DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG XỬ LÝ THÁNG 05 UBND Xã Động Quan
STT SỐ HỒ SƠ SỐ LƯỢNG TÊN TỔ CHỨC CÁ NHÂN TÊN THỦ TỤC NGÀY NỘP NGÀY HẸN TRẢ TRẠNG THÁI
1 H63.25.21-230523-0004 1 TRƯƠNG THỊ ĐEO Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:19:44 22/06/2023 10:19:44 Đã trả kết quả
2 H63.25.21-230523-0006 1 HOÀNG VĂN DUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:34:56 22/06/2023 10:34:56 Đã trả kết quả
3 H63.25.21-230523-0003 1 NGUYỄN THỊ SĂM Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:15:56 22/06/2023 10:15:56 Đã trả kết quả
4 H63.25.21-230531-0003 1 BÀN NGỌC THƯ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 08:44:08 30/06/2023 08:44:08 Đã trả kết quả
5 H63.25.21-230531-0011 1 TRẦN VĂN MƯỜI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 10:07:07 30/06/2023 10:07:07 Đã trả kết quả
6 H63.25.21-230531-0009 1 BÀN DIỆU HUYÊN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 10:00:54 30/06/2023 10:00:54 Đã trả kết quả
7 H63.25.21-230531-0002 1 TRIỆU HỒNG THUẬN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 08:40:56 30/06/2023 08:40:56 Đã trả kết quả
8 H63.25.21-230531-0007 1 HOÀNG ĐÌNH LỰC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:30:45 01/06/2023 09:30:45 Đã trả kết quả
9 H63.25.21-230531-0005 1 HOÀNG VĂN MỸ Đăng ký khai tử 31/05/2023 08:56:53 01/06/2023 08:56:53 Đã trả kết quả
10 H63.25.21-230531-0008 1 HOÀNG ĐÌNH LỰC Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) 31/05/2023 09:32:48 01/06/2023 09:32:48 Đã trả kết quả
11 H63.25.21-230531-0010 1 NGUYỄN DUY MẠNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 10:04:39 30/06/2023 10:04:39 Đã trả kết quả
12 H63.25.21-230531-0004 1 LÝ HUYỀN TRANG Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 08:47:30 30/06/2023 08:47:30 Đã trả kết quả
13 H63.25.21-230531-0001 1 TRƯƠNG MINH KHÔI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 08:36:27 30/06/2023 08:36:27 Đã trả kết quả
14 H63.25.21-230531-0006 1 LÝ QUANG KHẢI Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 31/05/2023 09:15:42 30/06/2023 09:15:42 Đã trả kết quả
15 H63.25.21-230523-0005 1 BÀN THỊ SĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:22:59 22/06/2023 10:22:59 Đã trả kết quả
16 H63.25.21-230523-0008 1 LÝ VĂN TÌNH Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:45:22 22/06/2023 10:45:22 Đã trả kết quả
17 H63.25.21-230523-0007 1 TRẦN VĂN TOẢ Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:42:29 22/06/2023 10:42:29 Đã trả kết quả
18 H63.25.21-230523-0002 1 TRƯƠNG THỊ XĂN Thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng 23/05/2023 10:12:24 22/06/2023 10:12:24 Đã trả kết quả
19 H63.25.21-230531-0012 1 TRIỆU VĂN MINH Cấp bản sao trích lục hộ tịch 31/05/2023 10:19:16 01/06/2023 10:19:16 Đã trả kết quả