DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Làng Nhì
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.23-230504-0001 1 TRANG A VÀNG Đăng ký kết hôn 05/05/2023 08:06:02 08/05/2023 08:06:02 Đã trả kết quả
2 H63.27.23-230516-0004 1 GIÀNG A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:38:45 17/05/2023 14:38:45 Đã trả kết quả
3 H63.27.23-230505-0006 1 SA THỊ BIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:59:34 08/05/2023 14:59:34 Đã trả kết quả
4 H63.27.23-230505-0002 1 HỜ THỊ RỦ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 10:16:51 08/05/2023 10:16:51 Đã trả kết quả
5 H63.27.23-230505-0008 1 HÀ THỊ THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:02:13 08/05/2023 15:02:13 Đã trả kết quả
6 H63.27.23-230505-0004 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:54:59 08/05/2023 14:54:59 Đã trả kết quả
7 H63.27.23-230505-0005 1 HÀ THỊ TƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:57:02 08/05/2023 14:57:02 Đã trả kết quả
8 H63.27.23-230505-0007 1 HỜ A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:01:15 08/05/2023 15:01:15 Đã trả kết quả
9 H63.27.23-230505-0001 1 HỜ THỊ RỦ Đăng ký khai sinh 05/05/2023 09:01:57 08/05/2023 09:01:57 Đã trả kết quả
10 H63.27.23-230505-0003 1 HỜ THỊ MANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 10:54:55 10/05/2023 10:54:55 Đã trả kết quả
11 H63.27.23-230508-0002 1 TRẦN THỊ NHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:49:45 09/05/2023 15:49:45 Đã trả kết quả
12 H63.27.23-230522-0002 1 LÊ THỊ HỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:11:38 23/05/2023 16:11:38 Đã trả kết quả
13 H63.27.23-230522-0006 1 PHẠM THỊ BĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:17:18 23/05/2023 16:17:18 Đã trả kết quả
14 H63.27.23-230523-0004 1 SÙNG ĐỨC DƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:18:12 24/05/2023 10:18:12 Đã trả kết quả
15 H63.27.23-230522-0009 1 SÙNG A GIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:39:50 23/05/2023 16:39:50 Đã trả kết quả
16 H63.27.23-230522-0024 1 HỜ THỊ DÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:57:56 23/05/2023 16:57:56 Đã trả kết quả
17 H63.27.23-230523-0007 1 GIÀNG A CÙ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:27:43 24/05/2023 10:27:43 Đã trả kết quả
18 H63.27.23-230522-0010 1 HỜ THỊ SƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:40:37 23/05/2023 16:40:37 Đã trả kết quả
19 H63.27.23-230522-0029 1 HỜ THỊ MẢY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:03:14 23/05/2023 17:03:14 Đã trả kết quả
20 H63.27.23-230522-0018 1 HỜ A XÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:51:56 23/05/2023 16:51:56 Đã trả kết quả
21 H63.27.23-230523-0010 1 THÀO A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:30:37 24/05/2023 10:30:37 Đã trả kết quả
22 H63.27.23-230508-0001 1 HỜ A DỜ Đăng ký kết hôn 08/05/2023 10:30:05 09/05/2023 10:30:05 Đã trả kết quả
23 H63.27.23-230518-0012 1 SÙNG NỦ CHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:35:19 19/05/2023 08:35:19 Đã trả kết quả
24 H63.27.23-230522-0015 1 SÙNG A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:48:59 23/05/2023 16:48:59 Đã trả kết quả
25 H63.27.23-230517-0006 1 HOÀNG THỊ BĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:13:00 18/05/2023 15:13:00 Đã trả kết quả
26 H63.27.23-230522-0027 1 GIÀNG A TRỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:01:30 23/05/2023 17:01:30 Đã trả kết quả
27 H63.27.23-230523-0009 1 HỜ THỊ LAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:29:50 24/05/2023 10:29:50 Đã trả kết quả
28 H63.27.23-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:13:58 23/05/2023 16:13:58 Đã trả kết quả
29 H63.27.23-230519-0005 1 HỜ A LỮ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:59:45 22/05/2023 10:59:45 Đã trả kết quả
30 H63.27.23-230522-0016 1 HỜ A CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:50:14 23/05/2023 16:50:14 Đã trả kết quả
31 H63.27.23-230523-0003 1 THÀO THỊ PÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:14:11 24/05/2023 10:14:11 Đã trả kết quả
32 H63.27.23-230522-0003 1 PHẠM THỊ NĂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:12:50 23/05/2023 16:12:50 Đã trả kết quả
33 H63.27.23-230522-0022 1 SÙNG A KÝ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:55:51 23/05/2023 16:55:51 Đã trả kết quả
34 H63.27.23-230522-0011 1 GIÀNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:41:16 23/05/2023 16:41:16 Đã trả kết quả
35 H63.27.23-230519-0001 1 HÀ THỊ THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:55:56 22/05/2023 10:55:56 Đã trả kết quả
36 H63.27.23-230522-0008 1 HỜ A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:23:36 23/05/2023 16:23:36 Đã trả kết quả
37 H63.27.23-230516-0002 1 NGUYỄN THÀNH TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:33:12 17/05/2023 14:33:12 Đã trả kết quả
38 H63.27.23-230522-0001 1 HỜ A SO Đăng ký kết hôn 22/05/2023 14:17:52 23/05/2023 14:17:52 Đã trả kết quả
39 H63.27.23-230517-0003 1 LƯỜNG VĂN THỦY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:02:46 18/05/2023 15:02:46 Đã trả kết quả
40 H63.27.23-230523-0012 1 HỜ A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:32:17 24/05/2023 10:32:17 Đã trả kết quả
41 H63.27.23-230519-0002 1 GIÀNG A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:57:00 22/05/2023 10:57:00 Đã trả kết quả
42 H63.27.23-230519-0006 1 SÙNG A TINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 11:00:29 22/05/2023 11:00:29 Đã trả kết quả
43 H63.27.23-230522-0017 1 HỜ A LẾNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:50:59 23/05/2023 16:50:59 Đã trả kết quả
44 H63.27.23-230518-0011 1 THÀO A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:34:40 19/05/2023 08:34:40 Đã trả kết quả
45 H63.27.23-230522-0026 1 SÙNG A TINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:00:44 23/05/2023 17:00:44 Đã trả kết quả
46 H63.27.23-230515-0005 1 SÙNG NỦ CHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:19:00 16/05/2023 15:19:00 Đã trả kết quả
47 H63.27.23-230525-0002 1 HỜ A RÙA Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 08:02:33 29/05/2023 08:02:33 Đã trả kết quả
48 H63.27.23-230529-0005 1 HỜ A PÁO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:01:10 30/05/2023 11:01:10 Đã trả kết quả
49 H63.27.23-230522-0013 1 HỜ A PLAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:44:10 23/05/2023 16:44:10 Đã trả kết quả
50 H63.27.23-230508-0003 1 HÀ KIM TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:50:54 09/05/2023 15:50:54 Đã trả kết quả
51 H63.27.23-230523-0001 1 GIÀNG THỊ CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:12:07 24/05/2023 10:12:07 Đã trả kết quả
52 H63.27.23-230516-0006 1 HỜ A LỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:39:11 17/05/2023 15:39:11 Đã trả kết quả
53 H63.27.23-230510-0001 1 HỜ A CHUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:36:59 09/06/2023 08:36:59 Đã trả kết quả
54 H63.27.23-230522-0020 1 GIÀNG A XANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:53:40 23/05/2023 16:53:40 Đã trả kết quả
55 H63.27.23-230522-0021 1 MÙA THỊ GẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:54:55 23/05/2023 16:54:55 Đã trả kết quả
56 H63.27.23-230518-0005 1 HỜ A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:26:10 19/05/2023 08:26:10 Đã trả kết quả
57 H63.27.23-230531-0003 1 MÙA THỊ CHỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:53:13 01/06/2023 15:53:13 Đã trả kết quả
58 H63.27.23-230529-0004 1 HỜ A MANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:00:01 30/05/2023 11:00:01 Đã trả kết quả
59 H63.27.23-230523-0008 1 GIÀNG THỊ LẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:29:08 24/05/2023 10:29:08 Đã trả kết quả
60 H63.27.23-230518-0001 1 GIÀNG A CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:21:45 19/05/2023 08:21:45 Đã trả kết quả
61 H63.27.23-230529-0001 1 HOÀNG TIẾN ĐẠT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:50:48 30/05/2023 10:50:48 Đã trả kết quả
62 H63.27.23-230510-0012 1 HỜ A CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:35:26 11/05/2023 15:35:26 Đã trả kết quả
63 H63.27.23-230510-0003 1 HỜ A ĐẾ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:43:14 09/06/2023 08:43:14 Đã trả kết quả
64 H63.27.23-230511-0001 1 HỜ A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:09:48 12/05/2023 14:09:48 Đã trả kết quả
65 H63.27.23-230508-0004 1 NGUYỄN THỊ THANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:51:38 09/05/2023 15:51:38 Đã trả kết quả
66 H63.27.23-230511-0002 1 HOÀNG THỊ BĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:12:09 12/05/2023 14:12:09 Đã trả kết quả
67 H63.27.23-230511-0003 1 GIÀNG THỊ GIÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:16:19 12/05/2023 14:16:19 Đã trả kết quả
68 H63.27.23-230515-0006 1 LẦU VẢNG HỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:19:57 16/05/2023 15:19:57 Đã trả kết quả
69 H63.27.23-230510-0004 1 HỜ A THẮNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:45:15 09/06/2023 08:45:15 Đã trả kết quả
70 H63.27.23-230522-0012 1 SÙNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:42:26 23/05/2023 16:42:26 Đã trả kết quả
71 H63.27.23-230522-0028 1 HỜ A PHANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:02:17 23/05/2023 17:02:17 Đã trả kết quả
72 H63.27.23-230510-0010 1 SÙNG A GIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:58:37 09/06/2023 08:58:37 Đã trả kết quả
73 H63.27.23-230522-0023 1 HỜ A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:57:16 23/05/2023 16:57:16 Đã trả kết quả
74 H63.27.23-230523-0006 1 SÙNG A THÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:25:32 24/05/2023 10:25:32 Đã trả kết quả
75 H63.27.23-230518-0003 1 GIÀNG VÀNG SU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:24:27 19/05/2023 08:24:27 Đã trả kết quả
76 H63.27.23-230522-0019 1 HỜ A SỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:52:55 23/05/2023 16:52:55 Đã trả kết quả
77 H63.27.23-230523-0002 1 LẦU THỊ GÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:13:14 24/05/2023 10:13:14 Đã trả kết quả
78 H63.27.23-230512-0001 1 HỜ A VƯ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 15:14:26 15/05/2023 15:14:26 Đã trả kết quả
79 H63.27.23-230531-0004 1 HỜ A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:56:03 01/06/2023 15:56:03 Đã trả kết quả
80 H63.27.23-230531-0001 1 TRANG A CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:49:46 01/06/2023 15:49:46 Đã trả kết quả
81 H63.27.23-230515-0002 1 GIÀNG THỊ SUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 15:03:18 18/05/2023 15:03:18 Đã trả kết quả
82 H63.27.23-230517-0001 1 HỜ THỊ NHÀ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 17/05/2023 14:49:10 22/05/2023 14:49:10 Đã trả kết quả
83 H63.27.23-230517-0007 1 GIÀNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:22:22 18/05/2023 15:22:22 Đã trả kết quả
84 H63.27.23-230510-0006 1 MÙA A SANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:50:09 09/06/2023 08:50:09 Đã trả kết quả
85 H63.27.23-230512-0002 1 SÙNG THỊ LẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:34:12 15/05/2023 15:34:12 Đã trả kết quả
86 H63.27.23-230512-0003 1 HỜ A CHAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:35:13 15/05/2023 15:35:13 Đã trả kết quả
87 H63.27.23-230512-0004 1 TRANG THỊ SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:36:06 15/05/2023 15:36:06 Đã trả kết quả
88 H63.27.23-230512-0005 1 HỜ A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:37:34 15/05/2023 15:37:34 Đã trả kết quả
89 H63.27.23-230516-0005 1 HỜ A LỀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:38:31 17/05/2023 15:38:31 Đã trả kết quả
90 H63.27.23-230516-0001 1 HỜ THỊ PÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 10:55:36 19/05/2023 10:55:36 Đã trả kết quả
91 H63.27.23-230510-0009 1 TRANG A CHU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:55:31 09/06/2023 08:55:31 Đã trả kết quả
92 H63.27.23-230515-0001 1 HỜ A TỦA Đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:06:33 16/05/2023 15:06:33 Đã trả kết quả
93 H63.27.23-230510-0008 1 SÙNG A TỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:54:06 09/06/2023 08:54:06 Đã trả kết quả
94 H63.27.23-230516-0003 1 TRANG A SÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:35:42 17/05/2023 14:35:42 Đã trả kết quả
95 H63.27.23-230515-0004 1 HỜ A PHÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:18:14 16/05/2023 15:18:14 Đã trả kết quả
96 H63.27.23-230510-0007 1 SÙNG A VÁNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:51:58 09/06/2023 08:51:58 Đã trả kết quả
97 H63.27.23-230518-0002 1 SÙNG A KHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:22:37 19/05/2023 08:22:37 Đã trả kết quả
98 H63.27.23-230518-0004 1 GIÀNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:25:23 19/05/2023 08:25:23 Đã trả kết quả
99 H63.27.23-230510-0002 1 HỜ THỊ DỦ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:41:02 09/06/2023 08:41:02 Đã trả kết quả
100 H63.27.23-230518-0007 1 THÀO A SÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:28:11 19/05/2023 08:28:11 Đã trả kết quả
101 H63.27.23-230518-0008 1 HỜ A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:29:34 19/05/2023 08:29:34 Đã trả kết quả
102 H63.27.23-230518-0010 1 NGUYỄN DANH TRÍ QUẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:32:09 19/05/2023 08:32:09 Đã trả kết quả
103 H63.27.23-230515-0003 1 GIÀNG A CỚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:16:13 16/05/2023 15:16:13 Đã trả kết quả
104 H63.27.23-230518-0006 1 HỜ CHỪ LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:27:09 19/05/2023 08:27:09 Đã trả kết quả
105 H63.27.23-230529-0006 1 LẦU A SU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 11:04:46 30/05/2023 11:04:46 Đã trả kết quả
106 H63.27.23-230517-0005 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:12:15 18/05/2023 15:12:15 Đã trả kết quả
107 H63.27.23-230518-0009 1 HỜ SÁY VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:31:12 19/05/2023 08:31:12 Đã trả kết quả
108 H63.27.23-230529-0002 1 HỜ THỊ BÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:53:20 30/05/2023 10:53:20 Đã trả kết quả
109 H63.27.23-230526-0001 1 MÙA A PÁO Đăng ký khai sinh 26/05/2023 10:12:57 29/05/2023 10:12:57 Đã trả kết quả
110 H63.27.23-230522-0007 1 PHẠM THANH THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:18:25 23/05/2023 16:18:25 Đã trả kết quả
111 H63.27.23-230522-0005 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:14:56 23/05/2023 16:14:56 Đã trả kết quả
112 H63.27.23-230519-0007 1 LÊ THỊ TỐ UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 11:01:28 22/05/2023 11:01:28 Đã trả kết quả
113 H63.27.23-230519-0003 1 TRANG A TỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:57:51 22/05/2023 10:57:51 Đã trả kết quả
114 H63.27.23-230523-0005 1 HỜ A PÁO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:19:11 24/05/2023 10:19:11 Đã trả kết quả
115 H63.27.23-230529-0003 1 HỜ A PHÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:54:48 30/05/2023 10:54:48 Đã trả kết quả
116 H63.27.23-230525-0004 1 TRANG A SÁU Đăng ký khai tử 25/05/2023 08:14:43 26/05/2023 08:14:43 Đã trả kết quả
117 H63.27.23-230525-0003 1 SÙNG THỊ LY Đăng ký khai tử 25/05/2023 08:15:24 26/05/2023 08:15:24 Đã trả kết quả
118 H63.27.23-230529-0007 1 HỜ THỊ CHA Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 15:50:36 01/06/2023 15:50:36 Đã trả kết quả
119 H63.27.23-230531-0002 1 HỜ THỊ XUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 15:51:13 01/06/2023 15:51:13 Đã trả kết quả
120 H63.27.23-230525-0001 1 SÙNG THỊ DÍ Đăng ký khai tử 25/05/2023 08:16:16 26/05/2023 08:16:16 Đã trả kết quả
121 H63.27.23-230517-0004 1 LẦU CHỪ VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:04:35 18/05/2023 15:04:35 Đã trả kết quả
122 H63.27.23-230525-0005 1 HỜ A GIÀNG Đăng ký khai tử 25/05/2023 08:11:33 26/05/2023 08:11:33 Đã trả kết quả
123 H63.27.23-230515-0007 1 GIÀNG THỊ XAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:20:44 16/05/2023 15:20:44 Đã trả kết quả
124 H63.27.23-230522-0025 1 TRANG THỊ NU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:58:34 23/05/2023 16:58:34 Đã trả kết quả
125 H63.27.23-230510-0011 1 HỜ THỊ NINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 09:00:33 09/06/2023 09:00:33 Đã trả kết quả
126 H63.27.23-230526-0002 1 MÙA A PÁO Đăng ký kết hôn 26/05/2023 10:15:23 29/05/2023 10:15:23 Đã trả kết quả
127 H63.27.23-230510-0013 1 THÀO A TẾNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 15:36:30 11/05/2023 15:36:30 Đã trả kết quả
128 H63.27.23-230517-0002 1 TRANG THỊ NU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:59:13 18/05/2023 14:59:13 Đã trả kết quả
129 H63.27.23-230530-0001 1 HỜ THỊ SAY Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 09:44:53 02/06/2023 09:44:53 Đã trả kết quả
130 H63.27.23-230519-0004 1 SÙNG A PÁO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:58:40 22/05/2023 10:58:40 Đã trả kết quả
131 H63.27.23-230523-0011 1 LẦU THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:31:24 24/05/2023 10:31:24 Đã trả kết quả
132 H63.27.23-230510-0005 1 HỜ A TỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 08:48:08 09/06/2023 08:48:08 Đã trả kết quả
133 H63.27.23-230517-0008 1 HỜ A CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:23:29 18/05/2023 15:23:29 Đã trả kết quả
134 H63.27.23-230522-0014 1 GIÀNG A VINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:46:29 23/05/2023 16:46:29 Đã trả kết quả