DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Hoà Cuông
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.25-230508-0001 1 NGUYỄN MAI LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 08:11:07 09/05/2023 08:11:07 Đã trả kết quả
2 H63.28.25-230504-0001 1 HOÀNG HẢI HẬU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:20:18 05/05/2023 09:20:18 Đã trả kết quả
3 H63.28.25-230511-0002 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 10:17:29 12/05/2023 10:17:29 Đã trả kết quả
4 H63.28.25-230505-0001 1 ĐỖ CẢNH AN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 05/05/2023 15:46:43 08/05/2023 15:46:43 Đã trả kết quả
5 H63.28.25-230510-0003 1 VŨ VĂN PHƯƠNG Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 15:09:13 12/05/2023 15:09:13 Đã trả kết quả
6 H63.28.25-230509-0002 1 ĐỖ VĂN MẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 13:55:47 10/05/2023 13:55:47 Đã trả kết quả
7 H63.28.25-230510-0005 1 NGUYỄN VĂN TOẢN Đăng ký khai sinh 11/05/2023 09:39:47 12/05/2023 09:39:47 Đã trả kết quả
8 H63.28.25-230519-0002 1 NGUYỄN VĂN NGÂN Đăng ký lại khai sinh 19/05/2023 16:37:35 26/05/2023 16:37:35 Đã trả kết quả
9 H63.28.25-230511-0003 1 TRIỆU VĂN CƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 15:12:53 12/05/2023 15:12:53 Đã trả kết quả
10 H63.28.25-230509-0003 1 ĐỖ VĂN MẠNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 14:28:38 10/05/2023 14:28:38 Đã trả kết quả
11 H63.28.25-230524-0001 1 TRẦN THỊ HÀO Đăng ký kết hôn 24/05/2023 16:01:20 25/05/2023 16:01:20 Đã trả kết quả
12 H63.28.25-230529-0004 1 NGUYỄN THỊ THƠM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 09:19:05 30/05/2023 09:19:05 Đã trả kết quả
13 H63.28.25-230519-0001 1 MỄ THỊ TIẾP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 09:10:49 22/05/2023 09:10:49 Đã trả kết quả
14 H63.28.25-230508-0005 1 HÀ VĂN TUYỂN Đăng ký khai sinh 08/05/2023 16:32:12 09/05/2023 16:32:12 Đã trả kết quả
15 H63.28.25-230519-0003 1 ĐÀO HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:47:24 22/05/2023 15:47:24 Đã trả kết quả
16 H63.28.25-230517-0002 1 NGUYỄN VIỆT ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 14:05:31 18/05/2023 14:05:31 Đã trả kết quả
17 H63.28.25-230510-0004 1 NGUYỄN VĂN TOẢN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 09:41:00 12/05/2023 09:41:00 Đã trả kết quả
18 H63.28.25-230508-0002 1 TRẦN MINH HẬU Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 15:02:05 09/05/2023 15:02:05 Đã trả kết quả
19 H63.28.25-230510-0002 1 NGUYỄN THỊ THU HẰNG Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị 10/05/2023 10:01:14 07/06/2023 10:01:14 Đã trả kết quả
20 H63.28.25-230517-0003 1 VŨ THỊ MƠ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 15:04:38 18/05/2023 15:04:38 Đã trả kết quả
21 H63.28.25-230517-0001 1 TRẦN XUÂN LUYỆN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 07:53:10 18/05/2023 07:53:10 Đã trả kết quả
22 H63.28.25-230510-0001 1 PHẠM VĂN TÌNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 10/05/2023 08:43:53 12/05/2023 08:43:53 Đã trả kết quả
23 H63.28.25-230511-0006 1 NỊNH VĂN TUÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 15:47:56 12/05/2023 15:47:56 Đã trả kết quả
24 H63.28.25-230509-0001 1 TRẦN THỊ MẬT Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 13:47:22 16/05/2023 13:47:22 Đã trả kết quả
25 H63.28.25-230508-0004 1 HÀ VĂN TUYỂN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 16:33:22 09/05/2023 16:33:22 Đã trả kết quả
26 H63.28.25-230511-0004 1 TRIỆU VĂN CƯỜNG Đăng ký khai sinh 11/05/2023 15:11:35 12/05/2023 15:11:35 Đã trả kết quả
27 H63.28.25-230530-0001 1 NGUYỄN THỊ LINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 08:45:17 31/05/2023 08:45:17 Đã trả kết quả
28 H63.28.25-230508-0003 1 TRẦN MINH HẬU Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:00:55 09/05/2023 15:00:55 Đã trả kết quả
29 H63.28.25-230529-0001 1 LÊ HUYỀN TRANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:40:22 30/05/2023 08:40:22 Đã trả kết quả
30 H63.28.25-230529-0003 1 LÊ HUYỀN TRANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 09:17:03 30/05/2023 09:17:03 Đã trả kết quả
31 H63.28.25-230508-0006 1 NGUYỄN THỊ LƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 15:32:22 09/05/2023 15:32:22 Đã trả kết quả
32 H63.28.25-230525-0001 1 LƯỜNG THỊ NGA Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 25/05/2023 09:36:48 26/05/2023 09:36:48 Đã trả kết quả
33 H63.28.25-230511-0001 1 HOÀNG VĂN VƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 11/05/2023 10:18:26 12/05/2023 10:18:26 Đã trả kết quả
34 H63.28.25-230511-0005 1 NỊNH VĂN TUÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 15:45:44 12/05/2023 15:45:44 Đã trả kết quả
35 H63.28.25-230529-0002 1 NGUYỄN THỊ THƠM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 08:43:58 30/05/2023 08:43:58 Đã trả kết quả