DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Trạm Tấu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.28-230505-0001 1 HỜ A DỜ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 05/05/2023 14:51:15 10/05/2023 14:51:15 Đã trả kết quả
2 H63.27.28-230515-0004 1 SÙNG A THÁNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:39:32 16/05/2023 15:39:32 Đã trả kết quả
3 H63.27.28-230523-0003 1 MÙA THỊ MANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:22:22 24/05/2023 09:22:22 Đã trả kết quả
4 H63.27.28-230518-0001 1 THÀO THỊ NINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 10:19:19 23/05/2023 10:19:19 Đã trả kết quả
5 H63.27.28-230523-0004 1 THÀO A VÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:26:28 24/05/2023 09:26:28 Đã trả kết quả
6 H63.27.28-230523-0002 1 GIÀNG A DAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:19:08 24/05/2023 09:19:08 Đã trả kết quả
7 H63.27.28-230523-0001 1 MÙA A HỒ Đăng ký kết hôn 23/05/2023 09:01:50 24/05/2023 09:01:50 Đã trả kết quả
8 H63.27.28-230524-0003 1 SÙNG A LÔ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:44:05 25/05/2023 15:44:05 Đã trả kết quả
9 H63.27.28-230522-0001 1 CHAO A SUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 16:09:23 25/05/2023 16:09:23 Đã trả kết quả
10 H63.27.28-230524-0001 1 MÙA A PHÔNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 15:09:30 25/05/2023 15:09:30 Đã trả kết quả
11 H63.27.28-230524-0002 1 VÀNG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:39:05 25/05/2023 15:39:05 Đã trả kết quả
12 H63.27.28-230523-0005 1 GIÀNG A THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 09:29:15 24/05/2023 09:29:15 Đã trả kết quả
13 H63.27.28-230515-0001 1 GIÀNG A THÀO Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 09:49:03 18/05/2023 09:49:03 Đã trả kết quả
14 H63.27.28-230524-0004 1 GIÀNG A NỦ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:47:28 25/05/2023 15:47:28 Đã trả kết quả
15 H63.27.28-230529-0004 1 SÙNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:49:16 30/05/2023 14:49:16 Đã trả kết quả
16 H63.27.28-230529-0005 1 ĐỖ THỊ KIM HUỆ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:56:40 30/05/2023 14:56:40 Đã trả kết quả
17 H63.27.28-230529-0008 1 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:17:34 30/05/2023 15:17:34 Đã trả kết quả
18 H63.27.28-230529-0003 1 GIÀNG A VẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:44:40 30/05/2023 14:44:40 Đã trả kết quả
19 H63.27.28-230529-0010 1 ĐÀO THỊ TUYẾT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:27:32 30/05/2023 15:27:32 Đã trả kết quả
20 H63.27.28-230529-0009 1 ĐỖ VĂN TÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:22:26 30/05/2023 15:22:26 Đã trả kết quả
21 H63.27.28-230529-0007 1 VÀNG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:12:46 30/05/2023 15:12:46 Đã trả kết quả
22 H63.27.28-230530-0002 1 THÀO THỊ NINH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 09:45:34 31/05/2023 09:45:34 Đã trả kết quả
23 H63.27.28-230524-0013 1 NGUYỄN VĂN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:38:41 25/05/2023 16:38:41 Đã trả kết quả
24 H63.27.28-230526-0001 1 GIÀNG A BỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:46:13 29/05/2023 09:46:13 Đã trả kết quả
25 H63.27.28-230524-0009 1 GIÀNG A HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:17:04 25/05/2023 16:17:04 Đã trả kết quả
26 H63.27.28-230519-0001 1 SÙNG THỊ CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:12:31 22/05/2023 09:12:31 Đã trả kết quả
27 H63.27.28-230529-0006 1 ĐỒNG VĂN TƯỚNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:03:11 30/05/2023 15:03:11 Đã trả kết quả
28 H63.27.28-230529-0001 1 ĐỖ THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:19:11 30/05/2023 14:19:11 Đã trả kết quả
29 H63.27.28-230530-0001 1 GIÀNG THỊ SÀY Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 08:53:03 31/05/2023 08:53:03 Đã trả kết quả
30 H63.27.28-230524-0011 1 TẠ HỮU CƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:27:52 25/05/2023 16:27:52 Đã trả kết quả
31 H63.27.28-230526-0002 1 NGUYỄN VĂN THỂ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:56:12 29/05/2023 09:56:12 Đã trả kết quả
32 H63.27.28-230516-0001 1 SÙNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:00:05 17/05/2023 09:00:05 Đã trả kết quả
33 H63.27.28-230515-0003 1 GIÀNG A VẢNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:26:44 16/05/2023 15:26:44 Đã trả kết quả
34 H63.27.28-230515-0002 1 THÀO THỊ DUYÊN Đăng ký khai sinh 15/05/2023 15:02:30 16/05/2023 15:02:30 Đã trả kết quả
35 H63.27.28-230509-0001 1 SÙNG THỊ NU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 08:43:51 12/05/2023 08:43:51 Đã trả kết quả
36 H63.27.28-230530-0003 1 MÙA A CHU Đăng ký khai sinh 30/05/2023 10:25:33 31/05/2023 10:25:33 Đã trả kết quả
37 H63.27.28-230524-0005 1 GIÀNG A THÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:51:02 25/05/2023 15:51:02 Đã trả kết quả
38 H63.27.28-230530-0004 1 GIÀNG A CÁNG Đăng ký kết hôn 30/05/2023 10:59:40 31/05/2023 10:59:40 Đã trả kết quả
39 H63.27.28-230524-0012 1 BÙI ĐỨC THAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:33:11 25/05/2023 16:33:11 Đã trả kết quả
40 H63.27.28-230524-0010 1 LƯƠNG THẾ HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:22:03 25/05/2023 16:22:03 Đã trả kết quả
41 H63.27.28-230524-0008 1 HÀ THANH HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:09:58 25/05/2023 16:09:58 Đã trả kết quả
42 H63.27.28-230526-0005 1 GIÀNG KHUA GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:20:33 29/05/2023 10:20:33 Đã trả kết quả
43 H63.27.28-230529-0002 1 GIÀNG A TRỂNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:26:01 30/05/2023 14:26:01 Đã trả kết quả
44 H63.27.28-230525-0002 1 TRỊNH XUÂN LAI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:17:30 26/05/2023 15:17:30 Đã trả kết quả
45 H63.27.28-230526-0003 1 NGUYỄN THÀNH NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:04:03 29/05/2023 10:04:03 Đã trả kết quả
46 H63.27.28-230524-0007 1 SẰN A NHẶT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:04:13 25/05/2023 16:04:13 Đã trả kết quả
47 H63.27.28-230526-0004 1 PHẠM THU NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:14:51 29/05/2023 10:14:51 Đã trả kết quả
48 H63.27.28-230530-0005 1 GIÀNG A THANH Đăng ký khai sinh 30/05/2023 14:02:13 31/05/2023 14:02:13 Đã trả kết quả
49 H63.27.28-230525-0003 1 GIÀNG A CÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:21:45 26/05/2023 15:21:45 Đã trả kết quả
50 H63.27.28-230526-0006 1 TRẦN TRIỆU SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:26:26 29/05/2023 10:26:26 Đã trả kết quả
51 H63.27.28-230516-0002 1 SÙNG PÁO GIÀNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 16/05/2023 09:43:07 19/05/2023 09:43:07 Đã trả kết quả
52 H63.27.28-230525-0001 1 MÙA A THÀO Đăng ký khai sinh 25/05/2023 09:11:54 26/05/2023 09:11:54 Đã trả kết quả
53 H63.27.28-230524-0006 1 GIÀNG A CHỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:54:47 25/05/2023 15:54:47 Đã trả kết quả