DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Trung Tâm
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.39-230504-0005 1 BÀN VĂN HÀO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:00:11 05/05/2023 09:00:11 Đã trả kết quả
2 H63.25.39-230505-0001 1 CHU THỊ HOA QUỲNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 08:52:11 08/05/2023 08:52:11 Đã trả kết quả
3 H63.25.39-230426-0002 1 THIỀU THỊ SÍNH Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 04/05/2023 14:05:05 09/05/2023 14:05:05 Đã trả kết quả
4 H63.25.39-230404-0004 1 BÀN THỊ ĐÔN (NÔNG THỊ THIẾT) Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 14:31:09 05/05/2023 14:31:09 Đã trả kết quả
5 H63.25.39-230404-0007 1 LÝ TIẾN MINH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/04/2023 15:01:11 05/05/2023 15:01:11 Đã trả kết quả
6 H63.25.39-230508-0001 1 PHÙNG VĂN NGÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:02:21 09/05/2023 08:02:21 Đã trả kết quả
7 H63.25.39-230505-0003 1 VY THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 10:35:26 08/05/2023 10:35:26 Đã trả kết quả
8 H63.25.39-230504-0007 1 NÔNG THANH SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:30:37 05/05/2023 09:30:37 Đã trả kết quả
9 H63.25.39-230505-0002 1 THIỀU THỊ HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 09:18:15 08/05/2023 09:18:15 Đã trả kết quả
10 H63.25.39-230504-0004 1 TRƯƠNG QUỐC CHIẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:48:25 05/05/2023 08:48:25 Đã trả kết quả
11 H63.25.39-230504-0009 1 BÀN THỊ HƯƠNG SEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 15:03:20 05/05/2023 15:03:20 Đã trả kết quả
12 H63.25.39-230504-0008 1 CHU VĂN HOÁN Đăng ký khai tử 04/05/2023 10:31:02 05/05/2023 10:31:02 Đã trả kết quả
13 H63.25.39-230504-0006 1 LÝ THỊ DIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:20:26 05/05/2023 09:20:26 Đã trả kết quả
14 H63.25.39-230504-0002 1 BẾ THỊ MỪNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 08:28:28 05/05/2023 08:28:28 Đã trả kết quả
15 H63.25.39-230504-0001 1 BẾ THỊ MỪNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:06:23 05/05/2023 08:06:23 Đã trả kết quả
16 H63.25.39-230504-0003 1 ĐÀO DUY THIỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 08:42:35 05/05/2023 08:42:35 Đã trả kết quả
17 H63.25.39-230523-0001 1 NGUYỄN THỊ THU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:02:32 24/05/2023 08:02:32 Đã trả kết quả
18 H63.25.39-230524-0004 1 PHẠM VÕ TUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 09:27:21 25/05/2023 09:27:21 Đã trả kết quả
19 H63.25.39-230523-0005 1 NÔNG VĂN VŨ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:36:03 24/05/2023 10:36:03 Đã trả kết quả
20 H63.25.39-230523-0003 1 ĐẶNG SINH TUẤT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 10:10:34 24/05/2023 10:10:34 Đã trả kết quả
21 H63.25.39-230518-0009 1 HÀ THỊ LẮM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 11:05:08 19/05/2023 11:05:08 Đã trả kết quả
22 H63.25.39-230510-0001 1 LÝ VĂN NAM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 08:26:09 11/05/2023 08:26:09 Đã trả kết quả
23 H63.25.39-230515-0004 1 NÔNG VĂN THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:46:27 16/05/2023 10:46:27 Đã trả kết quả
24 H63.25.39-230518-0011 1 NGÔ THỊ PHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 14:34:24 19/05/2023 14:34:24 Đã trả kết quả
25 H63.25.39-230518-0014 1 HOÀNG VĂN CHẠNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:16:03 19/05/2023 15:16:03 Đã trả kết quả
26 H63.25.39-230508-0003 1 CHU NGỌC VINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:48:50 09/05/2023 08:48:50 Đã trả kết quả
27 H63.25.39-230518-0021 1 HOÀNG THỊ KÍCH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 16:46:29 19/05/2023 16:46:29 Đã trả kết quả
28 H63.25.39-230517-0009 1 HOÀNG CAO NGUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:12:32 18/05/2023 15:12:32 Đã trả kết quả
29 H63.25.39-230515-0002 1 HOÀNG THỊ DIỆU HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:38:51 16/05/2023 09:38:51 Đã trả kết quả
30 H63.25.39-230518-0007 1 THIỀU THỊ DUYÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 09:51:18 19/05/2023 09:51:18 Đã trả kết quả
31 H63.25.39-230518-0020 1 PHÙNG THỊ MẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 16:39:24 19/05/2023 16:39:24 Đã trả kết quả
32 H63.25.39-230523-0002 1 LÊ HOÀNG TÚ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 08:19:18 24/05/2023 08:19:18 Đã trả kết quả
33 H63.25.39-230523-0007 1 CHU VĂN HOÁN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 14:51:39 24/05/2023 14:51:39 Đã trả kết quả
34 H63.25.39-230524-0009 1 BÀN TÒN CHIẾN Đăng ký khai sinh 24/05/2023 10:39:45 25/05/2023 10:39:45 Đã trả kết quả
35 H63.25.39-230518-0013 1 LÝ VĂN THÔNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:08:17 19/05/2023 15:08:17 Đã trả kết quả
36 H63.25.39-230519-0001 1 ĐẶNG THỊ NHẤT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:08:34 22/05/2023 08:08:34 Đã trả kết quả
37 H63.25.39-230522-0001 1 LÝ VĂN NAM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 09:52:48 23/05/2023 09:52:48 Đã trả kết quả
38 H63.25.39-230519-0003 1 TRƯƠNG VĂN THÁCH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:37:26 22/05/2023 08:37:26 Đã trả kết quả
39 H63.25.39-230530-0002 1 BÙI XUÂN HỞN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 30/05/2023 10:04:11 01/06/2023 10:04:11 Đã trả kết quả
40 H63.25.39-230526-0001 1 NGUYỄN NGỌC TRANG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:05:25 30/05/2023 15:05:25 Đã trả kết quả
41 H63.25.39-230529-0001 1 PHẠM THỊ LINH Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 29/05/2023 07:49:38 31/05/2023 07:49:38 Đã trả kết quả
42 H63.25.39-230516-0005 1 LÝ KIM NGỌC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 17:04:42 17/05/2023 17:04:42 Đã trả kết quả
43 H63.25.39-230515-0001 1 VŨ THẢO UYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 07:55:53 16/05/2023 07:55:53 Đã trả kết quả
44 H63.25.39-230529-0005 1 LA NGỌC SỰ Đăng ký khai sinh 29/05/2023 09:18:33 30/05/2023 09:18:33 Đã trả kết quả
45 H63.25.39-230510-0002 1 LA THỊ ƯỚC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 08:35:51 11/05/2023 08:35:51 Đã trả kết quả
46 H63.25.39-230529-0008 1 BỀ NGỌC BÍCH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 29/05/2023 16:30:50 01/06/2023 16:30:50 Đã trả kết quả
47 H63.25.39-230523-0004 1 ĐẶNG SINH BÀI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 10:20:18 24/05/2023 10:20:18 Đã trả kết quả
48 H63.25.39-230529-0002 1 NÔNG THỊ HIÊN Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 29/05/2023 08:08:33 31/05/2023 08:08:33 Đã trả kết quả
49 H63.25.39-230529-0004 1 LA VĂN ĐIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:32:47 30/05/2023 08:32:47 Đã trả kết quả
50 H63.25.39-230530-0001 1 BÙI XUÂN HỞN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:31:32 31/05/2023 08:31:32 Đã trả kết quả
51 H63.25.39-230518-0004 1 VŨ THỊ QUỲNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 08:48:28 19/05/2023 08:48:28 Đã trả kết quả
52 H63.25.39-230519-0006 1 LA THỊ THÊM Đăng ký khai sinh 19/05/2023 14:24:04 22/05/2023 14:24:04 Đã trả kết quả
53 H63.25.39-230529-0010 1 LƯƠNG KIM HOÀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 30/05/2023 08:00:12 02/06/2023 08:00:12 Đã trả kết quả
54 H63.25.39-230529-0006 1 HOÀNG THỊ THỎA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 09:39:24 30/05/2023 09:39:24 Đã trả kết quả
55 H63.25.39-230522-0005 1 VI THỊ MẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:32:38 23/05/2023 16:32:38 Đã trả kết quả
56 H63.25.39-230518-0006 1 LỘC THỊ THI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 09:28:58 19/05/2023 09:28:58 Đã trả kết quả
57 H63.25.39-230509-0005 1 PHÙNG THỊ HUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 15:52:37 10/05/2023 15:52:37 Đã trả kết quả
58 H63.25.39-230510-0006 1 BÀN VĂN ĐIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 16:14:16 11/05/2023 16:14:16 Đã trả kết quả
59 H63.25.39-230518-0017 1 CHU MẠNH CƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:52:57 19/05/2023 15:52:57 Đã trả kết quả
60 H63.25.39-230508-0007 1 LƯƠNG BÍCH THẢO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:10:04 09/05/2023 16:10:04 Đã trả kết quả
61 H63.25.39-230509-0003 1 TRIỆU THỊ HỢP Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:53:33 12/05/2023 10:53:33 Đã trả kết quả
62 H63.25.39-230508-0006 1 LÝ VĂN QUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:58:12 09/05/2023 15:58:12 Đã trả kết quả
63 H63.25.39-230523-0006 1 BÀN VĂN HÀO Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội 23/05/2023 14:46:53 30/05/2023 14:46:53 Đã trả kết quả
64 H63.25.39-230522-0002 1 LÝ VĂN NAM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 10:35:43 23/05/2023 10:35:43 Đã trả kết quả
65 H63.25.39-230512-0001 1 LÝ THỊ ĐÔNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 08:49:44 15/05/2023 08:49:44 Đã trả kết quả
66 H63.25.39-230510-0004 1 LA THỊ ƯỚC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 09:12:22 11/05/2023 09:12:22 Đã trả kết quả
67 H63.25.39-230510-0003 1 NÔNG VĂN HIỆU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 09:00:40 11/05/2023 09:00:40 Đã trả kết quả
68 H63.25.39-230523-0008 1 BÀN THỊ PHƯỢNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 15:11:29 26/05/2023 15:11:29 Đã trả kết quả
69 H63.25.39-230517-0002 1 LƯƠNG THỊ MỸ Đăng ký khai sinh 17/05/2023 09:11:15 18/05/2023 09:11:15 Đã trả kết quả
70 H63.25.39-230518-0015 1 BÀN THỊ MÙI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:26:44 19/05/2023 15:26:44 Đã trả kết quả
71 H63.25.39-230518-0002 1 BÀN THỊ YÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 08:09:18 19/05/2023 08:09:18 Đã trả kết quả
72 H63.25.39-230517-0004 1 NGUYỄN THỊ SƠN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:56:37 18/05/2023 09:56:37 Đã trả kết quả
73 H63.25.39-230517-0008 1 NGUYỄN KIM ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:54:07 18/05/2023 14:54:07 Đã trả kết quả
74 H63.25.39-230517-0012 1 VI TRỌNG NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:20:45 18/05/2023 16:20:45 Đã trả kết quả
75 H63.25.39-230517-0003 1 LÝ THỊ XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:31:56 18/05/2023 09:31:56 Đã trả kết quả
76 H63.25.39-230517-0001 1 NGUYỄN VĂN HIẾU Đăng ký nhận cha, mẹ, con 17/05/2023 09:04:32 22/05/2023 09:04:32 Đã trả kết quả
77 H63.25.39-230512-0007 1 NGUYỄN VĂN BA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 15:22:57 15/05/2023 15:22:57 Đã trả kết quả
78 H63.25.39-230512-0004 1 LÝ VĂN NAM Đăng ký lại khai sinh 12/05/2023 09:40:52 19/05/2023 09:40:52 Đã trả kết quả
79 H63.25.39-230509-0001 1 NGUYỄN THÀNH LONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:10:11 10/05/2023 09:10:11 Đã trả kết quả
80 H63.25.39-230524-0002 1 PHÙNG CHƯƠNG MỪNG Đăng ký khai sinh 24/05/2023 09:01:17 25/05/2023 09:01:17 Đã trả kết quả
81 H63.25.39-230508-0009 1 ĐẶNG VĂN QUYẾT Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 17:11:54 15/05/2023 17:11:54 Đã trả kết quả
82 H63.25.39-230512-0006 1 LÝ THỊ ĐÔNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:35:02 15/05/2023 14:35:02 Đã trả kết quả
83 H63.25.39-230508-0008 1 LÝ THỊ DIỆN Đăng ký lại khai sinh 08/05/2023 17:08:25 15/05/2023 17:08:25 Đã trả kết quả
84 H63.25.39-230512-0002 1 BÀN VĂN GIÁP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:54:52 15/05/2023 08:54:52 Đã trả kết quả
85 H63.25.39-230516-0001 1 BÀN THỊ TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 08:00:40 17/05/2023 08:00:40 Đã trả kết quả
86 H63.25.39-230509-0004 1 THIỀU THỊ HỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 14:02:12 10/05/2023 14:02:12 Đã trả kết quả
87 H63.25.39-230517-0005 1 ĐẶNG VĂN DỰ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:09:01 18/05/2023 10:09:01 Đã trả kết quả
88 H63.25.39-230517-0013 1 TRIỆU THỊ NHÂM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 16:49:05 18/05/2023 16:49:05 Đã trả kết quả
89 H63.25.39-230511-0003 1 BÀN VĂN XUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:59:30 12/05/2023 15:59:30 Đã trả kết quả
90 H63.25.39-230516-0003 1 TRIỆ VĂN TRUNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 14:18:16 17/05/2023 14:18:16 Đã trả kết quả
91 H63.25.39-230517-0014 1 THIỀU THỊ SEN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 17:20:32 18/05/2023 17:20:32 Đã trả kết quả
92 H63.25.39-230515-0003 1 THIỀU TIẾN QUẾ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 10:14:30 16/05/2023 10:14:30 Đã trả kết quả
93 H63.25.39-230518-0003 1 ĐẶNG THỊ DƯ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 08:41:24 19/05/2023 08:41:24 Đã trả kết quả
94 H63.25.39-230510-0005 1 CHU VĂN HOÁN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 10/05/2023 14:54:02 11/05/2023 14:54:02 Đã trả kết quả
95 H63.25.39-230516-0004 1 LÝ VĂN NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:59:42 18/05/2023 16:59:42 Đã trả kết quả
96 H63.25.39-230518-0005 1 ĐẶNG VĂN THẮNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 09:18:31 19/05/2023 09:18:31 Đã trả kết quả
97 H63.25.39-230508-0002 1 BÀN THỊ SINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:23:49 09/05/2023 08:23:49 Đã trả kết quả
98 H63.25.39-230529-0009 1 NGUYỄN THỊ LẬP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 17:22:22 30/05/2023 17:22:22 Đã trả kết quả
99 H63.25.39-230518-0008 1 TRIỆU THỊ CHIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 09:59:17 19/05/2023 09:59:17 Đã trả kết quả
100 H63.25.39-230512-0003 1 HOÀNG THỊ THẮNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 09:00:03 15/05/2023 09:00:03 Đã trả kết quả
101 H63.25.39-230518-0019 1 THIỀU THỊ PHIN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 16:16:38 19/05/2023 16:16:38 Đã trả kết quả
102 H63.25.39-230517-0011 1 HÒA QUANG HƯNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 16:16:51 18/05/2023 16:16:51 Đã trả kết quả
103 H63.25.39-230518-0012 1 VŨ VĂN TRUYỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 14:41:37 19/05/2023 14:41:37 Đã trả kết quả
104 H63.25.39-230508-0004 1 NGUYỄN VĂN VUI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 09:48:03 09/05/2023 09:48:03 Đã trả kết quả
105 H63.25.39-230517-0007 1 TRẦN THỊ TÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:36:23 18/05/2023 14:36:23 Đã trả kết quả
106 H63.25.39-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 10:56:29 24/05/2023 10:56:29 Đã trả kết quả
107 H63.25.39-230511-0002 1 BÀN THỊ DUNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:51:19 12/05/2023 10:51:19 Đã trả kết quả
108 H63.25.39-230508-0005 1 LÝ VĂN LƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:04:11 09/05/2023 11:04:11 Đã trả kết quả
109 H63.25.39-230512-0005 1 ĐẶNG THỊ BẮC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 14:19:54 15/05/2023 14:19:54 Đã trả kết quả
110 H63.25.39-230516-0002 1 ĐỖ THU NGA Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 11:21:12 17/05/2023 11:21:12 Đã trả kết quả
111 H63.25.39-230524-0010 1 PHÙNG TIẾN PHỐNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 24/05/2023 15:16:59 25/05/2023 15:16:59 Đã trả kết quả
112 H63.25.39-230518-0018 1 LÝ THỊ PHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 16:09:07 19/05/2023 16:09:07 Đã trả kết quả
113 H63.25.39-230518-0016 1 BẾ HUYỀN TRANG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:43:33 19/05/2023 15:43:33 Đã trả kết quả
114 H63.25.39-230524-0011 1 NGUYỄN TRỌNG NGHĨA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 16:23:31 25/05/2023 16:23:31 Đã trả kết quả
115 H63.25.39-230525-0001 1 MA THÙY VÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 14:32:05 26/05/2023 14:32:05 Đã trả kết quả
116 H63.25.39-230517-0006 1 LƯƠNG TRƯỜNG VỸ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 10:56:57 18/05/2023 10:56:57 Đã trả kết quả
117 H63.25.39-230518-0001 1 TRƯƠNG VĂN HÀNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 08:02:38 19/05/2023 08:02:38 Đã trả kết quả
118 H63.25.39-230515-0005 1 LA TRIỆU HOÀNG QUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 15:30:09 16/05/2023 15:30:09 Đã trả kết quả
119 H63.25.39-230529-0003 1 LA VĂN ĐIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:20:24 30/05/2023 08:20:24 Đã trả kết quả
120 H63.25.39-230518-0022 1 LÝ THỊ SAI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 17:00:30 19/05/2023 17:00:30 Đã trả kết quả
121 H63.25.39-230519-0005 1 HOÀNG VĂN HỢP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 09:17:01 22/05/2023 09:17:01 Đã trả kết quả
122 H63.25.39-230524-0001 1 TRIỆU THỊ THƯ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 07:58:23 25/05/2023 07:58:23 Đã trả kết quả
123 H63.25.39-230529-0007 1 HOÀNG TRỌNG KHÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 15:51:33 31/05/2023 15:51:33 Đã trả kết quả
124 H63.25.39-230509-0002 1 NGUYỄN VĂN THĂNNGS Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 09:45:27 10/05/2023 09:45:27 Đã trả kết quả
125 H63.25.39-230518-0010 1 LÝ THỊ XUÂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 11:18:22 19/05/2023 11:18:22 Đã trả kết quả
126 H63.25.39-230517-0010 1 NGÔN THỊ MY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:35:08 18/05/2023 15:35:08 Đã trả kết quả
127 H63.25.39-230519-0004 1 ĐẶNG THỊ DUNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:57:02 22/05/2023 08:57:02 Đã trả kết quả
128 H63.25.39-230522-0003 1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 10:49:23 23/05/2023 10:49:23 Đã trả kết quả
129 H63.25.39-230519-0002 1 THIỀU THỊ NHẤT Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:20:46 22/05/2023 08:20:46 Đã trả kết quả