DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Trúc Lâu
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.38-230504-0002 1 NGUYỄN THỊ NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:34:22 05/05/2023 08:34:22 Đã trả kết quả
2 H63.25.38-230502-0001 1 NGUYỄN THỊ SON Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 04/05/2023 08:16:32 09/05/2023 08:16:32 Đã trả kết quả
3 H63.25.38-230420-0004 1 NGUYỄN THỊ VẺ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:05:16 23/05/2023 16:05:16 Đã trả kết quả
4 H63.25.38-230420-0003 1 TRƯƠNG THỊ HÒA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 16:00:30 23/05/2023 16:00:30 Đã trả kết quả
5 H63.25.38-230504-0001 1 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:18:52 05/05/2023 08:18:52 Đã trả kết quả
6 H63.25.38-230504-0003 1 TRẦN THỊ THU HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 10:33:34 05/05/2023 10:33:34 Đã trả kết quả
7 H63.25.38-230420-0002 1 HOÀNG VĂN CHUÂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 20/04/2023 15:56:53 23/05/2023 15:56:53 Đã trả kết quả
8 H63.25.38-230509-0002 1 NGUYỄN THỊ AM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 09:02:05 11/05/2023 09:02:05 Đã trả kết quả
9 H63.25.38-230511-0002 1 HOÀNG THỊ THỈNH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 11/05/2023 10:18:32 12/05/2023 10:18:32 Đã trả kết quả
10 H63.25.38-230517-0001 1 MAI THÙY LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 08:18:12 18/05/2023 08:18:12 Đã trả kết quả
11 H63.25.38-230510-0004 1 NGUYỄN THỊ LÀ Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 16:10:51 17/05/2023 16:10:51 Đã trả kết quả
12 H63.25.38-230511-0003 1 NGUYỄN DUY CHẤT Đăng ký khai tử 11/05/2023 16:38:29 12/05/2023 16:38:29 Đã trả kết quả
13 H63.25.38-230508-0002 1 LƯƠNG VĂN HƠN Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 11:10:46 15/05/2023 11:10:46 Đã trả kết quả
14 H63.25.38-230509-0004 1 NGUYỄN ĐỨC QUÂN Đăng ký khai sinh 09/05/2023 10:32:49 10/05/2023 10:32:49 Đã trả kết quả
15 H63.25.38-230509-0001 1 NGUYỄN VĂN VẠN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 09/05/2023 08:55:46 11/05/2023 08:55:46 Đã trả kết quả
16 H63.25.38-230517-0005 1 LƯƠNG VĂN HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:12:02 18/05/2023 10:12:02 Đã trả kết quả
17 H63.25.38-230510-0006 1 HOÀNG VĂN ĐIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:30:49 11/05/2023 16:30:49 Đã trả kết quả
18 H63.25.38-230516-0001 1 NÔNG THANH DŨNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:38:50 17/05/2023 07:38:50 Đã trả kết quả
19 H63.25.38-230516-0013 1 PHẠM KHẮC QUANG Đăng ký khai sinh 16/05/2023 16:23:37 17/05/2023 16:23:37 Đã trả kết quả
20 H63.25.38-230517-0002 1 ĐẶNG VĂN HIẾU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:08:11 18/05/2023 09:08:11 Đã trả kết quả
21 H63.25.38-230510-0007 1 HOÀNG THỊ THOA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:39:25 11/05/2023 16:39:25 Đã trả kết quả
22 H63.25.38-230508-0003 1 LƯƠNG THỊ VUI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 15:00:11 10/05/2023 15:00:11 Đã trả kết quả
23 H63.25.38-230508-0001 1 NGUYỄN THỊ AM Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 11:09:19 15/05/2023 11:09:19 Đã trả kết quả
24 H63.25.38-230511-0004 1 VƯƠNG THỊ LUYỆN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 11/05/2023 16:20:38 12/05/2023 16:20:38 Đã trả kết quả
25 H63.25.38-230516-0006 1 NGUYỄN XUÂN QUANG Đăng ký khai sinh 16/05/2023 08:42:48 17/05/2023 08:42:48 Đã trả kết quả
26 H63.25.38-230516-0003 1 NGUYỄN ANH TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:40:58 17/05/2023 07:40:58 Đã trả kết quả
27 H63.25.38-230516-0011 1 NGÔ HẢI VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:09:57 17/05/2023 16:09:57 Đã trả kết quả
28 H63.25.38-230510-0001 1 HOÀNG THỊ HÀ Đăng ký khai sinh 10/05/2023 09:14:59 11/05/2023 09:14:59 Đã trả kết quả
29 H63.25.38-230516-0012 1 LƯƠNG VĂN HUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 16:15:12 17/05/2023 16:15:12 Đã trả kết quả
30 H63.25.38-230516-0005 1 VY THỊ THU HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:45:56 17/05/2023 07:45:56 Đã trả kết quả
31 H63.25.38-230516-0007 1 HOÀNG ÁNH NGUYỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:52:35 17/05/2023 08:52:35 Đã trả kết quả
32 H63.25.38-230511-0001 1 VƯƠNG THỊ LUYỆN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 10:03:07 15/05/2023 10:03:07 Đã trả kết quả
33 H63.25.38-230516-0009 1 HOÀNG THỊ TRỰC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:11:59 17/05/2023 10:11:59 Đã trả kết quả
34 H63.25.38-230517-0004 1 BÙI BẢO CHI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:53:03 18/05/2023 09:53:03 Đã trả kết quả
35 H63.25.38-230522-0001 1 HOÀNG THỊ THỊNH Đăng ký khai tử 22/05/2023 16:43:48 23/05/2023 16:43:48 Đã trả kết quả
36 H63.25.38-230509-0003 1 LƯƠNG THỊ VUI Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 09:55:32 12/05/2023 09:55:32 Đã trả kết quả
37 H63.25.38-230516-0002 1 NGUYỄN ĐỨC VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:39:50 17/05/2023 07:39:50 Đã trả kết quả
38 H63.25.38-230510-0003 1 HOÀNG QUỐC TỈNH Đăng ký khai tử 10/05/2023 15:33:06 11/05/2023 15:33:06 Đã trả kết quả
39 H63.25.38-230518-0001 1 HOÀNG THỊ NIỀM Đăng ký kết hôn 18/05/2023 08:21:15 19/05/2023 08:21:15 Đã trả kết quả
40 H63.25.38-230519-0001 1 LƯƠNG VĂN QUỲNH Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:38:36 22/05/2023 10:38:36 Đã trả kết quả
41 H63.25.38-230516-0010 1 NGUYỄN MINH QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:13:43 17/05/2023 10:13:43 Đã trả kết quả
42 H63.25.38-230510-0002 1 NGUYỄN DUY CHẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:48:06 11/05/2023 09:48:06 Đã trả kết quả
43 H63.25.38-230526-0001 1 NGUYỄN XUÂN VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 08:12:20 29/05/2023 08:12:20 Đã trả kết quả
44 H63.25.38-230510-0005 1 HOÀNG VĂN KÍNH Đăng ký lại khai sinh 10/05/2023 16:22:13 17/05/2023 16:22:13 Đã trả kết quả
45 H63.25.38-230517-0003 1 ĐẶNG VĂN HOÀNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:11:06 18/05/2023 09:11:06 Đã trả kết quả
46 H63.25.38-230516-0004 1 PHẠM KHẮC QUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 07:43:51 17/05/2023 07:43:51 Đã trả kết quả
47 H63.25.38-230516-0008 1 NÔNG THỊ LÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 09:04:53 17/05/2023 09:04:53 Đã trả kết quả