DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Mai Sơn
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.27-230505-0002 1 HÀ VĂN TẢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 09:58:25 09/05/2023 09:58:25 Đã trả kết quả
2 H63.25.27-230504-0002 1 CỐ THỊ HIỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:26:16 05/05/2023 15:26:16 Đã trả kết quả
3 H63.25.27-230504-0001 1 HOÀNG THỊ GIỜ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:08:57 05/05/2023 10:08:57 Đã trả kết quả
4 H63.25.27-230505-0001 1 LÝ THUỲ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:56:43 08/05/2023 09:56:43 Đã trả kết quả
5 H63.25.27-230413-0011 1 NÔNG VĂN THINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 14:44:24 16/05/2023 14:44:24 Đã trả kết quả
6 H63.25.27-230413-0012 1 NÔNG THỊ VEN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 13/04/2023 14:46:18 16/05/2023 14:46:18 Đã trả kết quả
7 H63.25.27-230519-0003 1 PHẠM THỊ HOA Đăng ký kết hôn 19/05/2023 09:56:08 22/05/2023 09:56:08 Đã trả kết quả
8 H63.25.27-230518-0002 1 NÔNG THỊ THÁI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:18:18 22/05/2023 15:18:18 Đã trả kết quả
9 H63.25.27-230508-0003 1 LÝ VĂN BUỒM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 17:17:21 09/05/2023 17:17:21 Đã trả kết quả
10 H63.25.27-230519-0004 1 LÝ THỊ ĐỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 16:57:34 22/05/2023 16:57:34 Đã trả kết quả
11 H63.25.27-230519-0001 1 HOÀNG THỊ NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:03:06 22/05/2023 09:03:06 Đã trả kết quả
12 H63.25.27-230518-0001 1 ÂU VĂN BẢY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 18/05/2023 15:15:26 22/05/2023 15:15:26 Đã trả kết quả
13 H63.25.27-230516-0001 1 LƯƠNG TRỌNG NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:16:55 17/05/2023 10:16:55 Đã trả kết quả
14 H63.25.27-230509-0001 1 HOÀNG THỊ VỌNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:41:32 10/05/2023 15:41:32 Đã trả kết quả
15 H63.25.27-230523-0001 1 VI VĂN ÁN Đăng ký kết hôn 23/05/2023 16:17:35 24/05/2023 16:17:35 Đã trả kết quả
16 H63.25.27-230526-0006 1 HOÀNG THỊ NGHỊ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:16:17 29/05/2023 15:16:17 Đã trả kết quả
17 H63.25.27-230530-0004 1 HOÀNG THỊ CHẤT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:36:02 31/05/2023 16:36:02 Đã trả kết quả
18 H63.25.27-230529-0001 1 NÔNG THANH NGUYỄN Đăng ký kết hôn 29/05/2023 16:06:35 30/05/2023 16:06:35 Đã trả kết quả
19 H63.25.27-230508-0001 1 HOÀNG THỊ VỌNG Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:25:24 09/05/2023 16:25:24 Đã trả kết quả
20 H63.25.27-230526-0002 1 HOÀNG TINH SẮN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:14:18 29/05/2023 08:14:18 Đã trả kết quả
21 H63.25.27-230510-0001 1 HOÀNG VĂN CHIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 17:11:06 11/05/2023 17:11:06 Đã trả kết quả
22 H63.25.27-230526-0003 1 HOÀNG THỊ ĐẾM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 14:33:57 30/05/2023 14:33:57 Đã trả kết quả
23 H63.25.27-230519-0002 1 ĐẶNG THỊ THU HƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 09:16:54 22/05/2023 09:16:54 Đã trả kết quả
24 H63.25.27-230530-0002 1 HOÀNG THỊ CHẤT Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 30/05/2023 16:24:17 01/06/2023 16:24:17 Đã trả kết quả
25 H63.25.27-230516-0003 1 NGUYỄN ĐỨC CẢNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 15:03:59 17/05/2023 15:03:59 Đã trả kết quả
26 H63.25.27-230516-0002 1 HÀ THỊ VẸN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:25:11 17/05/2023 14:25:11 Đã trả kết quả
27 H63.25.27-230516-0008 1 HOÀNG VĂN ÁNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 17:13:56 17/05/2023 17:13:56 Đã trả kết quả
28 H63.25.27-230515-0002 1 CỐ THỊ HÀ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:57:30 16/05/2023 16:57:30 Đã trả kết quả
29 H63.25.27-230508-0002 1 LÝ VĂN BUỒM Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:55:46 09/05/2023 16:55:46 Đã trả kết quả
30 H63.25.27-230510-0002 1 HOÀNG VĂN CHIẾU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 17:15:47 12/05/2023 17:15:47 Đã trả kết quả
31 H63.25.27-230516-0009 1 HOÀNG VĂN SAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 17:17:07 17/05/2023 17:17:07 Đã trả kết quả
32 H63.25.27-230516-0010 1 HOÀNG VĂN ÁNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 17:23:03 17/05/2023 17:23:03 Đã trả kết quả
33 H63.25.27-230515-0001 1 HÀ XUÂN PHIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 15:22:47 16/05/2023 15:22:47 Đã trả kết quả
34 H63.25.27-230526-0004 1 LÊ ĐỨC HẠNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 14:36:10 30/05/2023 14:36:10 Đã trả kết quả
35 H63.25.27-230525-0004 1 VI THỊ NHÀI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 10:28:46 26/05/2023 10:28:46 Đã trả kết quả
36 H63.25.27-230516-0006 1 HOÀNG VĂN ÁNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:57:38 17/05/2023 16:57:38 Đã trả kết quả
37 H63.25.27-230525-0007 1 LÝ THỊ THẤY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:41:30 26/05/2023 15:41:30 Đã trả kết quả
38 H63.25.27-230525-0002 1 HOÀNG THANH TUẤN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:18:38 26/05/2023 10:18:38 Đã trả kết quả
39 H63.25.27-230530-0003 1 NGUYỄN THỊ TÁM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 16:27:09 01/06/2023 16:27:09 Đã trả kết quả
40 H63.25.27-230525-0003 1 HOÀNG NGỌC CHẤT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 25/05/2023 10:17:36 26/05/2023 10:17:36 Đã trả kết quả
41 H63.25.27-230525-0006 1 HOÀNG VĂN VƯỢT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 15:12:13 26/05/2023 15:12:13 Đã trả kết quả
42 H63.25.27-230525-0001 1 HOÀNG VĂN TAY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 08:48:17 26/05/2023 08:48:17 Đã trả kết quả
43 H63.25.27-230526-0001 1 HOÀNG CỘNG SẢN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:12:50 29/05/2023 08:12:50 Đã trả kết quả
44 H63.25.27-230525-0005 1 HOÀNG VĂN BẢNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 14:46:43 29/05/2023 14:46:43 Đã trả kết quả
45 H63.25.27-230526-0005 1 HOÀNG VĂN NHẬT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:52:12 29/05/2023 14:52:12 Đã trả kết quả
46 H63.25.27-230518-0003 1 ÂU THỊ THUÝ HẰNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 15:52:01 19/05/2023 15:52:01 Đã trả kết quả
47 H63.25.27-230530-0001 1 HOÀNG TRƯỜNG ĐIỆU Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 30/05/2023 16:20:05 01/06/2023 16:20:05 Đã trả kết quả
48 H63.25.27-230526-0007 1 ĐOÀN VĂN THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 15:55:50 29/05/2023 15:55:50 Đã trả kết quả
49 H63.25.27-230516-0007 1 HOÀNG TRUNG ĐOÀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:59:49 17/05/2023 16:59:49 Đã trả kết quả
50 H63.25.27-230516-0004 1 HOÀNG TRUNG ĐOÀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 16:40:01 17/05/2023 16:40:01 Đã trả kết quả