DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Khánh Thiện
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.24-230523-0002 1 HOÀNG TIẾN ĐỌC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:40:25 22/06/2023 10:40:25 Đã trả kết quả
2 H63.25.24-230523-0001 1 ĐÀM THỊ THỨC Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:35:58 22/06/2023 10:35:58 Đã trả kết quả
3 H63.25.24-230523-0003 1 LƯƠNG VĂN TỜ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:43:53 22/06/2023 10:43:53 Đã trả kết quả