DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Tà Si Láng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.27.27-230505-0018 1 VỪ THỊ MÁ - THÀO MAI PHƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:28:30 06/06/2023 10:28:30 Đã trả kết quả
2 H63.27.27-230505-0006 1 GIÀNG A CU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:50:11 06/06/2023 09:50:11 Đã trả kết quả
3 H63.27.27-230505-0003 1 VÀNG A LÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:27:27 08/05/2023 09:27:27 Đã trả kết quả
4 H63.27.27-230505-0011 1 HỜ THỊ VANG - VÀNG THỊ KHIA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:08:01 06/06/2023 10:08:01 Đã trả kết quả
5 H63.27.27-230505-0015 1 SÙNG A SÀNG - SÙNG BẢO LONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:22:21 06/06/2023 10:22:21 Đã trả kết quả
6 H63.27.27-230505-0005 1 SÙNG A RUA - HỜ THỊ VANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:48:39 06/06/2023 09:48:39 Đã trả kết quả
7 H63.27.27-230505-0019 1 GIÀNG THỊ HUA - GIÀNG THỊ ÁNH TUYẾT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:31:19 06/06/2023 10:31:19 Đã trả kết quả
8 H63.27.27-230505-0008 1 VÀNG A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:00:18 08/05/2023 10:00:18 Đã trả kết quả
9 H63.27.27-230505-0013 1 SÙNG THỊ SÍA - VÀNG THỊ SUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:14:08 06/06/2023 10:14:08 Đã trả kết quả
10 H63.27.27-230505-0014 1 THÀO THỊ SI - THÀO THỊ NGA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:18:17 06/06/2023 10:18:17 Đã trả kết quả
11 H63.27.27-230505-0004 1 VÀNG A XU - SÙNG THỊ SUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:45:31 06/06/2023 09:45:31 Đã trả kết quả
12 H63.27.27-230505-0016 1 LẦU THỊ ANH - GIÀNG A CÔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:25:21 06/06/2023 10:25:21 Đã trả kết quả
13 H63.27.27-230504-0004 1 THÀO A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:08:24 05/05/2023 14:08:24 Đã trả kết quả
14 H63.27.27-230505-0020 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:49:24 08/05/2023 10:49:24 Đã trả kết quả
15 H63.27.27-230505-0017 1 NGUYỄN VĂN PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:26:40 08/05/2023 10:26:40 Đã trả kết quả
16 H63.27.27-230505-0009 1 VÀNG A XU - VÀNG THỊ HUA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:01:22 06/06/2023 10:01:22 Đã trả kết quả
17 H63.27.27-230505-0010 1 SÙNG A GIÀ - SÙNG HẢI PHONG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 10:05:12 06/06/2023 10:05:12 Đã trả kết quả
18 H63.27.27-230508-0001 1 VÀNG A SỬ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:56:07 09/05/2023 08:56:07 Đã trả kết quả
19 H63.27.27-230505-0012 1 SÙNG A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:11:41 08/05/2023 10:11:41 Đã trả kết quả
20 H63.27.27-230505-0007 1 VÀNG A CÂU - VÀNG A CƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 09:57:24 06/06/2023 09:57:24 Đã trả kết quả
21 H63.27.27-230505-0021 1 HỜ A DI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 11:03:51 08/05/2023 11:03:51 Đã trả kết quả
22 H63.27.27-230505-0002 1 VÀNG A DIA Đăng ký khai sinh 05/05/2023 08:53:44 08/05/2023 08:53:44 Đã trả kết quả
23 H63.27.27-230427-0003 1 HỜ A TỦA Đăng ký khai sinh 27/04/2023 15:08:23 28/04/2023 15:08:23 Đã trả kết quả
24 H63.27.27-230504-0001 1 TRANG THỊ DÁ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:56:00 05/05/2023 09:56:00 Đã trả kết quả
25 H63.27.27-230504-0005 1 SÙNG A VẢNG Đăng ký kết hôn 04/05/2023 15:24:03 05/05/2023 15:24:03 Đã trả kết quả
26 H63.27.27-230504-0003 1 THÀO A VỪ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:06:34 05/05/2023 14:06:34 Đã trả kết quả
27 H63.27.27-230504-0002 1 SÙNG THỊ NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:03:37 05/05/2023 14:03:37 Đã trả kết quả
28 H63.27.27-230505-0001 1 HỜ CHÁNG HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:25:34 08/05/2023 08:25:34 Đã trả kết quả
29 H63.27.27-230519-0006 1 HÀ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:20:11 22/05/2023 14:20:11 Đã trả kết quả
30 H63.27.27-230523-0004 1 SÙNG THỊ NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:44:50 24/05/2023 16:44:50 Đã trả kết quả
31 H63.27.27-230524-0006 1 VÀNG CHỒNG LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:05:48 25/05/2023 14:05:48 Đã trả kết quả
32 H63.27.27-230511-0003 1 THÀO A DUA Đăng ký kết hôn 11/05/2023 10:01:07 12/05/2023 10:01:07 Đã trả kết quả
33 H63.27.27-230519-0003 1 SÙNG GIỐNG PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:53:02 22/05/2023 10:53:02 Đã trả kết quả
34 H63.27.27-230519-0004 1 NGUYỄN THỊ NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 13:59:20 22/05/2023 13:59:20 Đã trả kết quả
35 H63.27.27-230515-0005 1 VÀNG A CHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:23:28 16/05/2023 10:23:28 Đã trả kết quả
36 H63.27.27-230519-0002 1 HỜ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:34:13 22/05/2023 10:34:13 Đã trả kết quả
37 H63.27.27-230519-0010 1 SÙNG A CHƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:17:46 22/05/2023 15:17:46 Đã trả kết quả
38 H63.27.27-230522-0005 1 LÊ THỊ THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 15:31:25 23/05/2023 15:31:25 Đã trả kết quả
39 H63.27.27-230524-0005 1 SÙNG A HỒ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:51:38 25/05/2023 10:51:38 Đã trả kết quả
40 H63.27.27-230524-0011 1 VÀNG THỊ SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:42:04 25/05/2023 15:42:04 Đã trả kết quả
41 H63.27.27-230524-0008 1 VÀNG DUA TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:01:30 25/05/2023 15:01:30 Đã trả kết quả
42 H63.27.27-230524-0009 1 TRANG A LO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:22:17 25/05/2023 15:22:17 Đã trả kết quả
43 H63.27.27-230526-0004 1 SÙNG THỊ NHÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:33:03 29/05/2023 10:33:03 Đã trả kết quả
44 H63.27.27-230519-0009 1 VŨ MẠNH HUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:10:05 22/05/2023 15:10:05 Đã trả kết quả
45 H63.27.27-230524-0010 1 TRANG A CHẲNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:25:07 25/05/2023 15:25:07 Đã trả kết quả
46 H63.27.27-230524-0003 1 SÙNG THỊ SÚA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:02:21 25/05/2023 10:02:21 Đã trả kết quả
47 H63.27.27-230524-0012 1 VÀNG A CO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 15:46:06 25/05/2023 15:46:06 Đã trả kết quả
48 H63.27.27-230516-0005 1 VÀNG DUA TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 11:05:30 17/05/2023 11:05:30 Đã trả kết quả
49 H63.27.27-230519-0008 1 LÒ VĂN LIÊNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:01:07 22/05/2023 15:01:07 Đã trả kết quả
50 H63.27.27-230524-0001 1 VÀNG A DIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:11:28 25/05/2023 09:11:28 Đã trả kết quả
51 H63.27.27-230523-0005 1 HỜ THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:53:42 24/05/2023 16:53:42 Đã trả kết quả
52 H63.27.27-230525-0002 1 TRANG A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:16:29 26/05/2023 08:16:29 Đã trả kết quả
53 H63.27.27-230523-0003 1 SÙNG A LÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:05:04 24/05/2023 16:05:04 Đã trả kết quả
54 H63.27.27-230526-0001 1 SÙNG A CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:27:25 29/05/2023 09:27:25 Đã trả kết quả
55 H63.27.27-230530-0001 1 VÀNG A CHÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 10:56:38 31/05/2023 10:56:38 Đã trả kết quả
56 H63.27.27-230512-0003 1 SÙNG A GIỐNG Đăng ký khai sinh 12/05/2023 14:57:12 15/05/2023 14:57:12 Đã trả kết quả
57 H63.27.27-230511-0002 1 VÀNG A DIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:42:45 12/05/2023 09:42:45 Đã trả kết quả
58 H63.27.27-230508-0004 1 VÀNG A THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 13:55:04 09/05/2023 13:55:04 Đã trả kết quả
59 H63.27.27-230508-0003 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:04:06 09/05/2023 11:04:06 Đã trả kết quả
60 H63.27.27-230508-0006 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:06:18 09/05/2023 16:06:18 Đã trả kết quả
61 H63.27.27-230509-0001 1 HỜ A PHANG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:24:00 10/05/2023 10:24:00 Đã trả kết quả
62 H63.27.27-230522-0001 1 SÙNG GIỐNG PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:31:25 23/05/2023 09:31:25 Đã trả kết quả
63 H63.27.27-230515-0006 1 VÀNG A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:47:42 16/05/2023 14:47:42 Đã trả kết quả
64 H63.27.27-230525-0001 1 HỜ THỊ XÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:11:51 26/05/2023 08:11:51 Đã trả kết quả
65 H63.27.27-230525-0004 1 HÀ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:09:00 26/05/2023 09:09:00 Đã trả kết quả
66 H63.27.27-230515-0002 1 SÙNG A TỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:24:44 16/05/2023 09:24:44 Đã trả kết quả
67 H63.27.27-230516-0006 1 TRANG A GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:36:10 17/05/2023 16:36:10 Đã trả kết quả
68 H63.27.27-230516-0002 1 SÙNG A GIAO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:04:24 17/05/2023 08:04:24 Đã trả kết quả
69 H63.27.27-230512-0002 1 HỜ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 11:17:47 15/05/2023 11:17:47 Đã trả kết quả
70 H63.27.27-230515-0004 1 THÀO A SÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:09:13 16/05/2023 10:09:13 Đã trả kết quả
71 H63.27.27-230515-0007 1 HÀ NGỌC ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 14:59:23 16/05/2023 14:59:23 Đã trả kết quả
72 H63.27.27-230516-0004 1 VÀNG DẢ TU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:30:59 17/05/2023 09:30:59 Đã trả kết quả
73 H63.27.27-230515-0001 1 SÙNG THỊ SAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:09:15 16/05/2023 09:09:15 Đã trả kết quả
74 H63.27.27-230516-0001 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:53:12 17/05/2023 07:53:12 Đã trả kết quả
75 H63.27.27-230516-0003 1 SÙNG A THÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:59:55 17/05/2023 08:59:55 Đã trả kết quả
76 H63.27.27-230524-0007 1 VÀNG A MAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 14:23:44 25/05/2023 14:23:44 Đã trả kết quả
77 H63.27.27-230522-0004 1 SÙNG THỊ VANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 10:47:27 23/05/2023 10:47:27 Đã trả kết quả
78 H63.27.27-230508-0005 1 VÀNG A CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:33:18 09/05/2023 15:33:18 Đã trả kết quả
79 H63.27.27-230525-0007 1 THÀO A DÊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:50:05 26/05/2023 10:50:05 Đã trả kết quả
80 H63.27.27-230512-0001 1 THÀO A DUA Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:09:04 15/05/2023 08:09:04 Đã trả kết quả
81 H63.27.27-230519-0001 1 TRANG A SẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 10:02:03 22/05/2023 10:02:03 Đã trả kết quả
82 H63.27.27-230519-0012 1 TRẦN XUÂN HÓA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:52:37 22/05/2023 15:52:37 Đã trả kết quả
83 H63.27.27-230530-0003 1 GIÀNG A TỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:54:41 31/05/2023 15:54:41 Đã trả kết quả
84 H63.27.27-230525-0003 1 SÙNG A VỔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:54:57 26/05/2023 08:54:57 Đã trả kết quả
85 H63.27.27-230523-0002 1 SÙNG NỎ GIÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 11:07:02 24/05/2023 11:07:02 Đã trả kết quả
86 H63.27.27-230519-0005 1 ĐINH VĂN LUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:09:19 22/05/2023 14:09:19 Đã trả kết quả
87 H63.27.27-230515-0008 1 HỜ GÀ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:36:20 16/05/2023 15:36:20 Đã trả kết quả
88 H63.27.27-230519-0011 1 SÙNG GIỐNG PHA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:39:33 22/05/2023 15:39:33 Đã trả kết quả
89 H63.27.27-230525-0008 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:48:14 26/05/2023 14:48:14 Đã trả kết quả
90 H63.27.27-230525-0006 1 HỜ A PANH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 10:15:58 26/05/2023 10:15:58 Đã trả kết quả
91 H63.27.27-230526-0002 1 TRANG A CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:05:22 29/05/2023 10:05:22 Đã trả kết quả
92 H63.27.27-230524-0002 1 TRANG A SẤU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:18:20 25/05/2023 09:18:20 Đã trả kết quả
93 H63.27.27-230525-0005 1 GIÀNG A GÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:21:27 26/05/2023 09:21:27 Đã trả kết quả
94 H63.27.27-230522-0003 1 SÙNG GIỐNG PHIA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:10:34 23/05/2023 10:10:34 Đã trả kết quả
95 H63.27.27-230526-0003 1 SÙNG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:17:34 29/05/2023 10:17:34 Đã trả kết quả
96 H63.27.27-230531-0001 1 THÀO VẢNG DINH Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 07:58:55 07/06/2023 07:58:55 Đã trả kết quả
97 H63.27.27-230524-0013 1 SÙNG A GIA Đăng ký lại khai sinh 24/05/2023 16:24:27 31/05/2023 16:24:27 Đã trả kết quả
98 H63.27.27-230526-0006 1 SÙNG THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 11:12:52 29/05/2023 11:12:52 Đã trả kết quả
99 H63.27.27-230508-0002 1 HỜ A PHANG Đăng ký kết hôn 08/05/2023 10:44:01 09/05/2023 10:44:01 Đã trả kết quả
100 H63.27.27-230526-0005 1 TRANG A CHÂU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 10:39:30 29/05/2023 10:39:30 Đã trả kết quả
101 H63.27.27-230523-0001 1 THÀO THỊ SI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 09:45:59 26/05/2023 09:45:59 Đã trả kết quả
102 H63.27.27-230524-0004 1 SÙNG A GƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 10:24:36 25/05/2023 10:24:36 Đã trả kết quả
103 H63.27.27-230519-0007 1 ĐẶNG ĐÌNH HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 14:54:31 22/05/2023 14:54:31 Đã trả kết quả
104 H63.27.27-230515-0003 1 SÙNG A PHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:42:45 16/05/2023 09:42:45 Đã trả kết quả
105 H63.27.27-230511-0004 1 THÀO A DUA Đăng ký khai sinh 11/05/2023 16:19:42 12/05/2023 16:19:42 Đã trả kết quả
106 H63.27.27-230511-0001 1 VÀNG A ĐƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 09:15:58 12/05/2023 09:15:58 Đã trả kết quả
107 H63.27.27-230530-0002 1 VÀNG TỒNG CHUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 11:18:17 31/05/2023 11:18:17 Đã trả kết quả
108 H63.27.27-230522-0002 1 VÀNG THỊ SÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 09:50:09 23/05/2023 09:50:09 Đã trả kết quả