DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Kim Nọi
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.26.27-230505-0001 1 THÀO THỊ LỲ Đăng ký khai tử 05/05/2023 09:20:13 08/05/2023 09:20:13 Đã trả kết quả
2 H63.26.27-230505-0007 1 CHANG A MÙA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:38:25 08/05/2023 10:38:25 Đã trả kết quả
3 H63.26.27-230505-0003 1 MÙA A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:40:16 08/05/2023 09:40:16 Đã trả kết quả
4 H63.26.27-230505-0004 1 VŨ TIẾN THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:50:11 08/05/2023 09:50:11 Đã trả kết quả
5 H63.26.27-230505-0002 1 GIÀNG A CHU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:29:59 08/05/2023 09:29:59 Đã trả kết quả
6 H63.26.27-230505-0005 1 MÙA A CỦA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:01:28 08/05/2023 10:01:28 Đã trả kết quả
7 H63.26.27-230504-0001 1 LÝ A CHÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:54:04 05/05/2023 08:54:04 Đã trả kết quả
8 H63.26.27-230505-0006 1 MÙA A ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:06:58 08/05/2023 10:06:58 Đã trả kết quả
9 H63.26.27-230504-0002 1 LÝ THỊ CẦU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:19:34 05/05/2023 09:19:34 Đã trả kết quả
10 H63.26.27-230508-0001 1 HẢNG THỊ DÊ Đăng ký khai sinh 08/05/2023 13:49:00 09/05/2023 13:49:00 Đã trả kết quả
11 H63.26.27-230522-0002 1 MÙA A HẢNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 09:30:52 23/05/2023 09:30:52 Đã trả kết quả
12 H63.26.27-230522-0001 1 RA LAN MINH HÒA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 09:22:46 23/05/2023 09:22:46 Đã trả kết quả
13 H63.26.27-230524-0003 1 MÙA THỊ XE Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:07:51 25/05/2023 15:07:51 Đã trả kết quả
14 H63.26.27-230524-0006 1 GIÀNG A DÊ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:52:18 25/05/2023 15:52:18 Đã trả kết quả
15 H63.26.27-230530-0001 1 VÀNG A HỜ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 14:09:33 31/05/2023 14:09:33 Đã trả kết quả
16 H63.26.27-230531-0001 1 SÙNG A LỂNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:37:43 01/06/2023 09:37:43 Đã trả kết quả
17 H63.26.27-230511-0001 1 GIÀNG THỊ DUA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 14:44:34 12/05/2023 14:44:34 Đã trả kết quả
18 H63.26.27-230511-0006 1 CHANG A PÁO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:39:33 12/05/2023 15:39:33 Đã trả kết quả
19 H63.26.27-230524-0004 1 LÝ THỊ NINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:35:24 25/05/2023 15:35:24 Đã trả kết quả
20 H63.26.27-230529-0006 1 GIÀNG A CHINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:58:45 30/05/2023 14:58:45 Đã trả kết quả
21 H63.26.27-230511-0004 1 CHANG A TỈNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:27:14 12/05/2023 15:27:14 Đã trả kết quả
22 H63.26.27-230519-0001 1 TRẦN VĂN PHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 15:45:31 22/05/2023 15:45:31 Đã trả kết quả
23 H63.26.27-230522-0004 1 HÀ THỊ MÙI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 15:21:10 23/05/2023 15:21:10 Đã trả kết quả
24 H63.26.27-230529-0003 1 HỜ THỊ CHƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:26:31 30/05/2023 10:26:31 Đã trả kết quả
25 H63.26.27-230517-0004 1 LÝ A SU Đăng ký khai sinh 17/05/2023 14:22:27 18/05/2023 14:22:27 Đã trả kết quả
26 H63.26.27-230517-0003 1 SÙNG THỊ SÚ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 11:15:15 18/05/2023 11:15:15 Đã trả kết quả
27 H63.26.27-230511-0003 1 VÀNG A SÚA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:20:05 12/05/2023 15:20:05 Đã trả kết quả
28 H63.26.27-230517-0001 1 GIÀNG A CHIU Đăng ký khai sinh 17/05/2023 10:49:27 18/05/2023 10:49:27 Đã trả kết quả
29 H63.26.27-230517-0002 1 GIÀNG A SỬ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 11:09:46 18/05/2023 11:09:46 Đã trả kết quả
30 H63.26.27-230524-0005 1 GIÀNG A LU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:45:32 25/05/2023 15:45:32 Đã trả kết quả
31 H63.26.27-230524-0007 1 CHANG THỊ LỲ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 16:04:59 25/05/2023 16:04:59 Đã trả kết quả
32 H63.26.27-230522-0003 1 TRẦN VĂN PHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 10:34:21 23/05/2023 10:34:21 Đã trả kết quả
33 H63.26.27-230529-0007 1 GIANG A SANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:02:48 30/05/2023 15:02:48 Đã trả kết quả
34 H63.26.27-230524-0002 1 LÙ THỊ VÊNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 14:51:18 25/05/2023 14:51:18 Đã trả kết quả
35 H63.26.27-230524-0008 1 GIÀNG A GIÀNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 16:09:34 25/05/2023 16:09:34 Đã trả kết quả
36 H63.26.27-230524-0001 1 GIÀNG A NINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 14:14:08 25/05/2023 14:14:08 Đã trả kết quả
37 H63.26.27-230529-0002 1 MÙA A CHỐNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:19:55 30/05/2023 10:19:55 Đã trả kết quả
38 H63.26.27-230529-0008 1 GIÀNG A SÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:13:27 30/05/2023 15:13:27 Đã trả kết quả
39 H63.26.27-230519-0002 1 HÀ THỊ MÌU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 16:16:48 22/05/2023 16:16:48 Đã trả kết quả
40 H63.26.27-230529-0005 1 GIÀNG A PHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 14:54:11 30/05/2023 14:54:11 Đã trả kết quả
41 H63.26.27-230511-0002 1 MÙA THỊ NU Đăng ký khai sinh 11/05/2023 14:59:32 12/05/2023 14:59:32 Đã trả kết quả
42 H63.26.27-230511-0005 1 GIÀNG A HÀNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:35:48 12/05/2023 15:35:48 Đã trả kết quả
43 H63.26.27-230529-0001 1 CHANG A TỈNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 08:55:12 30/05/2023 08:55:12 Đã trả kết quả
44 H63.26.27-230529-0004 1 CHANG A THÊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 10:35:21 30/05/2023 10:35:21 Đã trả kết quả
45 H63.26.27-230530-0002 1 VÀNG A CHƠ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 14:22:40 01/06/2023 14:22:40 Đã trả kết quả