DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Minh Chuẩn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.28-230505-0002 1 NGUYỄN VĂN KIỆM Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:58:26 08/05/2023 09:58:26 Đã trả kết quả
2 H63.25.28-230505-0001 1 HOÀNG THỊ HIỆT Đăng ký khai tử 05/05/2023 10:11:59 08/05/2023 10:11:59 Đã trả kết quả
3 H63.25.28-230504-0002 1 HOÀNG THỊ NGHỀ Đăng ký khai tử 04/05/2023 16:32:31 05/05/2023 16:32:31 Đã trả kết quả
4 H63.25.28-230504-0001 1 NGUYỄN TUẤN THÀNH Đăng ký khai sinh 04/05/2023 09:45:30 05/05/2023 09:45:30 Đã trả kết quả
5 H63.25.28-230511-0002 1 HOÀNG THỊ THƯỜNG( HOÀNG THỊ VAN) Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 15:52:44 30/05/2023 15:52:44 Đã trả kết quả
6 H63.25.28-230517-0003 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:46:55 18/05/2023 08:46:55 Đã trả kết quả
7 H63.25.28-230518-0001 1 LƯƠNG THỊ HÁN Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 18/05/2023 14:42:16 22/05/2023 14:42:16 Đã trả kết quả
8 H63.25.28-230519-0001 1 HOÀNG VĂN HIỂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 14:07:17 22/05/2023 14:07:17 Đã trả kết quả
9 H63.25.28-230529-0006 1 NGUYỄN NGỌC TÍNH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:26:14 02/06/2023 08:26:14 Đã trả kết quả
10 H63.25.28-230529-0004 1 LƯƠNG THỊ NGÁT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:28:28 30/05/2023 09:28:28 Đã trả kết quả
11 H63.25.28-230529-0005 1 TRẦN THỊ SAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 09:49:37 30/05/2023 09:49:37 Đã trả kết quả
12 H63.25.28-230529-0003 1 HOÀNG THỊ DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:39:05 30/05/2023 08:39:05 Đã trả kết quả
13 H63.25.28-230512-0001 1 LƯƠNG NGỌC ANH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 12/05/2023 10:00:08 17/05/2023 10:00:08 Đã trả kết quả
14 H63.25.28-230523-0001 1 NGUYỄN THANH NAM Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:23:47 24/05/2023 09:23:47 Đã trả kết quả
15 H63.25.28-230512-0002 1 HOÀNG VĂN PHIẾN Đăng ký khai sinh 12/05/2023 10:55:07 15/05/2023 10:55:07 Đã trả kết quả
16 H63.25.28-230517-0004 1 NGUYỄN MAI HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:50:01 18/05/2023 08:50:01 Đã trả kết quả
17 H63.25.28-230511-0001 1 HOÀNG THỊ THƯỜNG( LÝ VĂN TÂM) Đăng ký lại khai sinh 11/05/2023 15:57:48 30/05/2023 15:57:48 Đã trả kết quả
18 H63.25.28-230517-0002 1 RẠNG VĂN SOÁI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:42:41 18/05/2023 08:42:41 Đã trả kết quả
19 H63.25.28-230517-0001 1 LƯỜNG THỊ ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:37:50 18/05/2023 08:37:50 Đã trả kết quả
20 H63.25.28-230517-0006 1 MẠC THỊ THẮM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 09:18:06 18/05/2023 09:18:06 Đã trả kết quả
21 H63.25.28-230529-0002 1 HÀ THÚY HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:08:51 30/05/2023 08:08:51 Đã trả kết quả
22 H63.25.28-230530-0002 1 PHƯƠNG THỊ ĐIỆP Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 15:00:34 02/06/2023 15:00:34 Đã trả kết quả
23 H63.25.28-230529-0001 1 HOÀNG VĂN HIỂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:03:34 30/05/2023 08:03:34 Đã trả kết quả
24 H63.25.28-230530-0001 1 LƯƠNG TUẤN DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:00:33 31/05/2023 08:00:33 Đã trả kết quả
25 H63.25.28-230518-0002 1 LƯƠNG THỊ HÁN Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 18/05/2023 14:55:15 22/05/2023 14:55:15 Đã trả kết quả
26 H63.25.28-230530-0003 1 PHƯƠNG THỊ ĐIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 14:53:47 31/05/2023 14:53:47 Đã trả kết quả
27 H63.25.28-230517-0005 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 17/05/2023 09:09:33 18/05/2023 09:09:33 Đã trả kết quả
28 H63.25.28-230517-0007 1 LƯƠNG VĂN SƠN Đăng ký khai tử 18/05/2023 07:53:09 19/05/2023 07:53:09 Đã trả kết quả