DANH SÁCH HỒ SƠ TỪ CHỐI THÁNG 05 UBND Xã Yên Thắng
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.41-230509-0001 1 NÔNG THỊ MÙI Đăng ký khai sinh 09/05/2023 14:55:33 10/05/2023 14:55:33 Đã hủy