DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Lương Thịnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.30-230510-0001 1 NGUYEN THI DINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 12:54:43 09/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
2 H63.28.30-230523-0006 1 LÊ NGUYỄN THÙY TRÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:24:15 24/05/2023 16:24:15 Đã trả kết quả
3 H63.28.30-230522-0014 1 HÀ THỊ BẢY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:29:03 23/05/2023 14:29:03 Đã trả kết quả
4 H63.28.30-230522-0008 1 TRỊNH ĐÌNH TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:13:30 23/05/2023 14:13:30 Đã trả kết quả
5 H63.28.30-230523-0001 1 NGUYỄN PHƯƠNG LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:08:35 24/05/2023 16:08:35 Đã trả kết quả
6 H63.28.30-230523-0008 1 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:28:42 24/05/2023 16:28:42 Đã trả kết quả
7 H63.28.30-230522-0015 1 HÀ VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:31:55 23/05/2023 14:31:55 Đã trả kết quả
8 H63.28.30-230518-0013 1 LÝ KIM BẰNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:21:47 22/05/2023 15:21:47 Đã trả kết quả
9 H63.28.30-230508-0001 1 TRIỆU ĐÌNH HIẾN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 12:55:37 09/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
10 H63.28.30-230522-0010 1 BÙI THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:18:46 23/05/2023 14:18:46 Đã trả kết quả
11 H63.28.30-230518-0015 1 HÀ VĂN ĐỐ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:30:11 22/05/2023 15:30:11 Đã trả kết quả
12 H63.28.30-230518-0014 1 DƯƠNG KIM TIẾN TÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:27:46 22/05/2023 15:27:46 Đã trả kết quả
13 H63.28.30-230518-0016 1 ĐOÀN XUÂN DIỆN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:34:34 22/05/2023 15:34:34 Đã trả kết quả
14 H63.28.30-230510-0002 1 VŨ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:42:41 11/05/2023 13:42:41 Đã trả kết quả
15 H63.28.30-230515-0005 1 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:05:58 16/05/2023 14:05:58 Đã trả kết quả
16 H63.28.30-230523-0003 1 HÀ THỊ MỸ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:14:37 24/05/2023 16:14:37 Đã trả kết quả
17 H63.28.30-230512-0001 1 TĂNG VĂN CÔNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 09:28:16 17/05/2023 09:28:16 Đã trả kết quả
18 H63.28.30-230518-0006 1 NGUYỄN VĂN HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:33:54 22/05/2023 14:33:54 Đã trả kết quả
19 H63.28.30-230523-0002 1 LÊ THỊ TRÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:12:34 24/05/2023 16:12:34 Đã trả kết quả
20 H63.28.30-230518-0009 1 VŨ THỊ TUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:42:31 22/05/2023 14:42:31 Đã trả kết quả
21 H63.28.30-230518-0017 1 HÀ ĐỨC TUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:37:31 22/05/2023 15:37:31 Đã trả kết quả
22 H63.28.30-230523-0004 1 TRIỆU THANH THÚY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:16:28 24/05/2023 16:16:28 Đã trả kết quả
23 H63.28.30-230522-0007 1 DƯƠNG THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:11:23 23/05/2023 14:11:23 Đã trả kết quả
24 H63.28.30-230522-0016 1 TRIỆU ĐÌNH THỌ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:33:54 23/05/2023 14:33:54 Đã trả kết quả
25 H63.28.30-230522-0001 1 TRIỆU VŨ ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 13:58:02 23/05/2023 13:58:02 Đã trả kết quả
26 H63.28.30-230522-0005 1 LÝ KIM CƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:07:33 23/05/2023 14:07:33 Đã trả kết quả
27 H63.28.30-230522-0011 1 TRIỆU QUÝ LƯU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:22:44 23/05/2023 14:22:44 Đã trả kết quả
28 H63.28.30-230531-0003 1 HÀ THỊ NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:18:55 01/06/2023 09:18:55 Đã trả kết quả
29 H63.28.30-230525-0002 1 PHẠM THỊ HIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:31:25 26/05/2023 10:31:25 Đã trả kết quả
30 H63.28.30-230529-0007 1 TRIỆU QUÝ LỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:29:53 30/05/2023 14:29:53 Đã trả kết quả
31 H63.28.30-230525-0024 1 HÀ VĂN ĐỐ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:31:26 26/05/2023 15:31:26 Đã trả kết quả
32 H63.28.30-230529-0010 1 HÀ KIM ĐIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:47:17 30/05/2023 14:47:17 Đã trả kết quả
33 H63.28.30-230529-0008 1 TRẦN THẠCH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:36:35 30/05/2023 14:36:35 Đã trả kết quả
34 H63.28.30-230510-0009 1 TRIỆU THỊ NHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:00:26 11/05/2023 14:00:26 Đã trả kết quả
35 H63.28.30-230529-0005 1 TRIỆU DUYÊN HIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:23:43 30/05/2023 14:23:43 Đã trả kết quả
36 H63.28.30-230529-0012 1 HOÀNG VĂN TÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:53:07 30/05/2023 14:53:07 Đã trả kết quả
37 H63.28.30-230522-0004 1 VŨ TUẤN ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:05:17 23/05/2023 14:05:17 Đã trả kết quả
38 H63.28.30-230531-0005 1 TRIỆU ĐÌNH CHÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:22:28 01/06/2023 09:22:28 Đã trả kết quả
39 H63.28.30-230529-0004 1 NGUYỄN THỊ QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:17:02 30/05/2023 14:17:02 Đã trả kết quả
40 H63.28.30-230515-0002 1 TRIỆU ĐÌNH VIỄN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 13:58:00 16/05/2023 13:58:00 Đã trả kết quả
41 H63.28.30-230518-0003 1 LƯU THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:09:36 19/05/2023 08:09:36 Đã trả kết quả
42 H63.28.30-230522-0009 1 VŨ THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:16:08 23/05/2023 14:16:08 Đã trả kết quả
43 H63.28.30-230518-0001 1 ĐẶNG THỊ PHƯỢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:05:13 19/05/2023 08:05:13 Đã trả kết quả
44 H63.28.30-230510-0006 1 NGÔ THỊ PHƯƠNG THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:54:16 11/05/2023 13:54:16 Đã trả kết quả
45 H63.28.30-230510-0007 1 TRIỆU QUÝ LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:56:23 11/05/2023 13:56:23 Đã trả kết quả
46 H63.28.30-230518-0008 1 LÊ THỊ CÚC Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 18/05/2023 14:39:11 22/05/2023 14:39:11 Đã trả kết quả
47 H63.28.30-230518-0004 1 HỒ THẾ HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:12:06 19/05/2023 08:12:06 Đã trả kết quả
48 H63.28.30-230512-0002 1 HOÀNG ANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 10:07:18 17/05/2023 10:07:18 Đã trả kết quả
49 H63.28.30-230510-0003 1 HOÀNG KIM LIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:47:33 11/05/2023 13:47:33 Đã trả kết quả
50 H63.28.30-230515-0001 1 TRIỆU THỊ LÂM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 13:55:36 16/05/2023 13:55:36 Đã trả kết quả
51 H63.28.30-230515-0003 1 NGUYỄN THỊ VUI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:01:14 16/05/2023 14:01:14 Đã trả kết quả
52 H63.28.30-230518-0002 1 LƯU THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 08:08:04 19/05/2023 08:08:04 Đã trả kết quả
53 H63.28.30-230529-0003 1 LÊ ĐỨC MINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:15:05 30/05/2023 14:15:05 Đã trả kết quả
54 H63.28.30-230529-0009 1 HOÀNG VĂN THÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:39:47 30/05/2023 14:39:47 Đã trả kết quả
55 H63.28.30-230518-0005 1 NGÔ THỊ ĐÀO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:27:06 22/05/2023 14:27:06 Đã trả kết quả
56 H63.28.30-230525-0006 1 HOÀNG TÚ HIỆP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:55:10 26/05/2023 10:55:10 Đã trả kết quả
57 H63.28.30-230525-0009 1 ĐẶNG THỊ THAO Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 11:06:19 26/05/2023 11:06:19 Đã trả kết quả
58 H63.28.30-230525-0012 1 PHẠM NGỌC HÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:12:17 29/05/2023 14:12:17 Đã trả kết quả
59 H63.28.30-230510-0005 1 BÙI HỒNG LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:52:35 11/05/2023 13:52:35 Đã trả kết quả
60 H63.28.30-230510-0008 1 TRIỆU ĐỨC NĂNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:58:09 11/05/2023 13:58:09 Đã trả kết quả
61 H63.28.30-230518-0012 1 DƯƠNG PHÚ CHÂU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:52:24 22/05/2023 14:52:24 Đã trả kết quả
62 H63.28.30-230531-0001 1 DƯƠNG BẢO KHÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:13:41 01/06/2023 09:13:41 Đã trả kết quả
63 H63.28.30-230525-0020 1 HOÀNG HOÀI NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:23:38 26/05/2023 15:23:38 Đã trả kết quả
64 H63.28.30-230525-0022 1 TRIỆU ĐÌNH CHÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:28:10 26/05/2023 15:28:10 Đã trả kết quả
65 H63.28.30-230522-0006 1 TRẦN VĂN YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:09:39 23/05/2023 14:09:39 Đã trả kết quả
66 H63.28.30-230525-0008 1 ĐOÀN XUÂN DIỆN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 11:04:18 26/05/2023 11:04:18 Đã trả kết quả
67 H63.28.30-230525-0014 1 PHẠM VĂN TOẢN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:19:34 29/05/2023 14:19:34 Đã trả kết quả
68 H63.28.30-230525-0017 1 NÔNG VĂN LIỄU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:29:30 29/05/2023 14:29:30 Đã trả kết quả
69 H63.28.30-230525-0018 1 TRIỆU THỊ BÌNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:42:04 29/05/2023 14:42:04 Đã trả kết quả
70 H63.28.30-230525-0019 1 TRIỆU PHÚ LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:44:53 29/05/2023 14:44:53 Đã trả kết quả
71 H63.28.30-230525-0013 1 TRẦN VĂN TOẢN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:16:24 29/05/2023 14:16:24 Đã trả kết quả
72 H63.28.30-230525-0004 1 HÀ THỊ NHU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:47:11 26/05/2023 10:47:11 Đã trả kết quả
73 H63.28.30-230522-0012 1 NGUYỄN PHƯƠNG NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:24:47 23/05/2023 14:24:47 Đã trả kết quả
74 H63.28.30-230525-0003 1 HOÀNG VĂN HIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:44:12 26/05/2023 10:44:12 Đã trả kết quả
75 H63.28.30-230525-0001 1 LÊ THỊ CÚC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:28:19 26/05/2023 10:28:19 Đã trả kết quả
76 H63.28.30-230525-0010 1 PHẠM VĂN TOẢN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 11:08:44 26/05/2023 11:08:44 Đã trả kết quả
77 H63.28.30-230525-0023 1 HOÀNG NGỌC SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:29:47 26/05/2023 15:29:47 Đã trả kết quả
78 H63.28.30-230525-0015 1 DƯƠNG TRUNG TIÊN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:23:28 29/05/2023 14:23:28 Đã trả kết quả
79 H63.28.30-230510-0004 1 TRIỆU ĐỨC TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 13:50:11 11/05/2023 13:50:11 Đã trả kết quả
80 H63.28.30-230531-0002 1 DƯƠNG ĐỨC LỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:16:56 01/06/2023 09:16:56 Đã trả kết quả
81 H63.28.30-230518-0010 1 NGUYỄN VĂN VIỆT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:46:35 22/05/2023 14:46:35 Đã trả kết quả
82 H63.28.30-230529-0001 1 HỒ THẾ HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:18:17 30/05/2023 10:18:17 Đã trả kết quả
83 H63.28.30-230525-0007 1 TRỊNH THỊ THÚY NHÀN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 11:02:11 26/05/2023 11:02:11 Đã trả kết quả
84 H63.28.30-230518-0011 1 TRIỆU QUÝ LỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:49:17 22/05/2023 14:49:17 Đã trả kết quả
85 H63.28.30-230525-0011 1 MAI VĂN CƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:07:31 29/05/2023 14:07:31 Đã trả kết quả
86 H63.28.30-230522-0002 1 TRIỆU TIẾN TẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:01:24 23/05/2023 14:01:24 Đã trả kết quả
87 H63.28.30-230525-0016 1 HOÀNG HUY HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:26:26 29/05/2023 14:26:26 Đã trả kết quả
88 H63.28.30-230522-0003 1 HÀ NGỌC HƯNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:03:08 23/05/2023 14:03:08 Đã trả kết quả
89 H63.28.30-230525-0005 1 PHẠM VĂN THÔNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 10:51:24 26/05/2023 10:51:24 Đã trả kết quả
90 H63.28.30-230525-0021 1 TRIỆU VĂN LUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:25:29 26/05/2023 15:25:29 Đã trả kết quả
91 H63.28.30-230522-0013 1 ĐINH VIỆT DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:27:20 23/05/2023 14:27:20 Đã trả kết quả
92 H63.28.30-230522-0017 1 DƯƠNG TRUNG CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 14:35:28 23/05/2023 14:35:28 Đã trả kết quả
93 H63.28.30-230515-0004 1 LƯU THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:03:52 16/05/2023 14:03:52 Đã trả kết quả
94 H63.28.30-230523-0007 1 HOÀNG HOÀI NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:27:01 24/05/2023 16:27:01 Đã trả kết quả
95 H63.28.30-230526-0001 1 NGÔ VĂN GIANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 13:39:48 29/05/2023 13:39:48 Đã trả kết quả
96 H63.28.30-230529-0002 1 ĐẶNG MẠNH CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:11:59 30/05/2023 14:11:59 Đã trả kết quả
97 H63.28.30-230523-0005 1 PHẠM VĂN THIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:22:26 24/05/2023 16:22:26 Đã trả kết quả
98 H63.28.30-230529-0011 1 LÒ QUỐC LỤC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:49:02 30/05/2023 14:49:02 Đã trả kết quả
99 H63.28.30-230529-0006 1 TRIỆU THỊ KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:26:55 30/05/2023 14:26:55 Đã trả kết quả
100 H63.28.30-230518-0007 1 HOÀNG THỊ TƯƠI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 14:36:32 22/05/2023 14:36:32 Đã trả kết quả
101 H63.28.30-230531-0004 1 HÀ KIM ĐIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 09:20:45 01/06/2023 09:20:45 Đã trả kết quả