DANH SÁCH HỒ SƠ TIẾP NHẬN THÁNG 05 UBND Xã Hưng Khánh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.27-230504-0006 1 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 17:17:12 05/05/2023 17:17:12 Đã trả kết quả
2 H63.28.27-230505-0002 1 TRẦN VĂN BẮC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 14:26:22 08/05/2023 14:26:22 Đã trả kết quả
3 H63.28.27-230505-0004 1 HÀ VĂN QUYẾT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 14:33:06 08/05/2023 14:33:06 Đã trả kết quả
4 H63.28.27-230505-0005 1 NÔNG THỊ TRÚC LINH Đăng ký khai tử 05/05/2023 14:43:16 08/05/2023 14:43:16 Đã trả kết quả
5 H63.28.27-230508-0002 1 HOÀNG THUẬN DUY Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch 08/05/2023 08:15:41 11/05/2023 08:15:41 Đã trả kết quả
6 H63.28.27-230505-0006 1 HÀ GIA ANH Đăng ký khai sinh 05/05/2023 14:43:51 08/05/2023 14:43:51 Đã trả kết quả
7 H63.28.27-230505-0001 1 VŨ THẾ THỦ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:20:00 09/05/2023 14:20:00 Đã trả kết quả
8 H63.28.27-230505-0003 1 PHẠM VĂN THÀNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 05/05/2023 14:30:24 09/05/2023 14:30:24 Đã trả kết quả
9 H63.28.27-230504-0001 1 TRẦN THỊ THƯƠNG Đăng ký khai tử 04/05/2023 10:58:52 09/05/2023 10:58:52 Đã trả kết quả
10 H63.28.27-230504-0005 1 VŨ THẾ THỦ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 17:08:51 05/05/2023 17:08:51 Đã trả kết quả
11 H63.28.27-230504-0003 1 HÀ THỊ THANH Đăng ký khai tử 04/05/2023 11:01:44 05/05/2023 11:01:44 Đã trả kết quả
12 H63.28.27-230504-0002 1 ĐẶNG THỊ MÙI Đăng ký khai tử 04/05/2023 11:02:41 05/05/2023 11:02:41 Đã trả kết quả
13 H63.28.27-230504-0004 1 VŨ THẾ THỦ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 04/05/2023 16:36:00 08/05/2023 16:36:00 Đã trả kết quả
14 H63.28.27-230522-0010 1 TRẦN THẾ BẢO Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 16:52:44 24/05/2023 16:52:44 Đã trả kết quả
15 H63.28.27-230523-0001 1 HOÀNG HÀ LINH Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 23/05/2023 14:49:18 26/05/2023 14:49:18 Đã trả kết quả
16 H63.28.27-230523-0002 1 LƯU PHONG NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 23/05/2023 17:06:02 25/05/2023 17:06:02 Đã trả kết quả
17 H63.28.27-230522-0008 1 BÙI VĂN HOÀ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 16:50:05 23/05/2023 16:50:05 Đã trả kết quả
18 H63.28.27-230509-0007 1 HOÀNG ĐÌNH KHẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 07:38:59 11/05/2023 07:38:59 Đã trả kết quả
19 H63.28.27-230511-0007 1 HÀ VĂN THÊM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 11/05/2023 16:40:56 12/05/2023 16:40:56 Đã trả kết quả
20 H63.28.27-230508-0003 1 ĐINH LÊ KHÔI Đăng ký kết hôn 08/05/2023 14:18:49 09/05/2023 14:18:49 Đã trả kết quả
21 H63.28.27-230522-0005 1 TRẦN ĐẠI LỊCH Đăng ký khai sinh 22/05/2023 15:35:41 23/05/2023 15:35:41 Đã trả kết quả
22 H63.28.27-230511-0009 1 TRẦN QUỐC THẮNG Đăng ký khai tử 11/05/2023 16:51:39 12/05/2023 16:51:39 Đã trả kết quả
23 H63.28.27-230519-0002 1 LƯU PHONG NAM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 14:42:23 22/05/2023 14:42:23 Đã trả kết quả
24 H63.28.27-230522-0006 1 ĐINH TRỌNG HOÀNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:41:03 24/05/2023 15:41:03 Đã trả kết quả
25 H63.28.27-230516-0007 1 LƯƠNG XUÂN HIẾU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 17:24:19 17/05/2023 17:24:19 Đã trả kết quả
26 H63.28.27-230522-0007 1 NGUYỄN ĐÌNH KHÁNH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 15:44:49 24/05/2023 15:44:49 Đã trả kết quả
27 H63.28.27-230516-0005 1 LƯƠNG THỊ LẬP Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 16:57:23 17/05/2023 16:57:23 Đã trả kết quả
28 H63.28.27-230516-0001 1 HÀ VĂN BIÊN Đăng ký khai tử 16/05/2023 16:41:52 17/05/2023 16:41:52 Đã trả kết quả
29 H63.28.27-230519-0003 1 NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 16:15:03 24/05/2023 16:15:03 Đã trả kết quả
30 H63.28.27-230523-0003 1 HÀ CÔNG THUẬT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 23/05/2023 17:09:51 24/05/2023 17:09:51 Đã trả kết quả
31 H63.28.27-230522-0009 1 TRẦN THẾ BẢO Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 16:51:26 23/05/2023 16:51:26 Đã trả kết quả
32 H63.28.27-230522-0004 1 NGUYỄN THỊ HƯỜNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 22/05/2023 15:37:28 23/05/2023 15:37:28 Đã trả kết quả
33 H63.28.27-230531-0007 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 17:28:53 01/06/2023 17:28:53 Đã trả kết quả
34 H63.28.27-230531-0004 1 CAO DANH THẠCH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 17:17:51 02/06/2023 17:17:51 Đã trả kết quả
35 H63.28.27-230529-0001 1 HÀ ĐỨC MẬU Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 29/05/2023 08:04:34 31/05/2023 08:04:34 Đã trả kết quả
36 H63.28.27-230508-0004 1 ĐOÀN THỊ NỤ Cấp bản sao trích lục hộ tịch 08/05/2023 14:44:21 09/05/2023 14:44:21 Đã trả kết quả
37 H63.28.27-230511-0004 1 HÀ XUÂN THÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 16:33:30 15/05/2023 16:33:30 Đã trả kết quả
38 H63.28.27-230529-0003 1 LƯƠNG VĂN NHÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 08:44:25 30/05/2023 08:44:25 Đã trả kết quả
39 H63.28.27-230525-0001 1 LƯU PHONG NAM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 15:49:16 29/05/2023 15:49:16 Đã trả kết quả
40 H63.28.27-230509-0006 1 HÀ XUÂN NGỌC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 15:07:25 10/05/2023 15:07:25 Đã trả kết quả
41 H63.28.27-230529-0008 1 HÀ THỊ THU HUYỀN Đăng ký khai tử 29/05/2023 16:43:11 01/06/2023 16:43:11 Đã trả kết quả
42 H63.28.27-230529-0010 1 TRẦN VĂN ĐÔNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 29/05/2023 17:05:01 31/05/2023 17:05:01 Đã trả kết quả
43 H63.28.27-230519-0001 1 NGUYỄN THỊ THU Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 13:59:56 24/05/2023 13:59:56 Đã trả kết quả
44 H63.28.27-230516-0004 1 LƯƠNG HUY HOÀNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 16:55:50 17/05/2023 16:55:50 Đã trả kết quả
45 H63.28.27-230529-0005 1 VŨ ĐÌNH KHIÊM Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 08:47:48 30/05/2023 08:47:48 Đã trả kết quả
46 H63.28.27-230531-0001 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:32:59 01/06/2023 08:32:59 Đã trả kết quả
47 H63.28.27-230529-0004 1 VŨ ĐÌNH KHIÊM Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 08:46:37 30/05/2023 08:46:37 Đã trả kết quả
48 H63.28.27-230529-0002 1 HÀ THỊ HUYNH Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 29/05/2023 08:40:37 31/05/2023 08:40:37 Đã trả kết quả
49 H63.28.27-230510-0004 1 TRẦN VĂN THẮNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:04:34 12/05/2023 15:04:34 Đã trả kết quả
50 H63.28.27-230509-0001 1 HOÀNG THỊ THẾ Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 09/05/2023 15:12:17 12/05/2023 15:12:17 Đã trả kết quả
51 H63.28.27-230509-0003 1 LƯU THỊ NGOAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 09/05/2023 15:08:47 10/05/2023 15:08:47 Đã trả kết quả
52 H63.28.27-230510-0003 1 TRẦN VĂN THẮNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 15:02:13 11/05/2023 15:02:13 Đã trả kết quả
53 H63.28.27-230510-0001 1 NGUYỄN THỊ THUÝ LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 10/05/2023 15:47:43 11/05/2023 15:47:43 Đã trả kết quả
54 H63.28.27-230511-0008 1 LƯƠNG THÀNH NGHIÊM Đăng ký khai sinh 11/05/2023 16:45:31 12/05/2023 16:45:31 Đã trả kết quả
55 H63.28.27-230531-0005 1 CAO DANH THẠCH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 17:21:08 01/06/2023 17:21:08 Đã trả kết quả
56 H63.28.27-230524-0001 1 VŨ QUANG VINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:28:36 26/05/2023 14:28:36 Đã trả kết quả
57 H63.28.27-230530-0004 1 NGUYỄN VĂN CƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 30/05/2023 16:14:39 31/05/2023 16:14:39 Đã trả kết quả
58 H63.28.27-230525-0003 1 TRẦN TIẾN PHƯƠNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 25/05/2023 16:01:03 29/05/2023 16:01:03 Đã trả kết quả
59 H63.28.27-230511-0003 1 HÀ XUÂN THÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 16:31:33 15/05/2023 16:31:33 Đã trả kết quả
60 H63.28.27-230512-0002 1 HOÀNG THỊ PHƯƠNG LAN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 12/05/2023 14:27:15 15/05/2023 14:27:15 Đã trả kết quả
61 H63.28.27-230515-0003 1 VŨ HỒNG QUÂN Đăng ký khai sinh 15/05/2023 16:09:25 16/05/2023 16:09:25 Đã trả kết quả
62 H63.28.27-230516-0008 1 LƯƠNG XUÂN HIẾU Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 17:27:56 18/05/2023 17:27:56 Đã trả kết quả
63 H63.28.27-230508-0001 1 HOÀNG VIỆT THÁI Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con 08/05/2023 08:10:51 11/05/2023 08:10:51 Đã trả kết quả
64 H63.28.27-230511-0001 1 LỤC VĂN TUÂN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 11/05/2023 16:23:14 12/05/2023 16:23:14 Đã trả kết quả
65 H63.28.27-230515-0001 1 HOÀNG ĐỨC CÂN Đăng ký lại khai sinh 15/05/2023 14:43:53 22/05/2023 14:43:53 Đã trả kết quả
66 H63.28.27-230512-0001 1 NGUYỄN THỊ MƠ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 12/05/2023 08:43:58 13/06/2023 08:43:58 Đã trả kết quả
67 H63.28.27-230509-0005 1 HÀ XUÂN THÊM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 15:05:20 10/05/2023 15:05:20 Đã trả kết quả
68 H63.28.27-230509-0002 1 HÀ VĂN THIỆN Đăng ký lại khai sinh 09/05/2023 15:11:35 16/05/2023 15:11:35 Đã trả kết quả
69 H63.28.27-230515-0002 1 LƯƠNG THỊ KIM TUYẾN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 14:42:08 16/05/2023 14:42:08 Đã trả kết quả
70 H63.28.27-230516-0010 1 ĐÀO THỊ THOAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 17:32:18 17/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
71 H63.28.27-230510-0002 1 PHẠM VĂN VIỆT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 15:00:21 11/05/2023 15:00:21 Đã trả kết quả
72 H63.28.27-230511-0002 1 LỤC VĂN TUÂN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 16:25:05 15/05/2023 16:25:05 Đã trả kết quả
73 H63.28.27-230509-0004 1 PHẠM THỊ MỪNG Đăng ký khai sinh 09/05/2023 15:08:00 10/05/2023 15:08:00 Đã trả kết quả
74 H63.28.27-230522-0001 1 NGUYỄN GIA HỒNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 22/05/2023 15:16:24 21/06/2023 15:16:24 Đã trả kết quả
75 H63.28.27-230522-0002 1 PHẠM VĂN TOẢN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 15:21:39 23/05/2023 15:21:39 Đã trả kết quả
76 H63.28.27-230529-0006 1 HOÀNG VĂN THÌN Đăng ký khai tử 29/05/2023 16:31:16 30/05/2023 16:31:16 Đã trả kết quả
77 H63.28.27-230516-0009 1 ĐÀO THỊ THOAN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 17:31:15 18/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
78 H63.28.27-230511-0006 1 HÀ VĂN THÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 16:38:52 15/05/2023 16:38:52 Đã trả kết quả
79 H63.28.27-230524-0002 1 NGUYỄN VĂN ĐỘ Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 24/05/2023 14:33:33 26/05/2023 14:33:33 Đã trả kết quả
80 H63.28.27-230525-0007 1 HOÀNG QUỐC VINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 16:25:58 26/05/2023 16:25:58 Đã trả kết quả
81 H63.28.27-230530-0003 1 HÀ MINH TRÍ Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 30/05/2023 15:41:44 01/06/2023 15:41:44 Đã trả kết quả
82 H63.28.27-230530-0002 1 VŨ THẾ HUY Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:39:10 31/05/2023 15:39:10 Đã trả kết quả
83 H63.28.27-230516-0006 1 HÀ THỊ LUYẾN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 17:02:17 18/05/2023 17:02:17 Đã trả kết quả
84 H63.28.27-230525-0009 1 LÊ ĐỨC TẤN Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 25/05/2023 17:05:23 26/05/2023 17:05:23 Đã trả kết quả
85 H63.28.27-230529-0007 1 TRẦN THỊ TUYẾT Đăng ký lại khai sinh 29/05/2023 16:29:06 05/06/2023 16:29:06 Đã trả kết quả
86 H63.28.27-230525-0005 1 NGUYỄN VĂN ĐỘ Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 16:17:44 26/05/2023 16:17:44 Đã trả kết quả
87 H63.28.27-230525-0002 1 LƯU PHONG NAM Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 15:51:46 26/05/2023 15:51:46 Đã trả kết quả
88 H63.28.27-230531-0002 1 HOÀNG QUỐC VINH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:35:10 01/06/2023 08:35:10 Đã trả kết quả
89 H63.28.27-230525-0004 1 TRẦN TIẾN PHƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 16:07:01 26/05/2023 16:07:01 Đã trả kết quả
90 H63.28.27-230522-0003 1 HÀ CÔNG ĐẠI Đăng ký khai tử 22/05/2023 15:29:07 23/05/2023 15:29:07 Đã trả kết quả
91 H63.28.27-230505-0007 1 HÀ CÔNG HOÀN Đăng ký khai tử 05/05/2023 16:21:20 08/05/2023 16:21:20 Đã trả kết quả
92 H63.28.27-230516-0003 1 LƯƠNG HUY HOÀNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:54:34 18/05/2023 16:54:34 Đã trả kết quả
93 H63.28.27-230512-0003 1 HOÀNG VĂN SÂM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 12/05/2023 14:26:21 16/05/2023 14:26:21 Đã trả kết quả
94 H63.28.27-230511-0005 1 LƯƠNG QUỐC KHÁNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:39:01 12/06/2023 16:39:01 Đã trả kết quả
95 H63.28.27-230517-0001 1 TRẦN THỊ LAN Đăng ký khai tử 17/05/2023 16:10:47 22/05/2023 16:10:47 Đã trả kết quả
96 H63.28.27-230525-0006 1 VŨ QUANG VINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 16:21:27 26/05/2023 16:21:27 Đã trả kết quả
97 H63.28.27-230531-0003 1 LƯƠNG VĂN NHÂN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 31/05/2023 08:39:03 01/06/2023 08:39:03 Đã trả kết quả
98 H63.28.27-230530-0001 1 HÀ VĂN GIỚI Đăng ký khai sinh 30/05/2023 15:36:17 31/05/2023 15:36:17 Đã trả kết quả
99 H63.28.27-230515-0004 1 NGÔ THỊ HẢI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 15/05/2023 16:13:44 16/05/2023 16:13:44 Đã trả kết quả
100 H63.28.27-230510-0005 1 PHẠM VĂN VIỆT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 15:14:35 12/05/2023 15:14:35 Đã trả kết quả
101 H63.28.27-230516-0002 1 LƯƠNG HUY HOÀNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 16/05/2023 16:52:59 18/05/2023 16:52:59 Đã trả kết quả
102 H63.28.27-230531-0006 1 HOÀNG ANH TUẤN Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 17:23:49 02/06/2023 17:23:49 Đã trả kết quả
103 H63.28.27-230529-0009 1 LẠI VĂN HƯỚNG Cấp bản sao trích lục hộ tịch 29/05/2023 16:59:07 30/05/2023 16:59:07 Đã trả kết quả
104 H63.28.27-230525-0008 1 TRẦN VĂN BÍCH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 25/05/2023 17:01:27 26/05/2023 17:01:27 Đã trả kết quả
105 H63.28.27-230529-0011 1 TRẦN VĂN ĐÔNG Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 29/05/2023 17:06:26 30/05/2023 17:06:26 Đã trả kết quả