đã trả kết quả
4 H63.28.29-230508-0001 1 TRẦN ĐÌNH VĂN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 09:31:55 09/05/2023 09:31:55 Đã trả kết quả
5 H63.28.29-230512-0002 1 DƯƠNG THỊ BÍCH NGỌC Đăng ký kết hôn 12/05/2023 16:43:59 15/05/2023 16:43:59 Đã trả kết quả
6 H63.28.29-230515-0001 1 TRIỆU TRIỆU VĂN Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:41:59 16/05/2023 09:41:59 Đã trả kết quả
7 H63.28.29-230512-0001 1 HOÀNG THỊ HỒNG THẮM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 10:43:29 16/05/2023 10:43:29 Đã trả kết quả
8 H63.28.29-230505-0003 1 LÝ SINH THẮNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 05/05/2023 15:10:03 08/05/2023 15:10:03 Đã trả kết quả
9 H63.28.29-230525-0001 1 LỘC THỊ THANH TUYỀN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 25/05/2023 15:07:20 26/06/2023 15:07:20 Đã trả kết quả
10 H63.28.29-230530-0001 1 TRIỆU ĐÌNH THÀNH Đăng ký khai tử 30/05/2023 08:58:48 31/05/2023 08:58:48 Đã trả kết quả