DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Cao Phạ
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.21-230504-0004 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:57:44 05/05/2023 15:57:44 Đã trả kết quả
2 H63.26.21-230505-0001 1 THÀO A NẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 14:01:53 08/05/2023 14:01:53 Đã trả kết quả
3 H63.26.21-230504-0002 1 VÀNG A MÙA Đăng ký khai sinh 04/05/2023 14:51:12 05/05/2023 14:51:12 Đã trả kết quả
4 H63.26.21-230504-0001 1 LÝ THỊ MÚ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 09:55:45 09/05/2023 09:55:45 Đã trả kết quả
5 H63.26.21-230504-0003 1 TÒNG VĂN VIÊN Đăng ký khai sinh 04/05/2023 15:22:47 05/05/2023 15:22:47 Đã trả kết quả
6 H63.26.21-230519-0002 1 HỜ A TỒNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 19/05/2023 09:11:32 22/05/2023 09:11:32 Đã trả kết quả
7 H63.26.21-230523-0012 1 LÝ A SINH Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:46:27 24/05/2023 13:46:27 Đã trả kết quả
8 H63.26.21-230523-0007 1 SÙNG A SÚA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:40:54 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
9 H63.26.21-230522-0002 1 LÝ A SƠN Đăng ký kết hôn 22/05/2023 11:06:53 23/05/2023 11:06:53 Đã trả kết quả
10 H63.26.21-230523-0013 1 HOÀNG VĂN HỢP Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:52:09 24/05/2023 13:52:09 Đã trả kết quả
11 H63.26.21-230523-0005 1 GIÀNG THỊ DÔNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:51:24 24/05/2023 10:51:24 Đã trả kết quả
12 H63.26.21-230514-0005 1 LƯỜNG THỊ SUM Đăng ký khai sinh 14/05/2023 15:35:07 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
13 H63.26.21-230523-0003 1 LÝ A SƠN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:23:40 24/05/2023 08:23:40 Đã trả kết quả
14 H63.26.21-230517-0002 1 MÙA A SỬ Đăng ký kết hôn 17/05/2023 09:56:45 18/05/2023 09:56:45 Đã trả kết quả
15 H63.26.21-230519-0004 1 GIÀNG THỊ DÔNG Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:54:39 22/05/2023 10:54:39 Đã trả kết quả
16 H63.26.21-230523-0006 1 LÒ THỊ LIÊN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 23/05/2023 11:32:48 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
17 H63.26.21-230518-0001 1 LÝ THỊ CHƠ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 18/05/2023 15:51:35 23/05/2023 15:51:35 Đã trả kết quả
18 H63.26.21-230523-0008 1 VÀNG A SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:44:52 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
19 H63.26.21-230530-0021 1 LÝ A CHUA Đăng ký nhận cha, mẹ, con 30/05/2023 11:01:54 02/06/2023 11:01:54 Đã trả kết quả
20 H63.26.21-230530-0024 1 LÝ A CHUA Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 11:05:24 31/05/2023 11:05:24 Đã trả kết quả
21 H63.26.21-230531-0005 1 CHANG A DÌ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 31/05/2023 14:49:21 01/06/2023 14:49:21 Đã trả kết quả
22 H63.26.21-230530-0026 1 SÙNG A CU Đăng ký nhận cha, mẹ, con 30/05/2023 11:58:05 02/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.26.21-230525-0001 1 LÝ A PÁO Đăng ký khai sinh 25/05/2023 05:37:36 26/05/2023 07:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.26.21-230522-0001 1 LÝ A CÂU Đăng ký khai tử 22/05/2023 09:46:57 23/05/2023 09:46:57 Đã trả kết quả
25 H63.26.21-230524-0001 1 SÙNG A MANG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 24/05/2023 16:49:29 25/05/2023 16:49:29 Đã trả kết quả
26 H63.26.21-230530-0001 1 HỜ THỊ DỞ Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:02:42 31/05/2023 08:02:42 Đã trả kết quả
27 H63.26.21-230529-0003 1 SÙNG A CU Đăng ký kết hôn 29/05/2023 09:19:28 30/05/2023 09:19:28 Đã trả kết quả
28 H63.26.21-230512-0009 1 GIÀNG A DÊ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:07:53 13/06/2023 14:07:53 Đã trả kết quả
29 H63.26.21-230526-0002 1 LÒ THỊ LÈ Đăng ký khai sinh 26/05/2023 08:29:20 29/05/2023 08:29:20 Đã trả kết quả
30 H63.26.21-230530-0027 1 SÙNG A CU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 30/05/2023 12:02:59 31/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
31 H63.26.21-230530-0008 1 LÙ THỊ DỞ Đăng ký khai tử 30/05/2023 10:24:16 31/05/2023 10:24:16 Đã trả kết quả
32 H63.26.21-230530-0004 1 LÒ VĂN MẶC Đăng ký khai tử 30/05/2023 09:12:10 31/05/2023 09:12:10 Đã trả kết quả
33 H63.26.21-230530-0005 1 LÝ A NINH Đăng ký khai tử 30/05/2023 09:50:02 31/05/2023 09:50:02 Đã trả kết quả
34 H63.26.21-230526-0001 1 LÒ THỊ LÈ Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26/05/2023 08:03:52 29/05/2023 08:03:52 Đã trả kết quả
35 H63.26.21-230531-0001 1 CHANG A DÌ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 08:33:08 01/06/2023 08:33:08 Đã trả kết quả
36 H63.26.21-230530-0002 1 LÝ A CHUA Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:06:28 31/05/2023 08:06:28 Đã trả kết quả
37 H63.26.21-230525-0003 1 MÙA A SỬ Đăng ký khai sinh 25/05/2023 08:22:49 26/05/2023 08:22:49 Đã trả kết quả
38 H63.26.21-230529-0002 1 LÝ A DÊ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 09:14:36 30/05/2023 09:14:36 Đã trả kết quả
39 H63.26.21-230508-0001 1 SÙNG A HỀNH Đăng ký kết hôn 08/05/2023 11:14:06 09/05/2023 11:14:06 Đã trả kết quả
40 H63.26.21-230514-0003 1 SÙNG BLA PÁO Đăng ký khai sinh 14/05/2023 15:23:57 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
41 H63.26.21-230511-0011 1 GIÀNG THỊ NHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:15:14 12/06/2023 14:15:14 Đã trả kết quả
42 H63.26.21-230508-0002 1 SÙNG A HỀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 11:43:25 09/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
43 H63.26.21-230531-0004 1 CHANG A DÌ Đăng ký kết hôn 31/05/2023 10:23:35 01/06/2023 10:23:35 Đã trả kết quả
44 H63.26.21-230512-0001 1 SÙNG A TÍNH Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:28:15 15/05/2023 08:28:15 Đã trả kết quả
45 H63.26.21-230509-0003 1 HỜ THỊ CHƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:14:30 10/05/2023 15:14:30 Đã trả kết quả
46 H63.26.21-230511-0016 1 SÙNG THỊ PHƯƠNG LY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:25:12 12/06/2023 14:25:12 Đã trả kết quả
47 H63.26.21-230523-0004 1 GIÀNG THỊ DÔNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 10:46:38 24/05/2023 10:46:38 Đã trả kết quả
48 H63.26.21-230510-0002 1 SÙNG A TRÁNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10/05/2023 15:08:48 15/05/2023 15:08:48 Đã trả kết quả
49 H63.26.21-230519-0003 1 HỜ A TỒNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 19/05/2023 09:24:38 24/05/2023 09:24:38 Đã trả kết quả
50 H63.26.21-230509-0001 1 LƯỜNG VĂN TÂM Đăng ký khai sinh 09/05/2023 08:38:29 10/05/2023 08:38:29 Đã trả kết quả
51 H63.26.21-230522-0003 1 GIÀNG A SANG Đăng ký khai sinh 22/05/2023 14:02:36 23/05/2023 14:02:36 Đã trả kết quả
52 H63.26.21-230511-0014 1 GIÀNG THỊ KHÓA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:21:19 12/06/2023 14:21:19 Đã trả kết quả
53 H63.26.21-230511-0005 1 LÝ A GIÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 13:56:59 12/06/2023 13:56:59 Đã trả kết quả
54 H63.26.21-230511-0001 1 HẢNG A ĐỈNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 08:40:17 12/06/2023 08:40:17 Đã trả kết quả
55 H63.26.21-230525-0005 1 GIÀNG A SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 16:08:16 26/05/2023 16:08:16 Đã trả kết quả
56 H63.26.21-230523-0015 1 HOÀNG VĂN THÁI Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 23/05/2023 14:03:49 24/05/2023 14:03:49 Đã trả kết quả
57 H63.26.21-230511-0013 1 THÀO THỊ NGỌC LINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:19:18 12/06/2023 14:19:18 Đã trả kết quả
58 H63.26.21-230529-0005 1 SÙNG A KHUA Đăng ký kết hôn 29/05/2023 10:37:56 30/05/2023 10:37:56 Đã trả kết quả
59 H63.26.21-230511-0022 1 CHANG A LỬ Đăng ký kết hôn 11/05/2023 16:22:07 12/05/2023 16:22:07 Đã trả kết quả
60 H63.26.21-230525-0004 1 LÝ A DÌNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 16:02:01 26/05/2023 16:02:01 Đã trả kết quả
61 H63.26.21-230511-0017 1 HỜ THỊ THIÊN HOA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:26:54 12/06/2023 14:26:54 Đã trả kết quả
62 H63.26.21-230511-0015 1 GIÀNG A BẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:23:39 12/06/2023 14:23:39 Đã trả kết quả
63 H63.26.21-230517-0004 1 HỜ A LỒNG Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:18:07 18/05/2023 14:18:07 Đã trả kết quả
64 H63.26.21-230516-0001 1 GIÀNG A CHỒNG Đăng ký khai tử 16/05/2023 09:55:57 17/05/2023 09:55:57 Đã trả kết quả
65 H63.26.21-230514-0001 1 LƯỜNG VĂN XUÂN Đăng ký khai tử 14/05/2023 10:16:47 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
66 H63.26.21-230512-0006 1 GIÀNG THỊ MƠ (BƠ) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:03:37 13/06/2023 14:03:37 Đã trả kết quả
67 H63.26.21-230512-0008 1 SÙNG THỊ TÀNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:06:24 13/06/2023 14:06:24 Đã trả kết quả
68 H63.26.21-230512-0007 1 THÀO THỊ SÍNH SÀY Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:05:10 13/06/2023 14:05:10 Đã trả kết quả
69 H63.26.21-230512-0003 1 LÝ A SỬ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 11:02:27 15/05/2023 11:02:27 Đã trả kết quả
70 H63.26.21-230512-0005 1 VÌ ANH NAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 14:01:42 13/06/2023 14:01:42 Đã trả kết quả
71 H63.26.21-230515-0003 1 THÀO A CÂU Đăng ký khai tử 15/05/2023 09:59:23 16/05/2023 09:59:23 Đã trả kết quả
72 H63.26.21-230516-0005 1 LÒ VĂN LANH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 15:59:34 17/05/2023 15:59:34 Đã trả kết quả
73 H63.26.21-230511-0008 1 LÝ BẢO NAM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:07:44 12/06/2023 14:07:44 Đã trả kết quả
74 H63.26.21-230511-0021 1 SÙNG A TÍNH Đăng ký kết hôn 11/05/2023 14:49:54 12/05/2023 14:49:54 Đã trả kết quả
75 H63.26.21-230511-0007 1 MÙA THỊ NGỌC ÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:04:48 12/06/2023 14:04:48 Đã trả kết quả
76 H63.26.21-230511-0004 1 GIÀNG A CHỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 13:55:32 12/05/2023 13:55:32 Đã trả kết quả
77 H63.26.21-230516-0003 1 SÙNG THỊ BLA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 14:09:23 17/05/2023 14:09:23 Đã trả kết quả
78 H63.26.21-230517-0006 1 VÀNG A SANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:03:59 18/05/2023 15:03:59 Đã trả kết quả
79 H63.26.21-230510-0003 1 SÙNG A TRÁNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 15:14:27 11/05/2023 15:14:27 Đã trả kết quả
80 H63.26.21-230511-0002 1 LÝ THỊ SẦU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 08:45:54 12/06/2023 08:45:54 Đã trả kết quả
81 H63.26.21-230514-0002 1 QUÀNG THỊ DUNG Đăng ký khai tử 14/05/2023 15:01:20 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
82 H63.26.21-230512-0002 1 SÙNG A TÍNH Đăng ký khai sinh 12/05/2023 08:28:46 15/05/2023 08:28:46 Đã trả kết quả
83 H63.26.21-230511-0009 1 LÝ A KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:10:50 12/06/2023 14:10:50 Đã trả kết quả
84 H63.26.21-230517-0003 1 SÙNG A PÁO Đăng ký kết hôn 17/05/2023 13:48:30 18/05/2023 13:48:30 Đã trả kết quả
85 H63.26.21-230516-0002 1 GIÀNG A VÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 14:04:43 17/05/2023 14:04:43 Đã trả kết quả
86 H63.26.21-230510-0004 1 SÙNG A TRÁNG Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 10/05/2023 15:18:09 11/05/2023 15:18:09 Đã trả kết quả
87 H63.26.21-230517-0001 1 CHANG THỊ MANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 08:35:36 18/05/2023 08:35:36 Đã trả kết quả
88 H63.26.21-230517-0005 1 LÝ A KHUA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 15:00:15 18/05/2023 15:00:15 Đã trả kết quả
89 H63.26.21-230523-0011 1 LÝ A TRỪ Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:40:19 24/05/2023 13:40:19 Đã trả kết quả
90 H63.26.21-230515-0004 1 SÙNG A THÀNG Đăng ký khai tử 15/05/2023 10:15:47 16/05/2023 10:15:47 Đã trả kết quả
91 H63.26.21-230529-0007 1 SÙNG A KHUA Đăng ký khai sinh 29/05/2023 15:25:25 30/05/2023 15:25:25 Đã trả kết quả
92 H63.26.21-230516-0006 1 SÙNG A HỬ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:42:00 17/05/2023 16:42:00 Đã trả kết quả
93 H63.26.21-230516-0004 1 LÝ A LÂU Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 16/05/2023 15:49:40 17/05/2023 15:49:40 Đã trả kết quả
94 H63.26.21-230519-0001 1 SÙNG A LÀNG Đăng ký khai sinh 19/05/2023 07:49:38 22/05/2023 07:49:38 Đã trả kết quả
95 H63.26.21-230529-0006 1 LÝ A CHUA Đăng ký kết hôn 29/05/2023 10:46:27 30/05/2023 10:46:27 Đã trả kết quả
96 H63.26.21-230523-0001 1 LÝ A SƠN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:11:37 24/05/2023 08:11:37 Đã trả kết quả
97 H63.26.21-230529-0001 1 GIÀNG THỊ PHÍ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 08:17:59 30/05/2023 08:17:59 Đã trả kết quả
98 H63.26.21-230525-0002 1 CHANG A LỀNH Đăng ký khai sinh 25/05/2023 05:43:40 26/05/2023 07:30:00 Đã trả kết quả
99 H63.26.21-230511-0010 1 LÝ VÕ CHUẨN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:13:05 12/06/2023 14:13:05 Đã trả kết quả
100 H63.26.21-230511-0006 1 GIÀNG THỊ NGỌC LAN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:02:10 12/06/2023 14:02:10 Đã trả kết quả
101 H63.26.21-230509-0002 1 LÝ THỊ SINH Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:09:09 10/05/2023 15:09:09 Đã trả kết quả
102 H63.26.21-230515-0001 1 LÝ THỊ TÂU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 08:47:47 16/05/2023 08:47:47 Đã trả kết quả
103 H63.26.21-230512-0004 1 LÝ A DÊ Đăng ký khai sinh 12/05/2023 11:06:36 15/05/2023 11:06:36 Đã trả kết quả
104 H63.26.21-230526-0004 1 HÀ VĂN DIÊN Đăng ký khai tử 26/05/2023 09:16:39 29/05/2023 09:16:39 Đã trả kết quả
105 H63.26.21-230531-0003 1 CHANG A DÌ Đăng ký khai sinh 31/05/2023 09:21:11 01/06/2023 09:21:11 Đã trả kết quả
106 H63.26.21-230526-0005 1 LÒ THỊ LIỀN Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 26/05/2023 09:20:41 29/05/2023 09:20:41 Đã trả kết quả
107 H63.26.21-230526-0003 1 HÀ VĂN DIÊN Đăng ký khai sinh 26/05/2023 09:11:51 29/05/2023 09:11:51 Đã trả kết quả
108 H63.26.21-230526-0006 1 ĐÈO THỊ HOẢNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 11:43:28 29/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
109 H63.26.21-230514-0004 1 CHANG A LỬ Đăng ký khai sinh 14/05/2023 15:30:11 15/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
110 H63.26.21-230515-0002 1 QUÀNG THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 09:12:04 18/05/2023 09:12:04 Đã trả kết quả
111 H63.26.21-230511-0003 1 LÝ A PHỔNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 08:50:14 12/06/2023 08:50:14 Đã trả kết quả
112 H63.26.21-230511-0012 1 THÀO A CỦA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:16:55 12/06/2023 14:16:55 Đã trả kết quả
113 H63.26.21-230523-0002 1 SÙNG A GIỐNG Đăng ký khai sinh 23/05/2023 08:17:41 24/05/2023 08:17:41 Đã trả kết quả
114 H63.26.21-230523-0009 1 LÒ VĂN THUẬN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:49:42 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
115 H63.26.21-230508-0003 1 SÙNG A HỀNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 11:47:35 09/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
116 H63.26.21-230531-0002 1 CHANG A DÌ Đăng ký lại khai sinh 31/05/2023 08:59:13 07/06/2023 08:59:13 Đã trả kết quả
117 H63.26.21-230510-0001 1 SÙNG A TRÁNG Đăng ký nhận cha, mẹ, con 10/05/2023 15:05:35 15/05/2023 15:05:35 Đã trả kết quả
118 H63.26.21-230529-0004 1 THÀO THỊ PHƯƠNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 10:00:07 01/06/2023 10:00:07 Đã trả kết quả
119 H63.26.21-230525-0006 1 LÒ THỊ PANH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 16:39:55 26/05/2023 16:39:55 Đã trả kết quả
120 H63.26.21-230511-0018 1 HỜ THẾ VINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:28:43 12/06/2023 14:28:43 Đã trả kết quả
121 H63.26.21-230511-0020 1 HẢNG THỊ CHA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:32:35 12/06/2023 14:32:35 Đã trả kết quả
122 H63.26.21-230511-0019 1 GIÀNG THỊ LÀ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 14:30:41 12/06/2023 14:30:41 Đã trả kết quả
123 H63.26.21-230523-0014 1 VÌ THỊ NGHĨA Đăng ký khai sinh 23/05/2023 13:58:26 24/05/2023 13:58:26 Đã trả kết quả
124 H63.26.21-230530-0003 1 LÝ A CHUA Đăng ký khai sinh 30/05/2023 08:09:45 31/05/2023 08:09:45 Đã trả kết quả
125 H63.26.21-230523-0010 1 LÝ THỊ PÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 11:52:44 24/05/2023 11:30:00 Đã trả kết quả