DANH SÁCH HỒ SƠ TRẢ KẾT QUẢ THÁNG 05 UBND Xã Hưng Thịnh
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.28.28-230510-0004 1 PHÙNG THỊ THU HƯƠNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 10/05/2023 16:46:36 09/06/2023 16:46:36 Đã trả kết quả
2 H63.28.28-230505-0002 1 TRẦN THỊ MÙI Đăng ký lại khai sinh 05/05/2023 10:55:52 12/05/2023 10:55:52 Đã trả kết quả
3 H63.28.28-230504-0001 1 NGUYỄN MINH ĐỨC Đăng ký khai sinh 04/05/2023 17:01:10 05/05/2023 17:01:10 Đã trả kết quả
4 H63.28.28-230505-0001 1 NGUYỄN VĂN ÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 05/05/2023 10:11:19 08/05/2023 10:11:19 Đã trả kết quả
5 H63.28.28-230504-0002 1 HÀ TUYÊN QUANG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 09:59:46 05/05/2023 09:59:46 Đã trả kết quả
6 H63.28.28-230504-0004 1 NGÔ THỊ NGÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 16:48:53 05/05/2023 16:48:53 Đã trả kết quả
7 H63.28.28-230504-0005 1 HÀ THỊ HƯƠNG GIANG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 04/05/2023 17:19:15 05/05/2023 17:19:15 Đã trả kết quả
8 H63.28.28-230504-0003 1 VŨ THỊ VÂN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 04/05/2023 15:33:33 05/05/2023 15:33:33 Đã trả kết quả
9 H63.28.28-230523-0002 1 HÀ CÔNG HOẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:42:23 22/06/2023 15:42:23 Đã trả kết quả
10 H63.28.28-230522-0003 1 ĐINH VĂN THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 13:42:11 24/05/2023 13:42:11 Đã trả kết quả
11 H63.28.28-230522-0001 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 10:36:51 23/05/2023 10:36:51 Đã trả kết quả
12 H63.28.28-230523-0005 1 LƯU HÀ VINH Đăng ký khai sinh 24/05/2023 16:45:00 25/05/2023 16:45:00 Đã trả kết quả
13 H63.28.28-230522-0002 1 LƯU VĂN XỨNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 10:43:33 24/05/2023 10:43:33 Đã trả kết quả
14 H63.28.28-230511-0002 1 PHẠM VĂN HỢP Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 10:56:37 12/06/2023 10:56:37 Đã trả kết quả
15 H63.28.28-230508-0003 1 HÀ VĂN QUYẾT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 15:12:53 09/05/2023 15:12:53 Đã trả kết quả
16 H63.28.28-230518-0002 1 ĐINH THỊ TÂM Đăng ký khai tử 18/05/2023 10:45:08 19/05/2023 10:45:08 Đã trả kết quả
17 H63.28.28-230509-0001 1 PHẠM THỊ ÁNH DUYÊN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 09/05/2023 16:30:51 10/05/2023 16:30:51 Đã trả kết quả
18 H63.28.28-230522-0004 1 ĐINH VĂN THỦY Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 22/05/2023 13:43:08 24/05/2023 13:43:08 Đã trả kết quả
19 H63.28.28-230512-0002 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 12/05/2023 16:50:36 15/05/2023 16:50:36 Đã trả kết quả
20 H63.28.28-230511-0004 1 HÀ VĂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 11/05/2023 15:31:21 15/05/2023 15:31:21 Đã trả kết quả
21 H63.28.28-230518-0006 1 TRẦN CÔNG HUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 18/05/2023 17:30:56 19/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
22 H63.28.28-230519-0001 1 VŨ THANH TỊNH Đăng ký kết hôn 19/05/2023 10:42:34 22/05/2023 10:42:34 Đã trả kết quả
23 H63.28.28-230518-0003 1 LƯƠNG HỒNG DƠN Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 18/05/2023 16:44:05 25/05/2023 16:44:05 Đã trả kết quả
24 H63.28.28-230518-0005 1 HÀ CÔNG HOẰNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 18/05/2023 16:43:20 25/05/2023 16:43:20 Đã trả kết quả
25 H63.28.28-230516-0004 1 HOÀNG VĂN MINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 10:32:43 17/05/2023 10:32:43 Đã trả kết quả
26 H63.28.28-230523-0003 1 HÀ CÔNG HOẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:43:01 22/06/2023 15:43:01 Đã trả kết quả
27 H63.28.28-230519-0004 1 VŨ GIA DUY Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 19/05/2023 15:53:23 22/05/2023 15:53:23 Đã trả kết quả
28 H63.28.28-230523-0001 1 HÀ CÔNG HOẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:35:02 22/06/2023 15:35:02 Đã trả kết quả
29 H63.28.28-230523-0006 1 TRẦN THỊ LIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 17:00:20 24/05/2023 17:00:20 Đã trả kết quả
30 H63.28.28-230523-0004 1 HÀ CÔNG HOẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 15:43:49 22/06/2023 15:43:49 Đã trả kết quả
31 H63.28.28-230531-0003 1 LÃ MINH TƠN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:00:59 01/06/2023 15:00:59 Đã trả kết quả
32 H63.28.28-230531-0005 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 15:10:55 01/06/2023 15:10:55 Đã trả kết quả
33 H63.28.28-230531-0002 1 VŨ MINH CƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 14:59:37 01/06/2023 14:59:37 Đã trả kết quả
34 H63.28.28-230524-0003 1 PHẠM VĂN HÒA Đăng ký khai sinh 24/05/2023 17:09:09 25/05/2023 17:09:09 Đã trả kết quả
35 H63.28.28-230531-0006 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:13:07 02/06/2023 15:13:07 Đã trả kết quả
36 H63.28.28-230531-0004 1 ĐINH MẠNH HÙNG Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 31/05/2023 15:03:11 02/06/2023 15:03:11 Đã trả kết quả
37 H63.28.28-230508-0004 1 ĐINH VĂN KHIÊM Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 08/05/2023 15:28:39 10/05/2023 15:28:39 Đã trả kết quả
38 H63.28.28-230511-0008 1 HÀ THỊ TRƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 17:13:06 12/06/2023 17:13:06 Đã trả kết quả
39 H63.28.28-230515-0001 1 VŨ VĂN NGHĨA Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 10:11:44 16/05/2023 10:11:44 Đã trả kết quả
40 H63.28.28-230524-0004 1 HÀ VĂN BẰNG Đăng ký khai sinh 25/05/2023 08:37:06 26/05/2023 08:37:06 Đã trả kết quả
41 H63.28.28-230510-0003 1 HÀ VĂN QUYẾT Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 10/05/2023 10:59:51 11/05/2023 10:59:51 Đã trả kết quả
42 H63.28.28-230530-0001 1 VŨ DUY HÂN Đăng ký kết hôn 30/05/2023 15:05:02 31/05/2023 15:05:02 Đã trả kết quả
43 H63.28.28-230522-0006 1 ĐỖ THỊ THƠM Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 22/05/2023 17:37:18 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
44 H63.28.28-230526-0006 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 26/05/2023 17:32:27 29/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
45 H63.28.28-230524-0001 1 NGUYỄN CHÍ TRUNG Đăng ký kết hôn 24/05/2023 16:44:23 25/05/2023 16:44:23 Đã trả kết quả
46 H63.28.28-230511-0006 1 HÀ CÔNG HOẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:59:12 12/06/2023 16:59:12 Đã trả kết quả
47 H63.28.28-230511-0009 1 HÀ CÔNG HOẰNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 17:13:43 12/06/2023 17:13:43 Đã trả kết quả
48 H63.28.28-230523-0007 1 MAI VĂN NHIÊN Cấp bản sao trích lục hộ tịch 23/05/2023 17:06:16 24/05/2023 17:06:16 Đã trả kết quả
49 H63.28.28-230526-0002 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 09:25:37 29/05/2023 09:25:37 Đã trả kết quả
50 H63.28.28-230519-0002 1 HÀ THỊ MẦU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 19/05/2023 10:46:42 22/05/2023 10:46:42 Đã trả kết quả
51 H63.28.28-230531-0001 1 DƯƠNG THỊ HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 11:14:52 01/06/2023 11:14:52 Đã trả kết quả
52 H63.28.28-230515-0003 1 HOÀNG THỊ LOAN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 15/05/2023 17:04:43 16/05/2023 17:04:43 Đã trả kết quả
53 H63.28.28-230508-0005 1 NGUYỄN VĂN DOANH Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch 08/05/2023 15:47:41 09/05/2023 15:47:41 Đã trả kết quả
54 H63.28.28-230515-0002 1 LƯU VĂN HẢI Đăng ký khai sinh 15/05/2023 14:26:22 16/05/2023 14:26:22 Đã trả kết quả
55 H63.28.28-230516-0002 1 HOÀNG THỊ LOAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 10:04:52 17/05/2023 10:04:52 Đã trả kết quả
56 H63.28.28-230516-0005 1 LƯU VĂN VỊNH Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:49:23 17/05/2023 10:49:23 Đã trả kết quả
57 H63.28.28-230516-0001 1 PHẠM THỊ LAN HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 16/05/2023 09:53:25 17/05/2023 09:53:25 Đã trả kết quả
58 H63.28.28-230509-0003 1 VŨ THỊ DUNG Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 10/05/2023 09:02:49 15/05/2023 09:02:49 Đã trả kết quả
59 H63.28.28-230516-0007 1 LƯU VĂN VỊNH Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 16/05/2023 17:03:10 17/05/2023 17:03:10 Đã trả kết quả
60 H63.28.28-230511-0001 1 NGUYỄN THỊ LAN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 11/05/2023 10:18:00 12/05/2023 10:18:00 Đã trả kết quả
61 H63.28.28-230517-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 17/05/2023 16:44:14 18/05/2023 16:44:14 Đã trả kết quả
62 H63.28.28-230510-0001 1 HÀ VĂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:55:45 12/05/2023 10:55:45 Đã trả kết quả
63 H63.28.28-230516-0003 1 VŨ VĂN VUI Đăng ký khai sinh 16/05/2023 10:12:43 17/05/2023 10:12:43 Đã trả kết quả
64 H63.28.28-230511-0007 1 HÀ THỊ TRƯỜNG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:59:28 12/06/2023 16:59:28 Đã trả kết quả
65 H63.28.28-230511-0003 1 ĐOÀN THỊ THU Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 15:00:35 12/06/2023 15:00:35 Đã trả kết quả
66 H63.28.28-230511-0005 1 TRẦN VĂN LÂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 11/05/2023 16:58:56 12/06/2023 16:58:56 Đã trả kết quả
67 H63.28.28-230508-0007 1 NGUYỄN THỊ NGUYỆT Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở 08/05/2023 17:05:25 10/05/2023 17:05:25 Đã trả kết quả
68 H63.28.28-230530-0002 1 PHẠM THỊ NHẪN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 30/05/2023 15:28:15 31/05/2023 15:28:15 Đã trả kết quả
69 H63.28.28-230516-0006 1 VŨ VĂN VUI Cấp bản sao trích lục hộ tịch 16/05/2023 14:30:55 17/05/2023 14:30:55 Đã trả kết quả
70 H63.28.28-230529-0001 1 NGUYỄN THỊ NGẮN Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 29/05/2023 13:50:14 30/05/2023 13:50:14 Đã trả kết quả
71 H63.28.28-230526-0005 1 NGUYỄN THỊ NHUNG Đăng ký lại khai sinh 26/05/2023 14:03:51 02/06/2023 14:03:51 Đã trả kết quả
72 H63.28.28-230526-0001 1 NGUYỄN THỊ HƯƠNG Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 26/05/2023 09:24:14 29/05/2023 09:24:14 Đã trả kết quả
73 H63.28.28-230526-0003 1 ĐOÀN TRUNG TIẾN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 26/05/2023 10:44:55 31/05/2023 10:44:55 Đã trả kết quả
74 H63.28.28-230526-0004 1 PHẠM CAO MINH Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 26/05/2023 10:46:40 30/05/2023 10:46:40 Đã trả kết quả
75 H63.28.28-230524-0002 1 NGUYỄN MINH ĐỨC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 24/05/2023 15:47:17 25/05/2023 15:47:17 Đã trả kết quả
76 H63.28.28-230524-0006 1 NGUYỄN MINH ĐỨC Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 24/05/2023 17:39:43 25/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
77 H63.28.28-230508-0002 1 LÒ THỊ CHIỀU Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 15:11:02 09/05/2023 15:11:02 Đã trả kết quả
78 H63.28.28-230508-0006 1 LÒ THỊ CHIỀU Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 08/05/2023 16:40:07 09/05/2023 16:40:07 Đã trả kết quả
79 H63.28.28-230519-0005 1 NGUYỄN THỊ NHẠN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 19/05/2023 16:36:11 24/05/2023 16:36:11 Đã trả kết quả
80 H63.28.28-230524-0005 1 HOÀNG CAO NGUYÊN Cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 25/05/2023 08:35:03 30/05/2023 08:35:03 Đã trả kết quả
81 H63.28.28-230522-0007 1 HÀ HOÀNG HIỆP Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 22/05/2023 17:53:41 23/05/2023 17:30:00 Đã trả kết quả
82 H63.28.28-230522-0005 1 ĐINH QUANG LINH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 22/05/2023 14:03:42 23/05/2023 14:03:42 Đã trả kết quả
83 H63.28.28-230518-0004 1 HÀ CÔNG HOẰNG Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) 18/05/2023 16:44:40 25/05/2023 16:44:40 Đã trả kết quả
84 H63.28.28-230512-0001 1 VŨ QUANG ĐẠO Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 12/05/2023 16:45:12 15/05/2023 16:45:12 Đã trả kết quả
85 H63.28.28-230509-0002 1 PHẠM THỊ ÁNH DUYÊN Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận 09/05/2023 16:59:23 10/05/2023 16:59:23 Đã trả kết quả
86 H63.28.28-230510-0002 1 HÀ VĂN QUYẾT Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 10/05/2023 10:57:34 12/05/2023 10:57:34 Đã trả kết quả
87 H63.28.28-230518-0001 1 TRẦN TRUNG NGHĨA Đăng ký khai tử 18/05/2023 08:27:24 19/05/2023 08:27:24 Đã trả kết quả
88 H63.28.28-230519-0003 1 ĐỖ THỊ THƠM Cấp bản sao trích lục hộ tịch 19/05/2023 10:56:16 22/05/2023 10:56:16 Đã trả kết quả
89 H63.28.28-230508-0001 1 NGUYỄN VĂN DOANH Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 08/05/2023 15:02:31 09/05/2023 15:02:31 Đã trả kết quả