DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Túc Đán
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.29-230529-0014 1 VÀNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:00:19 30/05/2023 15:00:19 Đã trả kết quả
2 H63.27.29-230505-0002 1 HOÀNG VĂN TIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:07:09 08/05/2023 08:07:09 Đã trả kết quả
3 H63.27.29-230504-0026 1 LƯỜNG VĂN TOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:48:08 05/05/2023 15:48:08 Đã trả kết quả
4 H63.27.29-230504-0005 1 THÀO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:19:21 05/05/2023 10:19:21 Đã trả kết quả
5 H63.27.29-230505-0001 1 MÈ THỊ MỘT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:04:49 08/05/2023 08:04:49 Đã trả kết quả
6 H63.27.29-230504-0008 1 SÙNG A GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:38:47 05/05/2023 10:38:47 Đã trả kết quả
7 H63.27.29-230505-0004 1 GIÀNG A KỶ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:20:14 08/05/2023 08:20:14 Đã trả kết quả
8 H63.27.29-230504-0017 1 MÈ VĂN HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:09:51 05/05/2023 11:09:51 Đã trả kết quả
9 H63.27.29-230505-0003 1 MÈ VĂN HẶC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:10:15 08/05/2023 08:10:15 Đã trả kết quả
10 H63.27.29-230504-0023 1 THÀO A VẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:41:48 05/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
11 H63.27.29-230504-0010 1 MÙA A TRƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:43:56 05/05/2023 10:43:56 Đã trả kết quả
12 H63.27.29-230504-0001 1 THÀO A VẢNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 07:51:48 05/05/2023 07:51:48 Đã trả kết quả
13 H63.27.29-230504-0004 1 LÝ A ĐỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:14:48 05/05/2023 10:14:48 Đã trả kết quả
14 H63.27.29-230504-0007 1 THÀO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:34:39 05/05/2023 10:34:39 Đã trả kết quả
15 H63.27.29-230504-0012 1 VÀNG A CANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:49:50 05/05/2023 10:49:50 Đã trả kết quả
16 H63.27.29-230504-0013 1 GIÀNG A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:54:00 05/05/2023 10:54:00 Đã trả kết quả
17 H63.27.29-230504-0018 1 SÙNG A VƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:12:12 05/05/2023 11:12:12 Đã trả kết quả
18 H63.27.29-230504-0024 1 VŨ HOÀNG YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:29:40 05/05/2023 14:29:40 Đã trả kết quả
19 H63.27.29-230504-0027 1 QUÀNG THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:57:07 05/05/2023 15:57:07 Đã trả kết quả
20 H63.27.29-230505-0006 1 VÀNG A CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:11:05 08/05/2023 10:11:05 Đã trả kết quả
21 H63.27.29-230504-0019 1 VÌ VĂN TIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:14:46 05/05/2023 11:14:46 Đã trả kết quả
22 H63.27.29-230504-0020 1 MÙA A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:27:30 05/05/2023 11:27:30 Đã trả kết quả
23 H63.27.29-230504-0011 1 SÙNG A GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:47:25 05/05/2023 10:47:25 Đã trả kết quả
24 H63.27.29-230504-0025 1 VŨ THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:44:54 05/05/2023 14:44:54 Đã trả kết quả
25 H63.27.29-230504-0021 1 MÙA THỊ CU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:30:20 05/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
26 H63.27.29-230504-0016 1 MÙA A XU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:07:29 05/05/2023 11:07:29 Đã trả kết quả
27 H63.27.29-230504-0002 1 LÝ THỊ MAY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 08:12:10 05/05/2023 08:12:10 Đã trả kết quả
28 H63.27.29-230504-0015 1 THÀO A SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:00:14 05/05/2023 11:00:14 Đã trả kết quả
29 H63.27.29-230504-0022 1 MÙA A SÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 11:36:39 05/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
30 H63.27.29-230504-0009 1 VÀNG THỊ PLUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:41:36 05/05/2023 10:41:36 Đã trả kết quả
31 H63.27.29-230505-0005 1 MÈ THỊ TIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:25:52 08/05/2023 08:25:52 Đã trả kết quả
32 H63.27.29-230504-0003 1 THÀO A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:03:18 05/05/2023 09:03:18 Đã trả kết quả
33 H63.27.29-230504-0014 1 THÀO A CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:56:40 05/05/2023 10:56:40 Đã trả kết quả
34 H63.27.29-230504-0006 1 MÙA THỊ DAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:31:12 05/05/2023 10:31:12 Đã trả kết quả
35 H63.27.29-230512-0010 1 VÀNG A GIÀNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 15:51:03 15/05/2023 15:51:03 Đã trả kết quả
36 H63.27.29-230524-0001 1 MÈ THỊ NHẤT Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24/05/2023 14:07:07 29/05/2023 14:07:07 Đã trả kết quả
37 H63.27.29-230512-0014 1 MÙA A GIỐNG Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 17:18:23 19/05/2023 17:18:23 Đã trả kết quả
38 H63.27.29-230519-0001 1 SÙNG A PHUA Đăng ký kết hôn 19/05/2023 15:05:24 22/05/2023 15:05:24 Đã trả kết quả
39 H63.27.29-230517-0001 1 VÀNG THỊ THU Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:22:24 18/05/2023 10:22:24 Đã trả kết quả
40 H63.27.29-230523-0002 1 MÙA THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 16:39:34 24/05/2023 16:39:34 Đã trả kết quả
41 H63.27.29-230522-0001 1 HẢNG A CHỐNG Đăng ký kết hôn 22/05/2023 13:30:26 23/05/2023 13:30:26 Đã trả kết quả
42 H63.27.29-230529-0011 1 PHÙNG THỊ HOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:03:15 30/05/2023 14:03:15 Đã trả kết quả
43 H63.27.29-230512-0015 1 MÙA A VÀNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 17:34:42 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 H63.27.29-230515-0002 1 HẢNG THỊ CỞ Đăng ký khai sinh 15/05/2023 10:04:45 16/05/2023 10:04:45 Đã trả kết quả
45 H63.27.29-230529-0004 1 NGUYỄN DUY PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:48:26 30/05/2023 07:48:26 Đã trả kết quả
46 H63.27.29-230529-0005 1 HẢNG THỊ CỞ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:00:52 30/05/2023 08:00:52 Đã trả kết quả
47 H63.27.29-230515-0001 1 VÀNG A CU Đăng ký khai sinh 15/05/2023 09:24:32 16/05/2023 09:24:32 Đã trả kết quả
48 H63.27.29-230515-0006 1 TRIỆU THỊ HỒNG HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:23:35 16/05/2023 14:23:35 Đã trả kết quả
49 H63.27.29-230529-0019 1 TRẦN ĐỨC LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:22:20 30/05/2023 15:22:20 Đã trả kết quả
50 H63.27.29-230529-0009 1 NHỮ THỊ MINH HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:55:16 30/05/2023 13:55:16 Đã trả kết quả
51 H63.27.29-230511-0006 1 LÝ KIM QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:31:33 12/05/2023 16:31:33 Đã trả kết quả
52 H63.27.29-230529-0008 1 NGUYỄN THỊ MINH THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:43:30 30/05/2023 13:43:30 Đã trả kết quả
53 H63.27.29-230529-0024 1 MÙA A CHỐNG Đăng ký khai tử 29/05/2023 16:36:44 30/05/2023 16:36:44 Đã trả kết quả
54 H63.27.29-230529-0023 1 THÀO A NHÀ Đăng ký khai tử 29/05/2023 16:31:29 30/05/2023 16:31:29 Đã trả kết quả
55 H63.27.29-230529-0020 1 PHẠM THỊ TỐ UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:26:54 30/05/2023 15:26:54 Đã trả kết quả
56 H63.27.29-230529-0021 1 THÀO A TÍNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:31:35 30/05/2023 15:31:35 Đã trả kết quả
57 H63.27.29-230529-0018 1 VŨ THỊ VIẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:15:14 30/05/2023 15:15:14 Đã trả kết quả
58 H63.27.29-230529-0010 1 VÀNG A GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:59:58 30/05/2023 13:59:58 Đã trả kết quả
59 H63.27.29-230529-0025 1 HẢNG A TRỪ Đăng ký kết hôn 29/05/2023 16:53:22 30/05/2023 16:53:22 Đã trả kết quả
60 H63.27.29-230529-0006 1 NGUYỄN THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:36:25 30/05/2023 13:36:25 Đã trả kết quả
61 H63.27.29-230529-0016 1 VŨ THỊ VIẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:08:14 30/05/2023 15:08:14 Đã trả kết quả
62 H63.27.29-230529-0017 1 ĐẶNG AN BÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:12:15 30/05/2023 15:12:15 Đã trả kết quả
63 H63.27.29-230511-0002 1 VÀNG A THÁY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:48:07 12/05/2023 10:48:07 Đã trả kết quả
64 H63.27.29-230512-0002 1 THÀO THỊ SUA Đăng ký kết hôn 12/05/2023 07:52:50 15/05/2023 07:52:50 Đã trả kết quả
65 H63.27.29-230511-0003 1 THÀO THỊ KHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:23:22 12/05/2023 14:23:22 Đã trả kết quả
66 H63.27.29-230511-0013 1 LÝ THỊ GIỐNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 17:17:29 16/05/2023 17:17:29 Đã trả kết quả
67 H63.27.29-230512-0006 1 VÀNG A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 11:31:48 15/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
68 H63.27.29-230512-0005 1 MÙA A THÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 10:00:48 15/05/2023 10:00:48 Đã trả kết quả
69 H63.27.29-230524-0003 1 SÙNG A PHUA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:56:57 25/05/2023 16:56:57 Đã trả kết quả
70 H63.27.29-230511-0009 1 NGUYỄN THỊ HẢI LUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:48:09 12/05/2023 16:48:09 Đã trả kết quả
71 H63.27.29-230511-0001 1 HẢNG THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:07:14 12/05/2023 10:07:14 Đã trả kết quả
72 H63.27.29-230529-0001 1 LÒ VĂN MỚN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:29:11 30/05/2023 07:29:11 Đã trả kết quả
73 H63.27.29-230517-0002 1 MÙA A GƯ Đăng ký kết hôn 17/05/2023 11:36:48 18/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
74 H63.27.29-230517-0003 1 MÙA A GƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:59:04 18/05/2023 14:59:04 Đã trả kết quả
75 H63.27.29-230512-0009 1 VÀNG A CAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:56:40 15/05/2023 14:56:40 Đã trả kết quả
76 H63.27.29-230512-0007 1 MÙA A GIỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:04:45 15/05/2023 14:04:45 Đã trả kết quả
77 H63.27.29-230511-0010 1 TRẦN THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:54:08 12/05/2023 16:54:08 Đã trả kết quả
78 H63.27.29-230515-0003 1 VÀNG THỊ THU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 13:49:59 18/05/2023 13:49:59 Đã trả kết quả
79 H63.27.29-230511-0007 1 LƯỜNG THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:36:35 12/05/2023 16:36:35 Đã trả kết quả
80 H63.27.29-230512-0004 1 TRẦN VĂN TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:53:31 15/05/2023 09:53:31 Đã trả kết quả
81 H63.27.29-230512-0013 1 VÀNG THỊ VANG Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 16:57:09 19/05/2023 16:57:09 Đã trả kết quả
82 H63.27.29-230517-0004 1 MÙA A GƯ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 15:07:12 18/05/2023 15:07:12 Đã trả kết quả
83 H63.27.29-230515-0007 1 NGUYỄN XUÂN KIÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:31:01 16/05/2023 14:31:01 Đã trả kết quả
84 H63.27.29-230516-0001 1 VÀNG A SÚA Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:02:51 17/05/2023 08:02:51 Đã trả kết quả
85 H63.27.29-230511-0012 1 VÀNG THỊ DỞ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 11/05/2023 17:06:59 16/05/2023 17:06:59 Đã trả kết quả
86 H63.27.29-230512-0012 1 HỜ THỊ SÚA Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 16:34:41 19/05/2023 16:34:41 Đã trả kết quả
87 H63.27.29-230529-0022 1 TRƯƠNG THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:35:12 30/05/2023 15:35:12 Đã trả kết quả
88 H63.27.29-230511-0008 1 LƯỜNG THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:41:54 12/05/2023 16:41:54 Đã trả kết quả
89 H63.27.29-230515-0004 1 PHẠM THỊ THO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:03:16 16/05/2023 14:03:16 Đã trả kết quả
90 H63.27.29-230512-0011 1 MÙA A LỬ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 16:15:05 15/05/2023 16:15:05 Đã trả kết quả
91 H63.27.29-230511-0004 1 NHỮ THỊ MINH HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:17:42 12/05/2023 16:17:42 Đã trả kết quả
92 H63.27.29-230524-0005 1 THÀO THỊ SUA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 17:08:07 25/05/2023 17:08:07 Đã trả kết quả
93 H63.27.29-230524-0004 1 MÙA A CHUA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 17:01:46 25/05/2023 17:01:46 Đã trả kết quả
94 H63.27.29-230524-0002 1 VÀNG A GÀ Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:51:22 25/05/2023 16:51:22 Đã trả kết quả
95 H63.27.29-230529-0013 1 THÀO A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:09:30 30/05/2023 14:09:30 Đã trả kết quả
96 H63.27.29-230515-0005 1 LÝ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:13:55 16/05/2023 14:13:55 Đã trả kết quả
97 H63.27.29-230529-0012 1 THÀO A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:06:54 30/05/2023 14:06:54 Đã trả kết quả
98 H63.27.29-230512-0003 1 VŨ THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:52:37 15/05/2023 08:52:37 Đã trả kết quả
99 H63.27.29-230523-0001 1 VÀNG A GÀ Đăng ký kết hôn 23/05/2023 08:03:09 24/05/2023 08:03:09 Đã trả kết quả
100 H63.27.29-230529-0007 1 VŨ THẢO NHUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 13:39:43 30/05/2023 13:39:43 Đã trả kết quả
101 H63.27.29-230511-0011 1 VÀNG A HỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:59:06 12/05/2023 16:59:06 Đã trả kết quả
102 H63.27.29-230529-0003 1 VŨ HOÀNG YẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:39:06 30/05/2023 07:39:06 Đã trả kết quả
103 H63.27.29-230511-0005 1 THÀO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 16:20:27 12/05/2023 16:20:27 Đã trả kết quả
104 H63.27.29-230529-0002 1 TRẦN VĂN TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 07:33:39 30/05/2023 07:33:39 Đã trả kết quả
105 H63.27.29-230512-0008 1 SÙNG A SẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:22:27 15/05/2023 14:22:27 Đã trả kết quả
106 H63.27.29-230512-0001 1 VÀNG A GIÀNG Đăng ký kết hôn 12/05/2023 07:39:14 15/05/2023 07:39:14 Đã trả kết quả
107 H63.27.29-230529-0015 1 VŨ THỊ VIẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:04:42 30/05/2023 15:04:42 Đã trả kết quả
108 H63.27.29-230516-0002 1 HÀ THỊ ỌT Đăng ký khai sinh 16/05/2023 14:25:49 17/05/2023 14:25:49 Đã trả kết quả