DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Nga Quán
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.33-230505-0001 1 NGUYỄN HOÀNG HẢI Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 14:35:35 12/05/2023 14:35:35 Đã trả kết quả
2 H63.28.33-230504-0001 1 PHẠM THỊ QUANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 09:00:29 05/05/2023 09:00:29 Đã trả kết quả
3 H63.28.33-230522-0001 1 NGUYỄN VĂN THÀNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 22/05/2023 14:44:58 24/05/2023 14:44:58 Đã trả kết quả
4 H63.28.33-230523-0002 1 NGÔ THANH HUYỀN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 09:30:10 24/05/2023 09:30:10 Đã trả kết quả
5 H63.28.33-230508-0001 1 TRẦN XUÂN HÙNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 11:06:50 09/05/2023 11:06:50 Đã trả kết quả
6 H63.28.33-230510-0001 1 TRẦN THỊ THÚY HẰNG Đăng ký kết hôn 10/05/2023 09:40:42 11/05/2023 09:40:42 Đã trả kết quả
7 H63.28.33-230519-0001 1 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 08:32:39 22/05/2023 08:32:39 Đã trả kết quả
8 H63.28.33-230523-0001 1 NGÔ THANH HUYỀN Đăng ký khai sinh 23/05/2023 09:27:11 24/05/2023 09:27:11 Đã trả kết quả
9 H63.28.33-230509-0001 1 NGUYỄN THỊ THÚY HUYỀN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 10:22:19 12/05/2023 10:22:19 Đã trả kết quả
10 H63.28.33-230522-0002 1 ĐINH XUÂN VIỆT Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 16:23:14 23/05/2023 16:23:14 Đã trả kết quả
11 H63.28.33-230529-0002 1 QUYỀN THỊ BÍCH HỢP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 15:37:30 30/05/2023 15:37:30 Đã trả kết quả
12 H63.28.33-230530-0001 1 VŨ ĐỨC PHONG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 09:14:27 31/05/2023 09:14:27 Đã trả kết quả
13 H63.28.33-230531-0002 1 NGUYỄN TRUNG KIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 31/05/2023 14:48:01 05/06/2023 14:48:01 Đã trả kết quả
14 H63.28.33-230512-0003 1 LÊ NGỌC LAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 09:45:27 16/05/2023 09:45:27 Đã trả kết quả
15 H63.28.33-230517-0001 1 TRẦN MAI ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 09:03:16 18/05/2023 09:03:16 Đã trả kết quả
16 H63.28.33-230515-0002 1 TRƯƠNG ĐỨC GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 09:14:21 16/05/2023 09:14:21 Đã trả kết quả
17 H63.28.33-230508-0002 1 LƯỜNG THỊ HẢO Đăng ký khai sinh 08/05/2023 15:32:37 09/05/2023 15:32:37 Đã trả kết quả
18 H63.28.33-230515-0003 1 TRƯƠNG ĐỨC GIANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 09:38:31 16/05/2023 09:38:31 Đã trả kết quả
19 H63.28.33-230512-0001 1 PHAN THANH HUYỀN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:32:54 15/05/2023 08:32:54 Đã trả kết quả
20 H63.28.33-230516-0001 1 TRẦN QUANG BẢO Đăng ký lại khai sinh 16/05/2023 08:15:31 23/05/2023 08:15:31 Đã trả kết quả
21 H63.28.33-230516-0002 1 NGUYỄN VĂN PHÚC Đăng ký khai tử 16/05/2023 08:56:45 17/05/2023 08:56:45 Đã trả kết quả
22 H63.28.33-230517-0002 1 TRẦN QUANG BẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 17/05/2023 11:02:43 18/05/2023 11:02:43 Đã trả kết quả
23 H63.28.33-230512-0002 1 TRẦN TRUNG TUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 08:39:43 15/05/2023 08:39:43 Đã trả kết quả
24 H63.28.33-230524-0002 1 PHẠM TIẾN QUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 11:15:26 26/05/2023 11:15:26 Đã trả kết quả
25 H63.28.33-230526-0001 1 NGUYỄN VĂN TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 09:32:56 29/05/2023 09:32:56 Đã trả kết quả
26 H63.28.33-230524-0001 1 PHẠM TIẾN QUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 11:11:47 26/05/2023 11:11:47 Đã trả kết quả
27 H63.28.33-230515-0001 1 NGUYỄN QUỐC NAM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 15/05/2023 08:05:54 18/05/2023 08:05:54 Đã trả kết quả
28 H63.28.33-230529-0001 1 NGUYỄN THỊ NGÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 15:31:29 30/05/2023 15:31:29 Đã trả kết quả
29 H63.28.33-230516-0003 1 NGUYỄN VĂN PHÚC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 09:20:52 17/05/2023 09:20:52 Đã trả kết quả
30 H63.28.33-230523-0004 1 TRẦN TIẾN THĂNG Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, Trung ương 23/05/2023 16:32:12 02/06/2023 16:32:12 Đã trả kết quả
31 H63.28.33-230523-0003 1 NGUYỄN VĂN VIỆT Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 23/05/2023 15:47:26 30/05/2023 15:47:26 Đã trả kết quả
32 H63.28.33-230529-0003 1 TRẦN THỊ MINH HẢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 16:32:45 30/05/2023 16:32:45 Đã trả kết quả
33 H63.28.33-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN VIỆT Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 11:35:56 30/06/2023 11:30:00 Đã trả kết quả
34 H63.28.33-230525-0001 1 VŨ NGỌC KIÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 15:56:44 30/05/2023 15:56:44 Đã trả kết quả
35 H63.28.33-230508-0003 1 LƯỜNG THỊ HẢO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 15:36:54 09/05/2023 15:36:54 Đã trả kết quả