DANH SÁCH HỒ SƠ HOÀN THÀNH THÁNG 05 UBND Xã Yên Thắng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.41-230504-0002 1 HOÀNG VĂN THÀNH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 04/05/2023 09:53:47 05/05/2023 09:53:47 Đã trả kết quả
2 H63.25.41-230504-0006 1 MÔNG TIẾN ĐẠT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 10:35:16 05/05/2023 10:35:16 Đã trả kết quả
3 H63.25.41-230504-0001 1 HOÀNG VĂN THÀNH Đăng ký khai tử 04/05/2023 09:54:28 05/05/2023 09:54:28 Đã trả kết quả
4 H63.25.41-230505-0002 1 HOÀNG THỊ MƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 15:08:16 06/06/2023 15:08:16 Đã trả kết quả
5 H63.25.41-230504-0008 1 HOÀNG THỊ CHO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 14:14:00 05/05/2023 14:14:00 Đã trả kết quả
6 H63.25.41-230504-0007 1 MÔNG THỊ NHIÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 10:38:06 05/05/2023 10:38:06 Đã trả kết quả
7 H63.25.41-230505-0001 1 HOÀNG ANH TUẤN Đăng ký kết hôn 05/05/2023 09:07:36 08/05/2023 09:07:36 Đã trả kết quả
8 H63.25.41-230504-0003 1 TRIỆU THỊ CHÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:19:24 05/06/2023 10:19:24 Đã trả kết quả
9 H63.25.41-230504-0004 1 HOÀNG THỊ THỪA Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:23:45 05/06/2023 10:23:45 Đã trả kết quả
10 H63.25.41-230504-0005 1 HOÀNG VĂN NGẠI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 04/05/2023 10:28:06 05/06/2023 10:28:06 Đã trả kết quả
11 H63.25.41-230509-0005 1 PHẠM THỊ XUYẾN Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 17:18:23 26/05/2023 17:18:23 Đã trả kết quả
12 H63.25.41-230523-0001 1 DƯƠNG ĐỨC PHONG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 16:42:21 24/05/2023 16:42:21 Đã trả kết quả
13 H63.25.41-230518-0001 1 HOÀNG THỊ DỤ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 15:39:56 19/05/2023 15:39:56 Đã trả kết quả
14 H63.25.41-230518-0004 1 HOÀNG VĂN KIỂM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 18/05/2023 16:58:52 19/05/2023 16:58:52 Đã trả kết quả
15 H63.25.41-230509-0003 1 HOÀNG THỊ THANH LAM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:30:05 10/05/2023 15:30:05 Đã trả kết quả
16 H63.25.41-230519-0005 1 LÒ THỊ PHƯƠNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 17:09:58 22/05/2023 17:09:58 Đã trả kết quả
17 H63.25.41-230519-0006 1 NÔNG ĐỨC THƠM Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản 19/05/2023 17:28:27 23/05/2023 17:28:27 Đã trả kết quả
18 H63.25.41-230531-0001 1 HOÀNG TIẾN DŨNG Đăng ký kết hôn 31/05/2023 16:43:19 01/06/2023 16:43:19 Đã trả kết quả
19 H63.25.41-230526-0001 1 PHẠM THỊ XUYẾN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 14:45:52 29/05/2023 14:45:52 Đã trả kết quả
20 H63.25.41-230511-0005 1 TRỊNH THỊ HẠNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 17:26:35 12/05/2023 17:26:35 Đã trả kết quả
21 H63.25.41-230530-0002 1 HOÀNG THU HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 17:22:11 31/05/2023 17:22:11 Đã trả kết quả
22 H63.25.41-230529-0004 1 ĐINH THỊ DÌNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 17:33:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
23 H63.25.41-230529-0007 1 MÔNG THÀNH NAM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 17:39:33 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
24 H63.25.41-230530-0003 1 HOÀNG THU HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 17:26:16 31/05/2023 17:26:16 Đã trả kết quả
25 H63.25.41-230511-0003 1 HOÀNG ĐỨC DANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 17:20:37 12/05/2023 17:20:37 Đã trả kết quả
26 H63.25.41-230505-0003 1 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 05/05/2023 15:22:59 06/06/2023 15:22:59 Đã trả kết quả
27 H63.25.41-230509-0006 1 PHẠM THỊ XUYẾN Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 17:17:55 26/05/2023 17:17:55 Đã trả kết quả
28 H63.25.41-230519-0004 1 LỘC THỊ CỰ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 17:10:45 24/05/2023 17:10:45 Đã trả kết quả
29 H63.25.41-230523-0002 1 ĐOÀN ANH THUẬN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 17:09:57 24/05/2023 17:09:57 Đã trả kết quả
30 H63.25.41-230511-0004 1 HOÀNG VĂN ĐỒNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 17:24:12 12/05/2023 17:24:12 Đã trả kết quả
31 H63.25.41-230529-0006 1 MÔNG THÀNH NAM Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 29/05/2023 17:37:49 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
32 H63.25.41-230509-0002 1 HOÀNG THỊ THANH LAM Đăng ký khai tử 09/05/2023 15:37:31 10/05/2023 15:37:31 Đã trả kết quả
33 H63.25.41-230515-0002 1 HOÀNG THỊ SỢI Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 15/05/2023 16:24:45 16/05/2023 16:24:45 Đã trả kết quả
34 H63.25.41-230515-0004 1 NÔNG THỊ MÙI Đăng ký khai sinh 15/05/2023 17:04:05 16/05/2023 17:04:05 Đã trả kết quả
35 H63.25.41-230515-0003 1 HOÀNG THỊ SỢI Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 15/05/2023 16:28:00 17/05/2023 16:28:00 Đã trả kết quả
36 H63.25.41-230511-0002 1 HOÀNG VĂN HÀ Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 17:18:02 12/05/2023 17:18:02 Đã trả kết quả
37 H63.25.41-230515-0001 1 HOÀNG THỊ SỢI Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 16:21:07 16/05/2023 16:21:07 Đã trả kết quả
38 H63.25.41-230509-0004 1 PHẠM THỊ XUYẾN Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 17:18:51 26/05/2023 17:18:51 Đã trả kết quả
39 H63.25.41-230529-0001 1 HOÀNG VĂN XẠ Đăng ký khai tử 29/05/2023 17:18:18 30/05/2023 17:18:18 Đã trả kết quả
40 H63.25.41-230518-0002 1 PHẠM THỊ LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 16:13:32 19/05/2023 16:13:32 Đã trả kết quả
41 H63.25.41-230518-0003 1 MÔNG VĂN NGÔN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 18/05/2023 16:39:30 19/05/2023 16:39:30 Đã trả kết quả
42 H63.25.41-230523-0003 1 ĐOÀN ANH THUẬN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 23/05/2023 17:15:32 24/05/2023 17:15:32 Đã trả kết quả
43 H63.25.41-230519-0002 1 LÊ THANH HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 15:07:19 22/05/2023 15:07:19 Đã trả kết quả
44 H63.25.41-230526-0002 1 TRẦN VĂN THƯỜNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 15:27:27 30/05/2023 15:27:27 Đã trả kết quả
45 H63.25.41-230530-0001 1 TRẦN VĂN TIỆP Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 17:47:51 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
46 H63.25.41-230530-0004 1 HOÀNG NÔNG ƯỚC Cấp bản sao trích lục hộ tịch 30/05/2023 17:45:52 31/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
47 H63.25.41-230525-0001 1 MÔNG THỊ THAO Cấp bản sao trích lục hộ tịch 26/05/2023 14:47:35 29/05/2023 14:47:35 Đã trả kết quả
48 H63.25.41-230529-0005 1 ĐINH THỊ DÌNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 17:34:54 30/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
49 H63.25.41-230518-0005 1 HOÀNG VIỆT ANH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 17:03:08 19/05/2023 17:03:08 Đã trả kết quả
50 H63.25.41-230529-0003 1 HOÀNG VĂN XẠ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 17:16:54 30/05/2023 17:16:54 Đã trả kết quả
51 H63.25.41-230529-0002 1 HOÀNG VĂN XẠ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 17:17:38 30/05/2023 17:17:38 Đã trả kết quả
52 H63.25.41-230511-0001 1 HOÀNG VĂN HÀ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 17:15:44 12/05/2023 17:15:44 Đã trả kết quả
53 H63.25.41-230519-0007 1 NÔNG ĐỨC THƠM Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 19/05/2023 17:34:01 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả