DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Trúc Lâu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.38-230518-0002 1 TRỊNH THANH HIẾU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 18/05/2023 13:54:22 19/06/2023 13:54:22 Đã trả kết quả
2 H63.25.38-230531-0004 1 PHẠM KHẮC TIỀM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:09:53 30/06/2023 16:09:53 Đã trả kết quả
3 H63.25.38-230531-0006 1 PHẠM THỊ HỢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:15:45 30/06/2023 16:15:45 Đã trả kết quả
4 H63.25.38-230531-0008 1 LƯƠNG THỊ THOẠI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:22:45 30/06/2023 16:22:45 Đã hủy
5 H63.25.38-230531-0009 1 TRIỆU THỊ VỤ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:26:16 30/06/2023 16:26:16 Đã trả kết quả
6 H63.25.38-230531-0007 1 VŨ THỊ KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:19:21 30/06/2023 16:19:21 Đã trả kết quả
7 H63.25.38-230531-0001 1 NGUYỄN ĐÌNH ĐÃNG Đăng ký khai sinh 31/05/2023 15:09:55 01/06/2023 15:09:55 Đã trả kết quả
8 H63.25.38-230531-0005 1 NÔNG THỊ CỨA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:12:54 30/06/2023 16:12:54 Đã trả kết quả
9 H63.25.38-230531-0010 1 NGUYỄN VĂN HỘI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:28:08 30/06/2023 16:28:08 Đã trả kết quả
10 H63.25.38-230531-0003 1 NGUYỄN THỊ VẺ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 16:07:25 30/06/2023 16:07:25 Đã trả kết quả
11 H63.25.38-230531-0002 1 LƯƠNG VĂN TUYNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 15:59:58 30/06/2023 15:59:58 Đã trả kết quả