DANH SÁCH HỒ SƠ TỒN ĐẦU KỲ THÁNG 05 UBND Xã Pá Lau
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.25-230428-0001 1 SÙNG THỊ A ( GIÀNG VĂN ĐỨC) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:03:49 02/06/2023 09:03:49 Đã trả kết quả
2 H63.27.25-230428-0002 1 THÀO A LỒNG ( THÀO A TỦA) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:08:06 02/06/2023 09:08:06 Đã trả kết quả
3 H63.27.25-230428-0003 1 GIÀNG THỊ DINH ( THÀO A DÊ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:25:03 02/06/2023 09:25:03 Đã trả kết quả
4 H63.27.25-230428-0004 1 SÙNG THỊ MỶ ( THÀO GÁNH TÊN) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 28/04/2023 09:30:12 02/06/2023 09:30:12 Đã trả kết quả